Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00
Magazin
További cikkek
Asztrografológia
Ez egy érdekes önismereti mód, melyben asztrológusként tettem kirándulást. Gyertek velem, fedezzük fel együtt e két nagyszerű rendszer hasonlóságait és különbségüket!A grafológiáról csak keveset tudok, azt, amit kedves tanulótársam, Fényiné Csomor Rózsa Asztrografológia című munkájában olvastam. Az asztrológia viszont a véremmé vált már, s átszövi mindennapjaimat. Sok szeretettel osztom meg ismereteimet Veletek!Az asztrológia 6000 éves múltra tekint vissza. Már az ókori Egyiptomban is használták a különféle események megtartásának időpontjánakelőre meghatározásában (pl. mikor legyen a fáraóavató szertartás vagy mikor kell elvetni a magvakat a jó termés érdekében). Viszont remek eszköz volt a hétköznapi ember megfélemlítésére is, például, amikor a napfogyatkozásra azt mondták, hogy az Ré napisten büntetése. Manapság is van sajnos olyan asztrológus, aki a hatalom gyakorlásáért, a másokon való uralkodásért űzi ezt a mesterséget. Akiket én becsülni tudok, azok arra használják e tudományt, hogy a hozzájuk eljutó embereket a saját útjukra terelgessék, s igyekeznek megnyugtatni a zaklatott tévelygőket. Mindenki csak akkor lehet boldog, ha a saját feladatait végzi, ha elfogadja saját magát, és kiaknázza a különféle lehetőségeit. A jó asztrológus lehetőségeket mutat meg, amit az egyén vagy kihasznál, vagy nem. Ezek a lehetőségek mindenkinek a jelleméből fakadnak elsősorban, s nem egyszerű sorscsapások. Tehát, aki nem elég kitartó, az nem szidhatja a Sorsot, hogy amiatt képtelen elérni a céljait. Az asztrológus meg tudja mondani, milyen módon tud a céljaiért törekedni, honnan várhat segítséget, s mi az, amit mindenképpen neki kell megtenni. Csak a lehetőségeket mutatja meg a horoszkóp, a konkrét események bekövetkezéséhez szükség van az emberi cselekedetre is. Mindenki szabad akaratából eldöntheti, hogy a bolygók adta lehetőségeket milyen módon és mértékben használja ki.A grafológia a kézírás elemzése, a jellem mutatója. Az írás az agy által vezérelt mikromozgás, amely magában foglalja a tudatos és tudattalan agytevékenység jeleit is. Bár a kéz mozgatja a tollat, de az agy és a benne cikázó, pillanatonként változó gondolatok, érzelmek vezérlik igazából, a kéz - és az egyén erejét is megmutatva.Az asztrológiából nehéz meghatározni, hogy az ember az adott periódusában mit tud és mit rejteget a tudattalanjában - sokszor saját maga előtt is. A grafológia nagyszerűsége éppen abban rejlik asztrológus szemmel, hogy az egyén pillanatnyi érzelmi szintjét is kiválóan mutatja, nemcsak az alapvető jellemvonásait.Aki tisztában van azzal, hogy az egyes állatövi jegyekhez tartozó embereknek milyenek a tipikus írásmintái, az arról is felvilágosítást kap, hogy az egyén megvalósította-e önmagát, jó úton jár-e. Ha nagyon eltér a születési horoszkóp alapján elvárhatótól, akkor valószínűleg az egyén rosszul érzi magát a bőrében, nem azt teszi, ami az ő dolga lenne, s ez akár komoly önismereti válságra is utalhat.A grafológia a gyakorlatban azt vizsgálja, hogy mit okoz az ember a papíron írás közben. Segítségével a rejtett, mélyben lapuló gondolatok és érzelmek is megnyilvánulhatnak.Írás közben az egész személyiség megjelenik a következő módon:1. A felső zónában a szellemi-értelmi képességek2. Középen az ember én-érzete, a reális világ és kapcsolatai3. Az alsó zóna pedig az ösztönvilág mutatójaAz írás céljából elfoglalt, birtokba vett terület mértéke pedig azt mutatja meg, mekkorára értékeli magát az ember.E két nagyszerű jellem-elemző tudomány összekapcsolva remekül kiegészíti egymást. Az asztrológiából megtudjuk, mi az egyén kezdeti állapota, ahonnan ezt az életet kezdte. Mik a lehetőségei, képességei, vágyai, céljai, általában a körülményei, amik az életét alapvetően meghatározzák. A grafológia a jelenlegi (íráskori) állapotot elemzi, hogy mit sikerült már a karmájából, feladataiból teljesíteni, s ebből kifolyólag milyen a sorsa. Az asztrológia pedig megmutatja, hogy mely képességei felhasználásával, előtérbe helyezésével lehet a mindennapjain, közérzetén javítani.Az írás a továbbiakban is, egész életen át változik, megmutatva ezzel a fejlődés irányát, az egyénben zajló pszichés változásokat. A jellemünk a sorsunk, csak úgy tudunk dönteni, ahogyan azt elképzelhetőnek tartjuk az addigi élettapasztalataink, élményeink alapján. Így bepillanthatunk az egyén történelmébe és lehetséges jövőjét is elemezgethetjük.A gyermekek az első osztályban az országosan központilag kiadott írást tanulják, s tanítójuk ügyel rá, hogy ezt a mintát a lehető leginkább elsajátítsák, lemásolják. Amint az írás technikai oldalát megtanulják az emberpalánták, máris rányomják személyiségük jegyeit a papírra. Piciny életük konfliktusai igen gyorsan kiütköznek a grafikus jelek alakításakor. Növekedésünk közben, s egész életünkön át változik az íráskép, amely híven tükrözi a belső életet, a lelki-szellemi, de még a testi fejlődést is. Az írás végig a tudattalan kivetülése, s így egy jellemtükör is.A hétköznapi életben is megfigyelhetjük saját térfoglalási vágyunkat. Ezt mutathatja az otthonunk mérete és minősége, s az emberekkel való kapcsolatunk is. Egy beszélgetéskor figyeljük meg, mekkora távolságot szoktunk tartani. Mennyire hatolunk be a másik ember intim szférájába akár testileg (pl. gesztusainkkal), akár szellemileg (kérdéseinkkel) vagy érzelmileg, mondjuk parfümhasználatunkkal. A papíron is úgy terjeszkedünk, mint ahogyan az életben megnyilvánulunk.Azzal szinte mindenki tisztában van, hogy az a hónap, amelyikben született, milyen állatövi jegyhez tartozik. Ez viszont csak a Nap ekliptikai útjának egyes "állomásait" mutatja meg. Ezen kívül lényeges elem a személyi horoszkópban és a grafológiai elemzés szempontjából is az egyén születési perce ésa földrajzi helyzetéből kiszámítható aszcendens is, illetve, ha van valamilyen állatövi jegyben bolygócsoportosulás, akkor az a jegy is.Például a Kos erősen rányomja a tollat a papírra, gyorsan, hegyes betűformákat alkalmazva, amiben kifejezésre jut az ő harciassága és versenykedve. Ha az íráskép nem egyezik az állatövi jegy jellemzőivel, akkor hiányzik a tevékenységi tér az alapvető jellemvonásai kiéléséhez, s a személyiség egy része elfojtódik. Valamilyen okból az egyén nem olyannak akarja mutatni magát, mint amilyen valójában (talán nem tudja elfogadni magát), s arra törekszik, hogy elválassza a tudatalattit a tudatostól. Ez mindenképpen konfliktust okoz az egyénben, ami pedig betegségeketvált ki és valótlan személyiségképet alakít ki az emberben önmagáról. Mindenkinek vannak jó és rossz tulajdonságai. Ezek elfogadásához, pozitív megéléséhez egyénre szabott segítséget tud nyújtani az asztrológus. Az íráskép elemzésének szempontjai: Függőleges sík:- A felső zóna mutatja meg a szellemi törekvéseinket, a magasabb szintű tudatosságot, a hivatástudatot, az egyéni fejlődés törekvéseit (szellemi szféra)- A középső zóna az erős érzelmek és a való világ ötvözete, amely azt mutatja meg, hogyan igyekszik élni az ember, s milyenek az emberi viszonyai, érzelmi megnyilvánulásai (lelki szféra)- Az alsó zóna mutatja az ösztönöket, azok kitörési vágyát, s itt találhatók agyermekkor elfojtott emlékei is. Ez a kollektív tudattalanunk területe is. (anyagi szféra)Vízszintes sík:Balra fenn: (földies jellemzők)A múlt, elsősorban az anya behatásai; befelé fordulási hajlam, tudatos tétlenség, passzivitás, titkok, akadályok, gátlások. Balra lenn: (vizes jellemzők)Korai fixációk, vagyis gyermekkori beidegződések, traumák. A jövőtől való félelmek, az érzelmi és a kreatív fejlődés korlátozottsága, az önfejlesztés gátoltsága.Mindkettő introvertált (befelé forduló), befogadó, negatív; a Jin-elem, amely inkább a múltat szimbolizálja és a visszahúzódási kedvet. Az asztrológiában a IV. ház mutatja ezeket.Jobbra fenn: (tüzes jellemzők)A célok, amikért energia befektetésre hajlandó az egyén; apai dominancia, alkotóerő, lendület, találékonyság, rugalmasság. Az önérvényesítő törekvések mértékét mutatja.Jobbra lenn: (levegős jellemzők)A jelenre való irányultság, társas kapcsolatok, alkalmazkodás, rugalmasság, természetszeretet, segítő hajlam.Mindkettő extrovertált, kiáradó, pozitív; Jang-elem, inkább a jövőbe tekintő. Ez az élet tengelye, mely a múltból (IV. ház) a jövőbe (X. ház) felé halad. Ezek alapján vizsgálhatjuk az írástömb egészét, a betűket vagy az egyes betűk részelemeit is. E szerint az íráskép jobbra dőlése a másokhoz való közeledésünket jelzi, a balra való dőlés és mozgások az előrejutás gátlásait mutatják. A balra való visszafordulás pontos helyzete arról informál minket, hogy a múlt mely pontja akadályozza az élettel való felszabadult kapcsolatunkat:-a biztonságérzet keresése (októl függően balra vagy jobbra lenn)-az anyához való kötődés (balra fenn)-vagy az ego fontossága (jobbra fenn)Mindaz, amit az ember létrehoz a papíron valamilyen kivetülése a személyiségnek. Figyelembe kell venni azt is, hogy a lapot, mint egészet mely részeken, milyen arányban tölti ki az írásnyom hagyója. A beírt ésa be nem töltött felületek a tudatos és a tudattalan területek megjelenítői. Az írásnál és a rajzoknál is alapvető szempont az, hogy mennyire töltötte be a lehetséges területet, illetve mekkora részt hagyott szabadon, milyen arányúak a sötét és a világos részek. Ebben az esetben is Yang minden, ami világos a papíron, s a pozitív, tudatos, férfias energiákat mutatja. A Napot, a születést, a jövőt jelképezi. A sötét részek a Yin energiákat jelzik, hogy mennyire befelé forduló, negatív és nőies az egyén. A Holdat, a halált és általában az elválás képességét, illetve a múltat jelképezik.Lényeges azt is tudni, hogy az írás pillanatában milyen volt az illető közérzete, s ez alapján arra következtethetünk, hogy az író milyen esztétikai és formaérzékkel képes kihasználni és beosztani a rendelkezésre álló időt, teret és anyagi javakat. A horoszkópábrán éppúgy jelentőségteljes az, hogy melyik zónában helyezkednek el inkább a planéták, mint a grafológia szempontjából a kunkorok és kiszögelések helyzete. Horoszkópábra Íráskép Felső zónaCélok, hivatás, tudatosság, Gondolat, szellem, fantázia,A saját egyéniség, lelkiség, intellektusmegmutatásának vágya,intellektus.Középső zónaAz én és te szintje, Érzések, kötődések, kapcsolatok, megnyilvánulás,viselkedési formáka személyi stabilitás, az én-tudat,a vegetatív lét.Alsó zónaAz eredet, ragaszkodások, Ösztönlét, anyagiak, elmélyülési hajlam, ösztönlétfizikai megnyilvánulások, szexuális területek.Az egymást követő zodiákus jelek - természetüknek megfelelően elemileg és dinamikailag is feloszthatók, valahogy úgy, mint már feljebb megfigyelhettétek a betűk vagy az írástömb négy részre osztásánál. Az asztrológiai szemlélet 4 alapeleme a 4 őstulajdonság, melyekre jellemző az ősminőségük: a Tűz, ami meleg és száraz; a Föld, ami hideg és száraz; a Levegő, ami meleg és nedves; illetve a Víz, ami hideg és nedves tulajdonságokkal bír. Ez a felosztás megegyezik ahippokratészi 4 alap temperamentummal: a Tüzes kolerikus, a Földies melankolikus, a Levegősszangvinikus és a Vizes flegmatikus felosztással.Nézzük most az őstulajdonságok által összefogott jegyek csoportjait! A tüzes jegyek asztro-grafológiai jellemzői: A Kos, az Oroszlán és a Nyilas sok tulajdonságban különböznek egymástól. Most inkább a közös tulajdonságokat vegyük sorra! Alapvető jellemzőjük a tűz, mely egy impulzív erőforrás, egy átalakító elem. A belül izzó forróság átváltoztatja a formákat, cselekvésre késztet, megtisztít, rendbe hoz, regenerál. A kiterjeszkedés, a tágas horizont a lételeme. Dinamikus, aktív, a születést és általában az életre keltést szimbolizálja. Bátor és vállalkozó kedvű, ragaszkodik a függetlenségéhez. Az értelem és az érzelem által vezérelt akarat jut érvényre, szenvedélyes keretek között. Negatív értelemben - ha az egyén kiteljesedését valami gátolja, túlzásokra lesz hajlamos. Erőszakosság,vakmerőség, önzés lesz rá jellemző, de egoistává, arrogánssá, önteltté és meggondolatlanná is válhat.Életerőt sugárzó, erős nyomású írásuk van. Általában jobbra dőlő, extrovertált (kifelé irányuló), széles, lendületes a vonalvezetésük. A betűk végződései nem visszafogottak, szabad futásúak. Az ékezetek és a pontok a betű testétől jobbra helyezkednek el.Ambíciót mutatnak az emelkedő sorok és a magasba, jobbra nyúló "t" betűk. Éles kiszögellésekben megmutatkozhat az akaratlagos és megvalósított erő. A beírt és be nem írt területek megoszlása jó, nem túl széles szó és sorközök a jellemzők. Közepes méretek, néhány felnagyított formával.Ha az egyén rosszul érzi magát a bőrében, akkor agresszívvá válnak az átlói, kard-élessé a formák, hatalmassá nyújtja az alsó szárakat. Rendezetlenné válik az írás, erőteljessé a kezdőbetűk. Kis energiát jelző gyors és kapkodó íráskép lesz a jellemző kampókkal és hegyes végekkel. A Földies jegyek jellemzői: A Bika, a Szűz és a Bak tartozik ide. A megszilárdulást képviselik, szinte egészen a mozdulatlanságig. Az anyagiasság és az alapok is fontosak a számukra. A Föld elem éltető és kiegyensúlyozó. Az egyén harmonikussága az anyag feletti uralkodási képességén keresztül mutatkozik meg: takarékos,gyakorlatias, óvatos és megfontolt. Konokká, fösvénnyé és ezzel egyidejűleg embergyűlölővé is válhat. A rögeszmék és a birtoklási vágy elhatalmasodhat rajta.Ha az egyén nagyjából tisztában van önmagával, akkor az írásképe a következőképpen alakul: írása balra dől, introverziót (befelé fordulási hajlam) mutatva. A margók szabályosak és egyenletesek. Egyenes az alapvonal, szabályos a dőlés, keskenyek a formák. Odafigyel a részletekre. Határozott, tömör, inkább lassú és megfontolt az egész íráskép. Árkádok és szögesedések is jellemzik.Rossz esetben a vonások és a vonalak merevsége tapasztalható. A betűtestet elvékonyítja, hirtelen megáll írás közben, rideggé alakítja a betűket. Balra hajló kampókat ír, lezárásokkal. Éles és inkább szöges lesz az összkép. Szabálytalan - vagy nagyon is katonás rendben álló - betűk megfigyelhetőek, amik a szabadság hiányára utalnak. A Levegős jegyek jellemzői: Az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntőa három levegős jegy. A tágulás, terjeszkedés, mozgékonyság, kezdeményezőképesség a jellemzője. A Levegő a Földet és az Eget köti össze, tehát a kapcsolatteremtés igen fontos a számára. Olyan személyiséget takar, akinek kapcsolatteremtési és kommunikációs érzéke fejlett, szeret társadalmi életet élni. Optimista és életigenlő. Szép külső megjelenése sértődékenységet, hiúságot és sznobizmust is takarhat. Mozgékonysága meggondolatlansággá, türelmetlenséggé válhat, birtoklási vággyal és féltékenységgel ötvözve.Ahogy a levegő kiterjeszti a formákat, megnagyobbodásokat, fölemelkedéseket, hullámos vonalvezetést találhatunk az írásban, általában jobbra dőlő, felfelé mutató végvonalakkal. Hangsúlyozottak a nagybetűk, kiemeltek az "énkép-betűk (az "a" és "o"). Díszített, nagy méretűek az aláírások. Laza, ívelt, folyamatos írás, gyönge nyomatékkal, de határozott vonalakkal és lendülettel. Inkább felsőzónás dominanciát láthatunk.Amikor az egyén nem képes önmagát megvalósítani, akkor keskenyekké válnak a közök, lendületessé és hullámossá az alapvonal. Hanyagul fonalas vagy olvashatatlan az írás. Aránytalan, egyenetlen nyomaték, lasszó-szerű formák halmozása, kampóval ellátott balra forduló görbék jellemzőek. Az írás összességében a mozgás, a lendület, a hév, a forróság és a labilitás benyomását kelti. A Vizes jegyek jellemzői: A Rák, a Skorpió és a Halak alapjában véve ilyenek: érzékeny, alkalmazkodó, passzív, befogadó, ösztönös és fantáziadús. A passzivitás és a nyugalom felé tendál (hajlik), illetve a szenvedés és mártíromság irányába. Álmodozásra, utópisztikus (megvalósíthatatlan) szemléletre hajlamos. Egyszerre sebezhető és megfoghatatlan ő maga is. Változékony és simulékony hajlama gyakran szeszélyességig fokozódik. Ha túlzottan feladja magát, akkor lehet alázatos, határozott elvek és vélemények nélküli egyén, aki megalázkodó, hiszékeny, lusta és irreális is.Mint a víz terjed, áramlik az írás is, kötött és folyamatos formát alakít ki. Néha fonálszerű, mintha nem is lennének domborulatok vagy zónahatárok. Ívelt, kerek, enyhén jobbra dőlő írás ez. Közepes méretek, arányaiban megfelelő zónák jellemzik. A nyomaték gyenge vagy közepes. Viszonylag nagyok a szó- és sorközök.Ha a személyiség a lehetősége határaival küzd, és nem találja önmagát, akkor az írás egésze a terjeszkedés és a lankadtság benyomását kelti. Változó sor- és szóközök, egymásba hurkolódó betűk jellemzik. Többnyire kerekek, íveltek a formák, jobbra dőlő vagy váltakozó dőlésű hullámos alapvonalak mutatkoznak. Kevert formák, nyomaték nélküli vagy gyenge "t" áthúzások. Akinek felkeltette érdeklődését ez a kis összefoglaló, annak mindenképpen ajánlanám elolvasásra Fényiné Csomor Rózsa Asztografológia című munkáját (1997.). amit a következő címen lehet megrendelni:BIOTER BT. 1464. Bp. Pf.:1342 vagy az Elixír könyvesboltban megvásárolni.Derita mNemos
Táplálkozásunk nélkülözhetetlen elemei - a vitaminok
Előfordulhat, hogy a téli időszakkezdetével - amikor kevesebb friss gyümölcsöt és zöldséget van módunkfogyasztani - átmenetileg vitaminhiányos állapot (hipovitaminózis) lép fel szervezetünkben; máskor meg - például helytelen táplálkozási szokásokból eredően - éppen túltelítődés (hipervitaminózis)alakul ki. Mindkét esetben zavarok keletkezhetnek mind szervezetünk energiagazdálkodásában, mind pedig testünk folytonos önmegújításában, regenerálódásában.Másfelől viszont az is megfigyelhető, hogy az üzleti érdekektől vezérelt gyógyszeripar erősen misztifikálja a vitaminok szerepét, aminek szintén lehetnek káros mellékhatásai. Reklámhadjárataik ösztönzésére megváltozhatnak vitaminfogyasztási szokásaink is, amivel érzékeny élettani egyensúlyok borulhatnak fel szervezetünkben.De mik is azok a vitaminok, és hogyan állnak kapcsolatban az emberi szervezet belső folyamataival? Ebben a kérdéskörben keresünk válaszokat a következőkben. Mit kell tudnunk a vitaminokról? A vitaminok viszonylag kis molekulasúlyúszerves vegyületek, amelyekre az emberi szervezetnek csak kisebb mennyiségekbenugyan, de feltétlenül szüksége van energia- és tápanyagátalakítófolyamataiban. Nélkülözhetetlen voltuk abból ered, hogy számos enzim (azaz testünk biokémiai működéseit szabályozó vegyület) alkotórészekéntaz anyagcsere-folyamatokban fejtik ki hatásukat.Ezek a vegyületek tehát egyáltalában nem közvetlenül energiát szolgáltatnak (ahogyan azt a gyógyszerreklámok némelyike sugalmazza), hanem olyan reakciók működtetését segítik elő, amelyekben más tápanyagok feldolgozásából eredően szabadul fel energia, valamint különböző- testünk fejlődéséhez vagy regenerálódásához szükséges - vegyület. Mivel azonban a vitaminok többsége egyáltalánnem szintetizálódhat a szervezetben, azokat táplálékaink részeként vesszükfel; így viszont figyelemmel kell lennünk a bevitt mennyiségekre is. Eztazonban már csak az is meghatározza, hogy az adott vitamin milyen oldhatóságitulajdonságokkal rendelkezik, vegyületeik ugyanis két csoportra oszlanak: vízbenoldhatókra és zsírban oldhatókra. Előbbiek könnyen távoznak szervezetünkből,így azokat naponta pótolnunk kell; utóbbiak viszont éppen hogy felhalmozódhatnak(akár túlzott mértékben is), és így olykor túladagolási tüneteket isokozhatnak.Figyelembe kell továbbá venni egyéb tényezőketis, így például azt, hogy egyes vitaminok hő hatására bomlanak, amikonyhatechnikai szempontból ösztönözhet nagyobb gondosságra. Röviden az egyes vitaminokról Az alábbiakban a jelentősebbvitaminokat igyekszünk külön-külön is röviden, lényegretörően áttekinteni- kitérve többek között a napi szükséglet mennyiségére, az előfordulásra,alapvető élettani hatásokra, hiány vagy túladagolás tüneteire.A-vitamin (axerophtol)napi szükséglet: 0,8-1 mgforrásai: vaj, tojássárgája, máj,vese, piros és sárga zöldségek, gyümölcsök - pl. paradicsom, sárgarépa (ezek festékanyaga - a karotin - az emésztőrendszerben alakul A-vitaminná)élettani hatásai: nélkülözhetetlen a szürkületi látáshoz; fenntartja a hámsejtek épségét, segíti a növekedést (főleg a csontokét valamint a fogakét); fokozza a szervezet fertőzésekkel szembeni ellenállóképességéthiányában fellépő tünetek: kiszáradt, repedezett bőr; farkasvakságtúladagolásakor fellépő tünetek: hajhullás, bőrgyulladás; fáradtságegyéb: zsíroldékonyB1-vitamin (tiamin vagy aneurin)napi szükséglet: 1,2-1,8 mgforrásai: élesztő, hús, bab, dió,korpás liszt, rozsélettani hatásai: az izmok és azidegek működésében játszik szerepethiányában fellépő tünetek: izombénulás; depressziótúladagolásakor fellépő tünetek: viszketés, izzadásegyéb: vízben oldódik, hőre bomlikB2-vitamin (riboflavin)napi szükséglet: 1,5-2 mgforrásai: tej, sajt, hús, tojásélettani hatásai: a bőrszövet egészségesműködésében játszik szerepethiányában fellépő tünetek: fogínygyulladás,szájzuggyulladásegyéb: vízoldható, hőre nem bomlóB3-vitamin (nikotinsavamid)napi szükséglet: 15-25 mgforrásai: búzadara, korpa; hús, májélettani hatásai: idegműködésben ésa bőrszövet egészségének fenntartásában van szerepehiányában fellépő tünetek: bőrgyulladás;hasmenés; szellemi károsodástúladagolásakor fellépő tünetek: allergiaegyéb: vízoldékony, hőre nem bomlóB5-vitamin (pantoténsav)napi szükséglet: 8 mgforrásai: karfiol, máj, tej, barna kenyérélettani hatásai: a bőr és haj egészségesállapotának fenntartásában jut szerephezhiányában fellépő tünetek: őszülésegyéb: vízoldékony, hőre nem bomlóB6-vitamin (piridoxin)napi szükséglet: 1,5-3 mgforrásai: élesztő, búza, burgonya, máj,tengeri halélettani hatásai: izomműködés, idegműködésfolyamatainak résztvevője; szerepet játszik ingerületátvivő anyagok képzésébenhiányában fellépő tünetek:idegrendszeri zavarok; bőrbetegségektúladagolásakor fellépő tünetek: bőrérzéketlenség;bénulásegyéb: vízoldékony, hőre nem bomlikB12-vitamin (kobalamin)napi szükséglet: 0,001-0,005 mgforrásai: sovány hús, máj, tojás,tejtermékekélettani hatásai: fehérjeképzés résztvevői;az idegek és a bőr egészséges működéséhez szükségeshiányában fellépő tünetek: gyengeség,ingerültség, "feszült idegállapot"túladagolásakor fellépő tünetek: pattanásokegyéb: vízoldékony, hőre nem bomlikBc-vitamin vagy M-vitamin (fólsav)napi szükséglet: 0,15 mgforrásai: máj, tej, barna kenyér, élesztő,zöld levelekélettani hatásai: a vérsejtek képzéséhez szükségeshiányában fellépő tünetek: vérképzésizavar; gyomor- és bélpanaszok; a növekedés visszamaradásaegyéb: vízoldékony, hőre nem bomló;bizonyos bélbaktériumok is előállítjákH-vitamin (biotin)forrásai: tej, élesztő, belsőségekélettani hatásai: a szövetek növekedéséhezés egészséges működéséhez szükségeshiányában fellépő tünetek: fokozott faggyútermelődés; a növekedés megállegyéb: vízoldékony, hőre nem bomló;szintén a B2-vitamincsoport tagja; egyes bélbaktériumok is képesek előállítaniC-vitamin (aszkorbinsav)napi szükséglet: 70-75 mgforrásai: gyümölcsök - citrusfélék (pl. narancs, citrom); zöldségek (elsősorban paradicsom, paprika)élettani hatásai: szövetek képződéséhezés egészséges fennmaradásához szükséges; fokozza a fertőzésekkel szembeni ellenállóképességet és gyorsítja a sebek begyógyulásáthiányában fellépő tünetek: skorbut; fertőzésre való hajlam; lassú sebgyógyulás; fogínyvérzéstúladagolásakor fellépő tünetek: vesekő; gyomorfekély; hasmenésegyéb: vízoldékony, hőre bomlikD-vitamin (kalciferol)napi szükséglet: 0,005-0,01 mgforrásai: máj, tojássárgája, tengerihal, élesztő, tej, vajélettani hatásai: a kalcium ésa foszfor felvételéhez és a csontokba való beépüléséhez szükségeshiányában fellépő tünetek: csontfejlődésizavarok, rendellenességek (növekedésben lévő gyermekeknél); csontlágyulás(felnőttkorban)túladagolásakor fellépő tünetek: mészlerakódásaz erekben és a vesékben; hányás, hasmenésegyéb: zsíroldékony; UV-fény (napfény)hatására képződik a bőrben elővitaminjábólE-vitamin (tokoferol)napi szükséglet: 10-12 mgforrásai: mogyoró, dió, növényiolajok, gabonacsíra; hús tojássárgájaélettani hatásai: szerepet játszik aDNS, az RNS és a vörösvérsejtek képzésében; fokozza az izmok tápanyaglebontásáthiányában fellépő tünetek: kóros zsíremésztéstúladagolásakor fellépő tünetek:izomgyengeség; véralvadás zavaraegyéb: zsíroldékony; az A-vitamint védiaz oxidációtól; a K-vitamin hatását csökkentiK-vitamin (fillokinon)napi szükséglet: 1-20 mgforrásai: karfiol, káposzta,paradicsom, spenót, dió, gabona, tejélettani hatásai: a májban a véralvadástokozó protrombin képződéséhez szükségeshiányában fellépő tünetek: vérzékenységtúladagolásakor fellépő tünetek: vérképzésizavarokegyéb: zsíroldékony; a bélcsatorna baktériumflórája is előállítja- cp -
Útifotó 2000 - Pályázati felhívás
A www.NagyUtazás.hu címen elérhető internetes utazási portál site és a www.ulysses.hu címen elérhető utazási magazin útifotó pályázatot hirdet. A pályázatra beküldhető minden két évnél nem régebben, itthon vagy külföldön készült turistafotó. Tematikai megkötésünk csupán annyi, hogy a képek szervesen kapcsolódjanak az utazáshoz, a nyaraláshoz.A legjobb harminc felvételből fotókiállítást rendezünk. Az első három helyezett nagy értékű utazást nyer és a legjobb fotó része lesz a NagyUtazás.hu óriásplakátjának, mely egy hónapig 400 plakáthelyen lesz látható országszerte. A fotók lehetnek fekete-fehér vagy színes felvételek, sorozatok vagy egyedi képek. Minden esetben kérjük azonban, hogy a képek hátulján jól olvashatóan tüntessék fel a kép készítőjének nevét és a kép címét, és azt, hogy hol készült a felvétel. Sorozatok esetében értelemszerűen tüntessék fel a képek sorrendjét. Egy képsorozat maximum öt felvételből állhat. Egyedi fotónál mennyiségi megkötés nincs.A pályamunkákat egységesen 18x24 cm-es méretben, keret és felkasírozás nélkül kérjük beküldeni.A pályázatra digitális technikával készült felvételek is beküldhetőek, de ebben az esetben is követelmény a 18x24 cm-es méret 300 dpi felbontás és min. 24 bites (TrueColor) színmélység mellett. Az igy készült felvételek csak abban az esetben küldhetőek be, ha alkotójuk egy a szervezők által szerkesztettet nyilatkozatot aláír, mely szerint ő a fotó készítője. A zsűri által kiválasztott képekről saját költségünkön készítjük el a megfelelő méretű nagyítást, és mi gondoskodunk a képek keretezéséről is. A díjnyertes illetve a kiállításra kiválasztott képek negatívját a nagyítások elkészítésének idejéig bekérjük majd azok készítőitől.A képek beérkezési határideje: 2001. február 20. A pályázatokat erre a címre kérjük:NagyUtazas.hu,1117 Budapest,Budafoki út 111.A borítékra kérjük jól láthatóan írják rá: ÚTIFOTÓ 2000A nyerteseket és a kiállításra kiválasztott képek készítőit postán illetve telefonon értesítjük, ezért kérjük, hogy a pontos azonosításhoz és a későbbi értesítéshez szükséges adatokat, (név, cím, telefonszám, e-mail cím) egy a képekhez mellékelt rövid levélben írják meg.A fotókiállítás helyszíne:Hotel Liget Budapest lesz, VI. ker. Dózsa György út 106.Nyilvános eredményhirdetés az Utazás 2001 kiállításon lesz.A díjátadásra a fotókiállítás megnyitójával egybekötött fogadáson kerül sor. A díjakat a Marokkói Királyság budapesti nagykövete adja át. A fotópályázat szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy a beérkezett pályaműveket szerzői jogdíjak nélkül, de a szerző nevének feltüntetésével publikálják azInterneten és felhasználják azokat különböző utazási prospektusokban.A pályázatra beérkezett felvételek készítőinek adatait a szervezők bizalmasan kezelik, azt harmadik fél számára nem szolgáltatják ki. A nyeremények adó- és illetékmentesek, ám a felajánlott utazások készpénzre nem válthatók át.Díjfelajánlók:Mare Nostrum Kft.Safari TravelAriadne TravelA fotópályázattal kapcsolatos kérdéseiket telefonon a(20) 9712 823-as számon vagy e-mailben az africa@nagyutazas.hu címen tehetik fel. Sok sikert kíván a NagyUtazás.hu és az Ulysses.hu csapata.Figyelem! A pályázaton nem vehetnek részt a kiíró internetes siteok, és a támogató cégek és szervezetek munkatársai, és azok rokonai.
Dialógus: festészet az ezredfordulón
kortárs hazai művészek képkiállítása a Műcsarnokban A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) és a Műcsarnok közös kiállítássorozat megszervezésével kívánt megnyilvánulási lehetőséget biztosítani a mai magyarországi alkotók lehető legszélesebb körének. E sorozat első eleme a kortárs hazai festészetet bemutató jelen tárlat, amely több mint száznegyven képzőművész egy-egy új alkotását vonultatja fel.Szervezői szándék volt továbbá keresni a választ arra a kérdésre: "az ezredfordulón érvényesek-e a hagyományos technikai műfajok, milyen módosulások, változások történtek e téren a kilencvenes évek második felében".Ezután azonban véget is ér minden, ami összefoglalóan megragadni engedné az itt kiállított képek csoportját: ugyanis bennük nagyjából semmi több közös nincsen. Az elrendezői alapkoncepción (vagyis hogy kortárs hazai festészeti alkotásokról van szó), valamint a fenti kérdésfeltevésen kívül semmi sincs, ami összefoghatná, egységesíthetné e képtömeg elemeit. Kisebb-nagyobb belemagyarázások nélkül sehogyan sem állíthatók fel egységes tendenciák, nincsenek irányzatok, nincs vezérfonál.Ez persze - könnyen lehetséges - nem is cél; így tehát persze nem is lehet kiállításszervezői hibáról, még kevésbé a megjelenő alkotások fogyatékosságáról beszélni. Csupán arról van szó, hogy nem "dialógus" (amint azt a szervezők jelölték meg a tárlat címadásakor) jön létre az alkotások között, hanem valami sokszereplős szituáció, ami esetleg hangzavarral fenyeget. De ez megint csak nem az egyes alkotók hibája, hiszen ők persze külön utakon járnak, így aztán nehéz is lenne elvárni, hogy képeik egymásra feleljenek, vagy akárcsak keresztezzék egymást. Normális körülmények között ezek nem kerülhetnének egyazon időben ugyanarra a falra, kiszorítják egymást, az egyik kép szinte ordít a másikhoz képest, stb...Különben - amennyiben nem keresünk valami összefüggés-rendszert a képek között - kifejezetten tartalmas élményben lehet részünk. Már alkotástechnikailag is igen változatos a kép: hagyományos olaj/vászon festményt éppúgy találunk, mint kollázst, vagy aktív nézői közreműködést igénylő alkotásokat. Hiperrealizmustól a minimalizmusig és tovább; olajfestménytől a kollázsig és tovább; ismert és kevésbé ismert művészek képei szépen egymás mellett. A megvalósult kiállítás-utópia: tökéletesen semleges térben képek egymás mellett akárhonnan, - mint egy leltár: "ez van".Azért természetesen érdekes lehet és érdemes is ellátogatni a tárlatra, hiszen ilyen átfogó igényű körképet másutt nemigen kaphatunk a jelen idejű hazai festészetéről. A szervezők feltette kérdést meg mindenki válaszolja meg magának, ha épp szükségét látja! A még január közepéig megtekinthető festészeti tárlatot néhány nappal később grafika-, majd szoborkiállítás követi a Műcsarnokban. Dialógus - festészet az ezredfordulón Műcsarnok BudapestDózsa György út 37. (bejárat: a Hősök tere felől) nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között- cp -
Ideális testsúly - Fél egészség
Testedzési és étrendi tanácsok az ideálistestsúly eléréséhezElteltek az ünnepek most is: túlvagyunk jó néhány kiadós családi ebéden és vacsorán, - és ezbizony esetleg a pocakunkon is meglátszik. Testsúlyunk nem kívánt kilókkalis 'gyarapodhatott'. Ilyenkor - ünnepek után - tehátnem árthat jobban figyelni arra is, súlyunk mennyiben tér el az optimálistól,és ha szükséges, lépéseket kell tennünk a súlyfölösleg ledolgozásáért.A cél elérése érdekében elsősorbanétkezési szokásainkon kell változtatni (pl.: különféle diéták, "fogyókúra", stb.), azonban általánosabban vett életmódunk sokegyéb területén is tehetünk apró előrelépéseket, amelyek utóbb nagybanhozzájárulhatnak testsúlycsökkentési kísérletünk eredményességéhez,és így végeredményében közérzetünk javulásához szintén.A súlyfölösleg tulajdonképpen különbözőenergiaforrások túlzott felhalmozódása szervezetünkben, így a testsúly csökkentéseéppen azzal érhető el, ha fokozzuk kalória-felhasználásunkat, serkentjükanyagcserefolyamatainkat. Ez rendszeres (naponta végzett) testmozgással,testedzéssel érhető el a leginkább.A célra igen megfelelő a futás, az úszás,vagy a kerékpározás; ezekből legalább napi negyed órányi szükséges, ésszervezetünk számára a reggeli időszak a legalkalmasabb. Minél több oxigénthasznál fel testünk a végzett mozgás során, annál több kalóriát égetünkel.(A gyors gyaloglás is nagyon jó lehet,de itt is alapvető feltétel - a hosszabb táv mellett -, hogykitartóan, folyamatosan végezzük, ugyanis csak így valósul meg igazánkedvezően az enzimtermelődés fokozódása, ami elősegíti a zsírégetést.)Étrendünkben lehetőleg kerülnünk kell a magas zsírtartalmú élelmiszereket; de általában is figyelemmel kell lennünk a bevitt mennyiségekre.Zöldségeket, gyümölcsöket, tésztaféléket,rizst, gabonaféléket lényegében tetszés szerinti mennyiségbenfogyaszthatunk, mivel ezek szinte nem tartalmaznak zsírt; mértékkelszerepelhetnek táplálkozásunkban továbbá: zsírszegény (max. 1,5 %-os)tej, legfeljebb 25 % zsírtartalmú sajtok, bőr nélküli sovány baromfi, soványhal (pisztráng, busa). Kifejezetten tartózkodnunk kell viszont az édességektől,a magasabb zsírtartalmú tejtől és tejtermékektől, a növényi olajatmagasabb arányban tartalmazó magvaktól (dió, mogyoró), valamint a zsírosabbhalfajtáktól (ponty, hering).A szeszesital-fogyasztás terén testsúlyunk kapcsán szintén fontos a mértékletesség; az alkohol már magas kalóriaérték emiatt is hízlal, de jelentősen lassítja az anyagcserefolyamatokat is. Kivételt képez viszont a száraz fehér- vagy vörösbor: egy pohár bor serkenti az emésztést, és kiegyenlíti a vércukorszintet.(Néhány élelmiszer esetében külön is kiemelhető zsírégető hatás ismert, ilyen például az eper, a sárgabarack,bármely sovány tengeri halfajta, vagy éppen a friss petrezselyem; -ezek általában a zsírbontó hormonok működésének élénkítésévelhatnak.)A folyadékfogyasztás napi optimuma egyéni alkattól függően másfél-két liter (6-8 pohár) körül van, ezt a mennyiségetalkothatja ásványvíz, gyümölcslé, gyümölcstea vegyesen. A testmozgás végzésekorvesztett folyadékmennyiséget is idejében pótolni kell. Csak elegendő folyadékbevitele mellett működik megfelelően emésztésünk; továbbá igaz az is,hogy telítettség-érzetet okozva lényegében éhségünket szintén csökkenti.Étkezéseink napi rendjében ishasznosak lehetnek bizonyos változtatások, ugyanis lehetséges - és célszerűis - tudatosan igazodni szervezetünk anyagcserefolyamatainak természetesingadozásaihoz (reggel még kisebb az anyagcserefolyamataink intenzitása, napközbennagyobb aktivitás jellemző, míg azután estére ismét lelassulástapasztalható).Étkezzünk naponta minél többször (ideálisan napi három főétkezés, valamint tízórai és uzsonna), így egyenletesebb lesz szervezetünk energiaellátása, nem érezzük magunkat napközben kimerültnek, nem tör ránk farkaséhség, és általában is kedvezőbben alakul szervezetünkben a zsíranyagcsere.Lefekvés előtt három órával már semmit se együnk, mivel ekkorra újból alacsonyabb lesz anyagcserefolyamataink intenzitása, és így az ilyenkor fogyasztott kalória már leginkább zsírpárnáváalakul.A fentieket szem előtt tartva táplálkozásunkés energiafelhasználásunk lényegesen kiegyensúlyozottabbá válhat, ami többekközött segíthet testsúlyunkat az optimális szintre hozni, valamint ottmegtartani. Az ideális étrend és életmód követése ugyanakkor már magábanis jó erőnlétet biztosít, ami hozzájárul ahhoz, hogy megőrizhessük egészségünket,hogy mindenkor jól érezhessük magunkat a bőrünkben.- cp -
Könyvajánló: Bicikli Mitológia
Svetislav Basara:Feljegyzések a biciklistákról (regény)Egy kicsit olyan ez az egész (mármint ez a 'regény'), mintha foghúzás közben a talpunkat csiklandoznák. Ez persze lehetne jó is, meg rossz is...- mindenesetre a könyv egyhelyén például ezt olvashatjuk: "Édes fiam - mondta egyreggel apám -, az üldözési mániától csak úgy menekülhetsz, haparanoiás vagy. Ezen a világon mindenki mindenkit üldöz, és mind egyformánüldözik a prófétákat. Egy pillanatban azonban fel kell függesztened aparanoiádat, mégpedig abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy te, akit üldöznek,valójában nem is létezel. Abban a pillanatban megmenekülsz!" De ez még nem minden. Azért van itt másegyéb is. Hogy kerül például a képbe a biciklizés? Többek között így: "Tudod, az élet a velocipéden való karikázáshoz hasonló: suhansz önfeledten,és azon jár az eszed, mi vár rád, amikor majd célhoz érsz, hallgatod a madárdanát,aztán egyszerre meginogsz, minden megszakad, és abban a pillanatban félelemmeleltelve a földet látod arcodba vágódni..." Hát ez van. Meg sok minden más. Előszörpersze hajlunk a tévképzetre, hogy ez valami egyszerű kis regény lesz, csakhogy utóbb ráébredünk: egy kaotikus, ördögi agyszülemény (szigorúanjó értelemben véve!) kellős közepébe csöppentünk. És ez így van jól.Mire ki akarnánk szabadulni a regény világából, már egyáltalán nemvagyunk képesek letenni a könyvet. Hát így van ez. De miről is van szó?Voltaképp a Rózsakeresztes Evangéliumi Biciklisták Titkos Társaságáról. A Feljegyzések a biciklistákról - ez az egyedülálló és igen fontos kézikönyv - a legátfogóbbmunka a biciklizmus mozgalmáról, amely képet nyújt annak történetéről,tanításairól, misztikus rendszeréről, valamint egyes képviselőinek életművérőlis. Ez a forrásgyűjtemény olyan jelentős, meghatározó dokumentumokatfoglal magában, mint például Csúf Károly Királyságom története címűapokrif irata; Grosman majordómusz Az ördögi kétkerekű szerkezetek históriája című műve; Queensdale kapitány feljegyzései; vagy éppen Józef Kowalsky egybegyűjtött művei; de természetesen találhatunk szemelvényeket Sherlock Holmes vagy Sigmund Freud személyéhez kapcsolódóan is. A különleges dokumentumgyűjteményt a Nagy Tébolyda terveinek vázlatos bemutatása zárja; továbbá a mozgalom délkeleti csoportjának titkos tagnévsora egészíti ki.A mű figyelmes olvasója többek közöttválaszt kaphat olyan alapvető kérdésekre is, mint hogy: miként jelenik mega Szentháromság jelképe a kerékpár alakzatában; hogyan igazolható a nőilélek nemléte, sőt: a nő nemléte; hogyan válhatunk láthatatlanná; mit gondoljunk, amikor azt látjuk, hogy egyesek óraszerkezetek összezúzásával foglalatoskodnak; miért célszerű merényleteket utólagosan eltervezni; stb...Amennyiben tehát szokványos regényt keresnénk, nem igazán lehetne mit kezdeni ezzel a kis szöveggyűjteménnyel (lám, így bánt el a posztmodern a hagyományos regényformával); csakhogy semmi mást nem is kell vele kezdeni, mint egyszerűen kézbe venni, ésbelemenni a szerző által felkínált játékba, azaz (fikciós) dokumentumgyűjteményként olvasni ezt a kis könyvecskét.Hogy miből is lesz tulajdonképpen sikerkönyv, miért kezdenek el tömegek rajongással vegyes áhítattal csüngeniegy szerzőn, mindezt annyira lehetetlen kiszámítani; az viszont biztos, ebbőllehetne ilyen könyv. A közvélemény gyújtópontjába kerülve persze egyesektalán az utóbbi idők legnagyobb irodalmi blöffjének tartanák a Feljegyzéseket,mások viszont éppen az ezredvég új Orwelljének vagy Kafkájának kiáltanákki Basarát. De egyelőre sűrű csend.Megdöbbentő az is, mennyire kevéssé ismerjük szomszédaink irodalmát; ugyanakkor itt az is igaz, Basara könyvehozzánk vagy bárki máshoz éppúgy szólhat, mint az író szűkebb közönségéhez, a szerbséghez,- nekünk sem mond ugyanis kevesebbet, mivel bárkit képes megszólítani.Az persze, aki látta például a szinténszerb Dusan Makavejev Sweet Movie (1974) című könnyed anarchistakatasztrófafilmjét, vagy éppen találkozott a román születésű franciaEmil Cioran kedves, emberszerető kvázi-nihilista filozófiájával (lásd pl.: A bomlás kézikönyve (Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1999.)), talánhamarabb megszokja a regény világszemléletét (ezt a tökéletesenszervezett, intézményesített káoszt), de különben sem telik bele sok idő,és már nem is tudnánk más képet elképzelni szép világunkról, mint a regénybelit.Azonban egy percig se feledjük, mindezcsak azért van, hogy végül a jó (a rossz arcát csak ideiglenesen magára öltve) győzedelmeskedjen a gonosz felett; hiszen kerékpáron mindenki elérheti amennyek országát: "...A szamár a bicikli paradigmája, ésismeretes, hogy a megváltó szamáron vonult be Jeruzsálembe..."Svetislav Basara: Feljegyzések a biciklistákról fordította: Bognár Antal József Attila Kör - OsirisVilágirodalmi SorozatBudapest, 2000.- cp -
Adria, a magyar tengerészek második bölcsője
Mare AdriaticumAz Adria napsütése örök emlék. Emlék olyan idők távolából, amikor még csak olvastam róla. Emlék abból az időből, amikor még csak álmodoztam róla. De nemcsak emlék, hanem egész életemre meghatározó élmény. Sokak könyvespolcán talán még ma is ott pihennek azok az ifjúsági regények, amelyeknek főhősei Daniló bácsi és a "Jadran" szkúner legénysége. Az enyémen ott vannak. Sokszor olvastam őket, de még ma is szívesen előveszem egy­két fejezet erejéig, hogy felidézzem gyermekkorom lelkes álmodozásait. Nem tudom biztosan, de valószínű, hogy ezek az álmodozások indítottak el a tengerész pálya felé.Elindítottak ezen az úton és végig is kísértek, minden ésszerű megfontolás vagy családi lebeszélés ellenére. Az álmodozások valóra váltak, kissé megfakultak a valóság kijózanító fényében, majd lassan emlékké szelídültek. Azóta sok ezer mérföldet hajóztam különféle teherhajókon és jachtokon szerte a világban, de az Adria még mindig a hazai vizeket jelenti nekem. Az olasz csizma sarkán, a Santa Maria di Leuca-fok világítótornya mindig azt jelezte: hazatértünk. Rumében, Triesztben vagy a Velence-környéki kicsiny kikötőkben gyakran rakodtunk a MAHART tengerjáró hajóival. Amióta a vashajókat lecseréltem a jóval kisebb, de barátságosabb vitorlás jachtokra, olyan csodás helyeket fedeztem fel az Isztrián vagy a dalmát partokon, amelyek azelőtt csak távoli díszletként vonultak el a távcsövem lencséje előtt.Az Adria napsütése azóta állandó élmény. Az adriai hullámok otthonosan fogadnak, a parti városkák utcáinak kövezetén meghitt hangulat árad. Kis rejtett öblökben dobunk horgonyt fürdőzni vagy ha akár a bóra heves széllökései ellen éjszakára védelmet keresünk. Sok arcát ismerem az Adriának. Napos délelőttökön friss szélben vidáman szaladó hajónk: mosolygó Adria; augusztusi hőségben bágyadtan csüngő vitorlák árnyékában védelmet keresünk a Nap elől: álmos Adria; hosszas veszteglés a szélcsöndben: undok Adria; friss szellő támad: jószívű Adria; percenként feltámadó és elhaló szellő: játékos Adria; a bóra ijesztő száguldása tépi a megriadt hullámok taraját: haragos Adria; esős, hideg tavaszi napokon hiába próbálunk a biztonságot nyújtó kikötőnk felé vitorlázni a heves szél által napok óta kergetett hegynyi hullámokkal szemben: kíméletlen Adria; a délnyugati vihar hazavisz, élvezzük a száguldást: kegyes Adria.A Magyarországhoz közel eső tengerpart, a sok történelmi emlék, régi magyar helységnevek, a K.u.K. hangulat, az ideális éghajlat sok magyar turistát és vitorlázót vonz ide tavasztól őszig. Az Isztriától Dubrovnikig tucatnyi helyen várják a vitorláskikötők, a maripák a hajósokat: Rovinj és Pula (Póla), Zadar (Zára), Biograd (Tengerfehérvár), Trogir és sok más kikötő. A maripák a biztonságot és a kényelmet jelentik. Mosdók és zuhanyzók, étterem, hálózati áram a partról, édesvíz csatlakozás a hajó tartályainak feltöltésére. A mai túrahajókon nyoma sincs már a vitorlás hőskor kemény tengerészvilágának. Nincsenek "koporsónak" becézett szűk hálóhelyeknek, nincs hordóban tárolt sózott marhahús, nincs poshadt ivóvíz... Ezek a hajók rendszerint nagyobbak, mint a balatoniak, a kétágyas kabinokban a kényelmes és tágas tér 6-10 utasnak ad helyet. A zuhannyal felszerelt toilette, a minden igényt kielégítő konyha és a kényelmes szalon teljes komfortot biztosít családoknak, baráti társaságoknak.Én is, mint sokan a Balatonon tettem meg a vízen járók első lépéseit, itt tanultam vitorlázni, megtanultam hát becsülni. Mégis azt mondom, a tenger más. Itt újra kell kezdeni a járni tanulást, újra kell megtanulni becsülni a Vizet. Kellő felkészülés vagy szakképzett kapitány nélkül kockázatos lehet vízre szállni.Nem csoda, hogy mind a mai napig bogarasnak tartják a szárazföldi emberek a tengerészeket: a biztonságos partot elhagyni, mi értelme? Ők nem tudják, mi az a hatalmas erő, ami a tengerre vonz. Az emberiség történelme azt bizonyítja, hajózás nélkül nincs fejlődés, nincs élet. Ismert a római mondás: "Navigare necesse est...", azaz: "Hajózni szükséges...", de a római mondás tovább is folytatódik: "...de élni nem!".Az adriai tengerpart rengeteg élményt kínál. Nem csak a természeti szépségekre, a kis kikötői kocsmákra, az új cimborákra gondolok. Ha valaki elolvassa Herczeg Ferenc magyar író adriai csatangolásairól szóló könyveit, vagy a neves tengerkutató, Dr. Leidenfrost Gvula útleírását, a "Keserű tenger"-t, amely Ő. H. "Najade'' hajóján tett Adria-kutató expedíciójának hű emlékező leírása, netán a "Kék Adriá"-t, olyan helyekre juthat e könyvek nyomán, amelyek egyébként esetleg elkerülnék a figyelmét. Így a kikapcsolódáson túl a szellemi felfrissülés teheti teljessé a vitorlástúrát. Hadd említsek néhányat ezek közül: a Mira Mare kastély Trieszt közelében, Pula, a valamikori kir. és cs. hadikikötő, Abbázia, a Monarchia fényes fürdőhelye vagy a Frangepánok vára a Buccari-öböl bejáratában.Az Adria mindig visszavár. Mindig a régi és mégis mindig tud újat mutatni. Igazán megismerni csak a hajósok tudják, bejárni az ezernyi szigetet, felfedezni rejtett öblöket. Az ismert helyeket nem lehet megunni, az ismeretlenek új kalandot ígérnek. A hullámokon csillogó napfény, a tengeri szellő sokat mesél annak, aki érti. document.write('');Mare Nostrum Még ma is gyakran látom feltűnni a horizonton a "Jadran" vitorláit, hogy aztán hamarosan ködbe vesszenek...Kép és szöveg: Horváth Csaba
Vitorlázás az édenkertben
Felfedezők nyomában: Seychelles-szigetekSeychelles! Sokáig nem tudtam, hogyan ejtik e szigetek nevét, csak annyit sejtettem, hogy francia terület lehet. Azt is tudtam, hogy az Indiai-óceánban, Madagaszkártól észak-észak-keletre fekszik a szigetcsoport, de a déli féltekén, ezért távol esik az Európából Távol-Keletre tartó kereskedelmi hajók útvonalától. Igy nem is láttam soha a szigeteket még távolról sem, pedig teherhajóval számtalanszor elhaladtunk mellette két-háromszáz mérföldnyire, mikor az erős nyári monszunszeleket kikerülve az Egyenlítő mentén hajóztunk keletre. A Távol-Kelet mesés hangulata, Japán, Kína, Thaiföld, Szingapúr és az Indonéz szigetvilág ámulatba ejtett, még akkor is, ha nem túristaként, hanem egy kereskedelmi hajó navigációs tisztjeként olyan helyeken is jártam, amelyek a túristákat talán kiábrándítanák.A Seychelles-szigetek így csak akkor kezdtek érdekelni, amikor a géphajtotta vashajókat lecseréltem a jóval kisebb, de kényelmesebb és barátságosabb vitorlásokra. A Földközi-tenger számos partját e vitorlások kapitányaként bejárva, a téli kényszerpihenők alatt a térképeken képzeletben utazgatva kötöttem ki először a Seychelles-szigeteken: ezeken az eddig homályba vesző partokon mostanában egyre élénkebben zajlik az élet, egyre többet lehet hallani és olvasni róluk.A neves brit újságíró, a BBC utazó riportere, Michael Palin egyik útikönyvében olvastam az alábbi sorokat: "Az utazásra sarkalló ellenállhatatlan belső kényszer ismert lelki állapot. Tudományos neve dromomania, és én örömmel állíthatom, hogy szenvedek tőle." Én is örömmel állíthatom, hogy szenvedek tőle. Így egy szép reggelen ismét úton voltam, s a repülőgép ablakán letekintve feltűntek Seychelles gránitszikláinak sötét tömbjei az alattunk békésen kéklő óceánban. A szigetek meglehetős kicsik, még a fősziget, Mahé tengertől elhódított keskeny korallpadon létesített repterén való landoláskor is az az ember érzése, hogy a tengerre száll le velünk a Jumbo.A repülőút nem rövid, valamelyik nagyobb európai légikikötőben át kell szállni, de megéri a fáradtságot. A légkondicionált gépről kiszállva megcsapja az embert az a semmihez sem hasonlítható illatos párás meleg, amit annyiszor élveztem a Távol-Kelet trópusi vizein hajózva. A látvány pedig lenyűgöző. Felhőkbe nyúló, dús trópusi vegetációval borított hegyek emelkednek a szigeten. A hegyoldalakat és csúcsokat sehol máshol nem látható gránitsziklák alkotják. Ezek a fantasztikus alakú sziklák végigkísérik az utazót a szigetcsoporton: főleg a tengerparti formák elképesztőek. The Seychelles Group - így nevezik a térképeken a Seychelles Bank-on ülő szigetek csoportját. Ez az óceáni terület ún. shelf-tenger: a víz mélysége szinte sehol sem haladja meg a 60-70 métert. Ezen a padon sorakoznak a szigetek csoportokba verődve, festői rendetlenségben szétszórva több ezer négyzetmérföldön. A helyi népesség nagy része az Inner Islands szigetein él, ez a csoport a túrizmus központja is. Mahé-n, a főszigeten szállnak le a nemzetközi légijáratok, itt van a főváros, Victoria (a köztársaság egyetlen városa és egyben a világ legkisebb fővárosa) és a szállodák zöme is ezen a szigeten található. A csoport többi szigete látótávolságon belül fekszik: Praslin, a második legnagyobb sziget, La Digue, Curieuse, Cousin és Cousine, Frégate, Il du Nord, Silhouette. Csupa francia név, nem nagyon áll rá az angolhoz szokott és a franciát nem ismerő nyelvem. A területet a franciák után az angolok is birtokolták, így szerencsémre mindenhol beszélik az angolt, a francia és a helyi hivatalos nyelv, a creol mellett. Roppant érdekes, hogy bár a franciák a XIX. század elején kiszorultak innen, a hagyományok, a földrajzi nevek és főleg a bennszülöttek nyelve megőrizte emléküket. A creol nyelv ugyanis nem más, mint az itt élő népek ősi nyelvjárásainak és a gyarmatosítók nyelvének pazar keveréke. A seychelloise nép az afrikai kontinensről, és Ázsia óceánparti népeitől ered. Feketebőrű négerek, arabok, indiaiak, sőt még kínaiak is keveredtek ezen a kicsiny földdarabon. Bőrük színe, hagyományaik és kultúrájuk egyedülállóan fejlődött, a francia hatás azonban mélyre gyökerezett: olyan a creol nyelv, ahogyan a hajdani néger rabszolgák elferdítették gazdáik szavait. -Bonzour! Sivouple Manmzel, ou kabab koz Kreol? -Wi! -Bonswar! -Orevwar! Kissé zavarba ejtő a látvány, a hangok és a trópusi levegő, az első benyomások. De a kikötőben megnyugszom. A parti kocsma teraszán ülve a lenyugvó napot figyelem, ahogy kerülgeti a trópusi gomolyfelhőket. Le sem kell hunynom a szemem és látom Capt. Lazare Picault hajóját, az "Elizabeth"-et, amint 1742-ben a "Charles" társaságában horgonyt vet az Anse Boileau-öbölben, hogy a mauritiusi kormányzó utasítására feltérképezze a névtelen szigeteket.Csak 14 évvel később nyerte el mai nevét a szigetcsoport, amikor egy újabb expedíció élén Capt. Corneille Nicholas Morphey érkezett ide. A névadó Vicomte Moreau de Seychelles, francia gazdasági miniszter, csak később angolosodott a név Seychelles-re. Hogy miért pont egy miniszterről nevezték el a szigetcsoportot az Indiai-óceán környékén, rejtély. Talán 1875-ben sem tudta már ezt az a hét európai telepes, akik 123 szolga társaságában első települését létrehozta a St. Anne-szigeten. Ők a mai hetvenezres helyi népesség ősei.Hamar otthon érzem magam. A helyi gyártású sör mellett elbeszélgetünk a flotta vezetőjével, miután a bérelt hajónkat átvettük. Először Alain beszél: elmondja a legfontosabb tudnivalókat és a térképeken végigjárjuk az útvonalat, amelyet a következő 10 napban vitorlásunk fedélzetén megteszünk. A 15 méteres OCEANIS 500 típusú hajó neve "Nosy Pearl", nyolc kényelemhez szokott európai számára tökéletes a komfort: páronként egy tágas kabin, saját zuhanyzóval és WC-vel. Enyém a kapitányi, vagy ahogy mi mondjuk, a skipper-kabin, ami jóval puritánabb, mint az utasoké, de a legjobb helyen van: a hajóorrban. Innen mindent látni és hallani. A hajó legkisebb rezdülését is érzem; megszoktam, ha vitorlázom, fél szemem, fél fülem még álmomban is a hajón tartom. Szükség is van az óvatosságra, hiszen minden éjjel horgonyoznunk kell, kikötők - európai, azaz inkább Földközi-tengeri értelemben vett jachtkikötők, ún. marinák - nincsenek a szigeteken. Igaz, hogy az éghajlat errefelé különösen ideális, a trópusi viharok, hurrikánok messze elkerülik a vidéket, és a monszunszél is igen megbízhatóan fúj. Csak egy-egy ritka zivatar idején élénkül fel a szél, ilyenkor beleremeg a hajó a széllökésekbe. De nem kell aggódnunk, a horgony jól tart a tengerfenék homokjában.A Mahé-i kikötő dokkjában számos vitorlás áll a hajónk mellett a pontonhoz kötve, köztük katamaránok is. Itt ideális a katamarán, azaz a kéttörzsű hajó: kis merülése megkönnyíti a korallzátonyok közelében a hajózást és a horgonyzást. A hölgyutasoknak pedig különösen kedvére való a széles fedélzet, nemkülönben a törzsek között kifeszített háló, ahol remekül lehet napozni ég és a tenger között lebegve. Megcsodáljuk az impozáns méretű vitorlásokat, de megállapítjuk, hogy a mi egytörzsű hajónkban sem fogunk csalódni. A csapatunk egy része tapasztalt vitorlázó, akik akkor élvezik igazán a vitorlázást ha a szélben bedőlve hasítja a hajó a hullámokat. Van is ebben az élvezetben részünk. A dél-keleti 25 csomós monszunszélben valósággal robogunk a vizen, míg Mahéról Praslinra érünk. Mahét az út végére tartogatjuk, most csábítanak a horizonton kéklő távolabbi szigetek. A távolság csekély, így röpke néhány órás remek vitorlázás után megérkezünk a Baie St. Anne öbölbe.A térkép sekély vizet jelez, de bátran behajózunk a már ott horgonyzó hajók irányába. A térkép nem hazudott, valóban alig van néhány láb víz a keel alatt; a hajam szála az égnek mered, ahogy a mélységmérő alig mutat 6-7 láb (2 m) vízmélységet. Pedig megszokhattuk volna már, hiszen a Balatonon szinte állandóan ilyen sekély vízben hajózunk. De itt szokatlan. Végül is horgonyt dobunk a többi hajó között. A homokban jól tart a horgony, bár élénk szél fúj.Az éjszakát, sőt a következő napot is itt töltjük. Vízre dobjuk a gumicsónakot - tréfásan csak guminőnek hívjuk, mert vitorlázás közben az orrfedélzeten felfordítva tároljuk és ilyenkor kényelmes rajta heverni. Itt száraz lábbal partra szállni nem lehet, de így romantikusabb is. Még este, amikor étterembe készülünk, sem zavar, hogy a sekély vízben gázolva kell a csónakot a homokos partra kihúzni. Persze időnként pórul jár az óvatlan és éhes hajós: egy alkalommal későn léptünk ki a vízbe, a partra futó hullámok keresztbe fordították a csónakot és tisztességesen eláztattak minket. Az első ösztönös megjegyzéseket hamarosan harsány nevetés váltotta fel. Senkit sem zavart, hogy mezítláb és kissé nedvesen ültünk be az étterem teraszára. A ragyogó barna bőrű pincér hölgy is mezítláb volt. Visszafelé, vidám és romantikus hangulatban már rutinosan vettük a partra kifutó hullámokat és eveztünk a csillogó gyémántokkal teleszórt trópusi ég alatt a hajóhoz. Ilyenkor még sokáig ülünk a fedélzeten és csodáljuk a csillagokat. A déli féltekén vagyunk, keressük a Dél Keresztjét, a CRUX csillagképet. November van, az Orion a fejünk fölött áll, de a Keresztet nem leljük sehol. Hosszas tanakodást követően jövök rá, hogy csak később fog felkelni. Így is lesz, csak hajnal előtt ragyog fel a dél-keleti horizont felett.Mindannyian koránkelők vagyunk. Az első napsugarakkal ébredünk, élvezzük a természet csendjét. A levegő kellemesen enyhe, de a tenger melegebb: 28-29°C. Ne gondolja senki, hogy meg fog főni benne! Sőt, ellenkezőleg, üdítően langyos a víz. A hajó körül hanyatt fekve lebegünk a vízben, így kortyolgatjuk reggeli kávénkat. A Nap rendkívül gyorsan kapaszkodik a Zenit felé, de -mint már említettem-, a szigetek éghajlata egyedülálló; a trópusi "hőség" itt nem nagyobb 30-31°C-nál, noha az Egyenlítő közelében vagyunk. Lágy tengeri szellő enyhíti a meleget.Végigjárjuk a reggeli piacot. Az indiai és kínai kereskedők boltjaiban mindent beszerezhetünk, európai és ausztrál élelmiszereket, új-zélandi gyümölcsöket, dél-afrikai bort és helyi sört. No meg az amerikai kólát. Kissé bántja a szemet a Coca Cola és a Pepsi reklám, de legalább McDonalds itt nincs. Még. Az árak tükrözik a helyi kormány gazdaságpolitikáját: az ország gazdasága a turizmusra épül. A piacon gyümölcs és fantasztikus színekben pompázó halak. A halászok a hajnali fogást kínálják. Papagájhal, vörös pettyes koralhal, bourzwa és még sorolhatnám. Eszembe jutnak az észak-afrikai arab piacok, ahol a hal- és húsárut a napra kiakasztva árulták a kufárok. Persze sűrű légyrajok lepték be a portékát. Amelyik áru az árnyékban állt, arra már azt mondták: "mélyhűtött". Nos, itt is ilyen "mélyhűtött" halat vehettünk, de légynek nyoma sem volt. Mégis, a mi kényes európai gyomrunknak csak akkor friss a friss hal, ha jég között áll. Reménytelenül kérdezzük a halászokat, hol szerezhetnénk itt egy marék jeget? Talán még a szót sem ismerik itt. A kereskedő azonban szótlanul intett, mi követtük. A piac mögötti udvarban kinyitott egy széles vasajtót, s láss csodát! A fészerben embernyi jéghegy állt, darált jégből. Nem lepődtünk volna meg jobban akkor sem, ha az emberünk azt mondja: "Szezám, tárulj"!Praslinon más csodákat is látni. Itt és csak itt terem a "coco de mer", a híres tengeri kókusz. Formája meglepő, mintha sziámi ikrek lennének, kókuszban. A dió tagadhatatlanul erotikus látvány, nem vicc, szabályos női csípőt formáz, egy kókuszrost pamaccsal ott, ahol annak lennie kell! A gyümölcs sehol máshol nem terem a Földön, csak itt, a Tiltott Gyümölcs Völgyében, a Vallée de Mai-ben (ami egyébként a Világörökség részét képezi). A völgy atmoszférája egy temploméhoz hasonítható. A hatalmas és sűrű kókuszpálmaerdő megdöbbentő csöndjét csak a trópusi madarak -köztük az egyedülálló fekete papagáj- röpte zavarja meg. A fák talán érzik is, hogy milyen különleges fontosságot tulajdonított nekik az ember évszázadokon át. A tengeri kókuszt csillagászati ára a hajdani nyugati és keleti uralkodóknak szánt legpompásabb és legritkább ajándékok sorába emelte.A fák közül a fiúk meghaladják a 15 méteres magasságot is. A legidősebb, 215 éves fa 32 méteres magasságával ritka kivétel (fantasztikus elképzelni, hogy az első telepesek jövetelekor sarjadt és végigélte a szigetek újkori történelmét). A pálmafiúk kicsiny sárga virágai egy vaskos és hosszúra nőtt, barna vesszőn virítanak. Tökéletes fallikus jelkép...; hogy irigykedhettek a hajdani tengerészek! A fiúk ráadásul hosszabb ideig is élnek, mint a nőpálmák, amelyek -vagy akik?- egy tucat diót nevelnek az ágaik tövében. A diók a 18-25 kg-ot is elérik. Nem csoda, hogy a nőpálma nem tud magasra nőni ezzel a teherrel, ráadásul némelykor az erős, viharos szelet is el kell viselnie, minthogy az összes pálmafaj közül a legnagyobb levelekkel rendelkezik.Igaz legenda szerint a tengeri kókuszpálmák viharos éjszakákon esnek szerelembe, de jaj annak, aki meglesi őket! A tudósok szerint ugyan a szél és az élénk színű gekkók a fiúpálmák beporzó ügynökei, de ez az állítás a tengeri kígyókban, hajókat összeroppantó óriás polipokban és kísértethajókban hívő igaz tengerészek számára teljesen hihetetlennek és valótlannak tűnik. A diókat aphrodisiacumként, azaz nemi vágyat fokozó szerként tartották sokáig számon, a szárított héját lereszelték és szerelmi bájitalként árulták. Ki ne hallott volna eddig a nux medica-ról?Praslint nem lehet úgy körbehajózni, hogy közben a környező szigeteket ne érintsük. La Digue olyan közel van, hogy alig bontunk vitorlát, már szedhetjük is le őket. A szigetek között járó schooner-ek mólója előtt horgonyzunk. A partról creol muzsika szól. Partra szállunk a korallzátony álta védett homokos parton. Néhány ház, templom és iskola, no meg a turisták pálmatetős bungallói állnak a kis kikötő közelében. A hotel teraszáról csodálják a vendégek a naplementét. Ki az éttermi asztalnál ül, ki a kis medencében hűsölve, a vízi bárpult előtt whiskyzik. Mi inkább elsétálunk az apály által nedvesen hagyott fövenyen az Anse Source D'Argent elképesztő formájú szikláihoz. A lemenő nap vörös fényében kisérteties, drámai fényben úsznak az erodált gránitsziklák. Lefekszünk a meleg sziklákra, amelyek bármely pillanatban ledőlni késznek látszanak, onnan figyeljük a déli égbolt előtünedező ismeretlen csillagait.Ezen a szigeten a helyiek kétkerekű ökrösszekéren közlekednek (az utazókat is örömmel felveszik), mi azonban bérelt kerékpáron járjuk be a partokat. Persze a biciklikre alkudni kell a kis néger cerberussal, de végül mindenki megelégedésére csapunk egymás tenyerébe. "Csak állítsák ide a bringákat, ha visszajöttek"- mondja a srác; nem fog minket megvárni, hisz délidőben ki dolgozik errefelé? Sajnos, nem lehet a szigetet teljesen körbekarikázni, mert a betonút egy távoli ponton meglepő hirtelenséggel elfogy a kerekek alól, de találunk árnyas kerülőutat a sziget belsején át. A kikötőtől délre találjuk a nemzeti parkok egyikét. Ez a park rejti az Emanuelle-filmek koloniál stílusú épületét, egy működő korpamalmot, ahol ökörhajtásos járgány által működtetett olajütőből csöpög a kókuszolaj, egy ősi hajóépítő üzemet, ahol a sajátos formájú helyi szkúnereket építik, kókusz- és vaníliaültetvényeket, teknősfarmot,... a többi látványosságra már nem is emlékszem, nagyon tűzött a nap.Praslin északi partjára tartunk. Nem tudunk azonban elmenni a Petite Soeur és a Grand Soeur mellett úgy, hogy legalább egy rövid víz alatti felfedező túrát ne tegyünk. Fenséges látvány a végtelen korall-kert, az ezer színben pompázó halak fogataga. Nem vagyok gyakorlott búvár, pattog a fülem néhány méter mélyen is. Most azonban nem ettől áll el a lélegzetem: egy óriásteknős úszik velem szemben. Lustán tempózik, miközben legalább olyan kíváncsisággal figyel engem, ahogyan én őt. Vajon mit gondolhat rólam, miközben a meglepetésből felocsúdva és levegő után kapkodva kapálózok a felszín felé?Újra Praslinon horgonyzunk, a Cote d'Or, azaz Aranypart és a St. Pierre-sziget között. Ennek a kis sziklaszigetnek a látképe talán a legismertebb, gyakran találkozni vele utazási irodák prospektusaiban. Az Aranypart végig finom fehér homokkal borított. Ehhez hasonló, majd' liszt finomságú korallhomokkal még sehol sem találkoztam. A parti fák mögött szolíd bungallók sorakoznak, de a mindenki számára nyitott parton mégsincsen tömeg. Másnap az Anse Lazio öböl felé tartunk, amely sokak véleménye szerint a legszebb partszakasz az egész vidéken. Szerintünk is az, sőt, a norvég turisták is osztják ezt a véleményt, akikkel az esti szellőben susogó pálmák alatt beszélgetek. Irigyelnek bennünket: mi minden este máshol alszunk, a hajónkkal kényünk-kedvünk szerint csatangolhatunk a szigetek között. Irigyelhetnek is, szabadok vagyunk, mint a szomszéd szigetek madarai. Százával fészkelnek az Aride-n, a Bird-island-on vagy Denis-en. Költési időben nem is lehet őket háborgatni, de nem is érdemes, a fülsüketítő ricsajuk elviselhetetlen.A Curieuse tengeri nemzeti parkban vagyunk. Áthajózunk a szomszédos Curieuse-szigetre, a Turtle-pond tengertől elrekesztett öblében természetes környezetben figyelhetjük az óriásteknősöket. "Ha itt lennének a kicsi gyerekeim, fölülhetnének a teknőcök páncéljára és pancsolhatnának a sekély parti vízben"-, mélázok a közeli emeletes faépület árnyas verandáján. Gyarmati hangulat árad a jó állapotban levő műemléképületen, amint a takamaka és kazuárfa ágai között beszűrődik a bágyadt napsugár. Ez az épület volt a doktor háza, amikor a közeli leprások kórházába ellátogatott. Megborzongok. Az ide bezárt betegek valószínűleg a reménytelenség érzésével élhették lassan fogyatkozó napjaikat ezen a csodálatos parton... Pedig mangó, banán, narancs, mandarin, kerbedef (ennek a gyümölcsnek talán nincs is magyar neve?) és kenyérfa nő a szigeten és sok más kisebb termény tartja el a néhány szigetlakót. Ők természetesen egészségesek és jól érzik itt magukat.A hajónkat Mahé felé kormányozzuk, repül az idő, vissza kell térnünk. Elvitorlázunk a Cousine és a Cousin ikersziget mellett. Miután a szigetet megvette a Világ Vadvédelmi Alapítvány (WWF), 1975-ben speciális madárvédelmi rezervátum lett belőle. A természetvédelem a túrizmus fejlesztése mellett elsőrendű szempont a kormány politikájában. Azonban nem csak ezt a szigetet adták magánkézbe, sok másikra is kitették a táblát: "PRIVATE". Ide jobbára csak a szigetecskén épített hotel vendégei léphetnek be; máshol szívesen látják az utazókat, főleg, ha a "belépti díjat" kifizették. Ilyen sziget a North Island (Il du Nord) is. Igaz, egy teremtett lélekkel nem találkoztunk az egész szigeten, néhány arra vetődött halászon és egy csapat delfinen, valamint az erdő mocsaraiban dagonyázó szarvasmarhákon kívül. Egyedül voltunk a szigeten! Teljesen egyedül a parti homokon, az erdőben háborítatlanul gyűjtögettük a súlyos kókuszdiókat, amelyeket megrázogatva, belül hivogatóan locsogott a hűs kókusztej. Rutinos tengerészeknél mindig van kés, így nem kellett sokat várni, hogy hozzájussunk a természet adta üdítőhöz. Főleg, mert nagyon szomjasak voltunk. A rutinos tengerészeket itt is megtréfálták a hullámok. A nyílt óceán felől érkező holthullámzás nagyobb bukóhullámokat görget ki a partra, mint máshol. Itt partra szállni vagy elindulni komolyabb feladat, nem is mindig sikerül. Egy alkalommal felborított minket a hullám, előbb mi értünk ki a partra, a csónak csak utánunk következett. A fejünkre.Hasonlóan magánsziget Mahé közelében a Moyenne. A tulajdonos Brendon Grimshaw, újságíró, akinek az "apja és barátja", Raymond Grimshow itt is van eltemetve. A szigethez számos legenda kötődik kalózokról, elásott kincsekről, barlangokról és szellemekről. Ezek a legendák természetesen mind igazak, mint ahogy igazak a közeli Silhouette-sziget folklórjában élő legendák a híres francia kalózról, Hodoul-ról, aki a sziklás hegyekben rejtett el mesés kincseket. A sziget egyébként a csoport harmadik legnagyobbika, 6-700 méteres csúcsaival; valóban impozáns látvány a tengerről. A kincsek után kutatni majdnem reménytelen, csak kókusz- és fahéjültetvényeket találunk. A vidék teljesen vad, csipkézett sziklák között vezet az ösvény a partról a hegyek közé. Ilyennek képzelhette Verne a "Rejtelmes sziget"-et.Sietnünk kellene, hogy Mahét is körbe tudjuk járni, de a szél eláll. Közeleg a monszunváltás ideje, amikor a szélirány dél-keletiről átvált észak-nyugatira. Decembertől már az eddigivel teljesen ellenkező szélirány lesz az uralkodó, de a szelek ura most még bizonytalankodik. A gyenge NW szél egészen április-májusig fúj, nem is korbácsolja fel a tengert. Májustól ismét a SE-monszun kerekedik felül, az Indiai-óceán és az irdatlan ázsiai kontinens örökös harcában éppen győzedelmes fél akarata szerint. Július-augusztusra az Óceán kimutatja a foga fehérjét, nekiereszti a szeleket. Ezek a szelek a végtelen vízen végigszáguldva és az Arab-tengerre érve komoly viharrá dagadnak és kellemetlen nagy hullámokat görgetnek maguk előtt. Annak idején, mikor a teherhajókkal jártunk erre nyáridőben, sokszor megszenvedtük ezeket a hullámokat. Attól kezdve, hogy Afrika szarvánál kiértünk a nyílt óceánra, amíg el nem értünk a Maldív-szigetekig, vagy a maláj partokig, nem tudtunk kimenni a fedélzetre, amit percenként söpörtek végig a hullámok. Itt azonban távolról sem viharos az idő, vitorlázásra, szörfözésre kiválóan alkalmas. Augusztusban tartják a nemzetközi szigetek-közötti szörfversenyt. A Mahé és Praslin közötti huszonöt tengeri mérföldes távot egy óra alatt befutják a szörfösök! A vitorlázó, amikor azt hiszi, hogy száguld a hajójával, lomha bálnának érzi magát, amint az aprócska vitorlák elrobognak mellette.Nem marad időnk a legnagyobb sziget körbehajózására. Meglátogatjuk Baie Beau Vallon-t, a népszerű, egyúttal nyaralóktól és túristáktól nyüzsgő partot. Gyorsan odébbállunk. Megkerülve a Pointe Matoopa fokot, gyenge szélben csak az Ile Thérése szigetig jutunk. A programunk a megszokott-megúnhatatlan: búvárkodás, sziget-felfedezés, kókuszbontás, napozás és hűsölés a parti fövenyen. Közben lopva megcsodáljuk a közelben időző bájos hölgytársaságot - a szemközti partról, a Berjaya Mahé Beach Hotel-ből jöttek, legalábbis a csónakjukon ez a név áll; itt rendezik hamarosan a Világ Szépségkirálynő választást. Távcsövön látni is a tengerparton épített hatalmas színpadot. A csinos sellők mégsem versenyzők, bár szerintünk azok lehetnének. Nem is tudjuk levenni a szemünket róluk, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy férfitársaim is sűrűn pislognak feléjük. Most aztán csapdában vannak a rutinos tengerészek!Az utolsó napot börtönben töltjük. A Ste. Anne Tengeri Nemzeti Park-ban, nagy területű korallzátonyon egy nagyobb és több kisebb sziget ül, közöttük a már említett Ile Moyenne. Most az Ile Ronde kicsiny sziget mellett horgonyzunk. A legjobb snorkel hely a Parkban. Régen ez a sziget is lepratelep volt (hogy változnak az idők, akkor mindenki elvágyott innen, most meg hányan szeretnének idejönni), kórházzal, külön kis épülettel a gondozók számára, egy kicsiny kápolnával és börtönnel. Ebben a bötrönben ülünk, időközben bár lett belőle. Később átvonulunk a kápolnába, hogy utolsó perceinket itt töltsük el: a kápolna most a Chez Gaby étterem, melynek specialitása a nyárson sütött tonhalszelet helyi szósszal, sült padlizsán, friss saláták, hal és csirkeszeletek curry-vel, lencse különféle chutney-val (indiai eredetű, többféle gyümölcsből készült erősen fűszeres ízesítő, húsokhoz).Az utolsó délelőttöt Victorián töltjük. Vissza kell szokni a szárazföldi élethez, újra cipőben és ruhában járunk, kövezett utcán, szupermarketek, posta, boltok, múzeumok között, csak az arborétum fái és teknősei emlékeztetnek az elmúlt napokra.A mólón Alain, a jóképű francia fiatalember közelít fényes barna bőrű barátnőjével; ők adták át a hajót két hete, most is ők ellenőrzik, hogy mindent rendben adunk-e vissza. Ismerik a hajót, ők vitorláztak vele ide Franciaországból a nyáron.Sok mindent mesélnék még, de most és itt nem tudok mit mondani. Minden tengeri utam végeztével ugyanaz az érzés fog el, akár 10 hónapot, akár csak 10 napot töltöttem a hajón. Jó hazatérni, de a megszokott hajótól nehéz elválni. Nem véletlen, hogy idegen nyelvekben a "hajó" nőnemű főnév... Igaza volt Michael Palinnek, nem? document.write('Mare Nostrum');Hogyan is ejtik hát a Seychelles-szigetek nevét? Esténként a helyi angol nyelvű rádióadót hallgatom. Csönd van, csak játékos hullámocskák locsognak a hajó hasa alatt. A bársonyos hangú bemondónő elbűvölően ejti ki a nevet: Széjsölsz. De ennek a szónak a hangulatát már nem tudom leírni; ezt át kell élni.Kép és szöveg: Horváth Csaba
Belső út és sors a kártya lapjain
A tarotkártya szimbólumnyelveA tarotkártya (vagy: tarokk) eredetét homály fedi. Európán belül Itáliában tűnik fel először, ahova is egyesek szerint arab vagy perzsa, mások szerint cigány közvetítéssel jut el. Forrásának egyaránt tarthatjuk Egyiptom vagy Kína ősi civilizációját vagy éppen az indiai kultúrát.A kártyalapok ábráiban általában is feltűnő jelentésgazdag szimbólumok arról tanúskodnak, hogy azokat eredetileg egyáltalán nem,- vagy legalábbis nem kizárólag - játékra szánták. A tarot esetében például ismert a hagyományos nézet, melyszerint azt az egyiptomi Thot, a mágiát, a nyelveket és a számokat feltaláló isten alkotta meg: a kártya lapjaiban, mint egy könyvben rejtve el a világ titkait. India kultúrájával Visnu, az egyik hinduista főisten alakja kapcsolja össze a kártya szimbólumait; négykarú alakja hordozza azokat az alapvető jelképeket, amelyek a hagyományos tarotban is jelenvannak. Ebben az összefüggésben a kártya lapjai a belső megvilágosodás útját jelenítik meg, egyes lapjai ezen út egy-egy állomását adják meg. De a tarot számait és jelképeit olykor összefüggésbe hozták a kabbalával és számmisztikájával is, valamint még számos más jelképalkotó rendszerrel.A hagyományos tarotkártya valójában kétpaklit tartalmaz: a különböző figurákat, képeket felvonultató, huszonkétszámozott lapból álló Nagy Arkánumot (amelyet a következőkben részletesebbenáttekintünk); valamint a lényegében a francia játékkártyától alig különböző Kis Arkánumot. Eredetileg a két kártyacsomag egymástól függetlenlehetett, ám az azonos használat révén lapkészleteik egybeolvadtak. A tarota 15. század elejétől rohamosan terjedt Európa mind több országában: Itáliátkövetően spanyol, portugál és francia területen hódított, majd északabbrais eljutott; közben azonban az eredetileg titkos, okkultista tanok segédletekéntalkalmazott kártya játékká lett, amelyből viszont bonyolultsága miatt a Nagy Arkánum fokozatosan kiszorult, illetve önállósulva a kártyavetés eszközévé vált.Színes, változatos, igen sokrétűszimbolikájának köszönhetően valójában éppen a Nagy Arkánum alkot ténylegesenegy olyan, kártyán megjelenő szimbólumrendszert, amely világunk és azemberi természet rejtett összefüggéseit feltárni képes.A Nagy Arkánum a köztudatban úgy él,mint a jövőbe látás eszköze. Valójában a tarot nem csupán a jóslásbanlehet használója segítségére, hanem az önmegismerésben is; és nemfeledkezhetünk meg arról sem, hogy hagyományosan a kártya lapjainak igen átfogótudást tulajdonítottak a különböző okkultista tanok: olyan átfogó tudást,amely feltárja világunk egészét, és amely láthatóvá teszi a legtitkosabbkapcsolódásokat is.Kártyavetéskor a lapokat megkeverik, arccal lefelé sorokba rendezve leterítik, majd egyesével felfordítják, hogybelőlük előbb egyenként, majd a többi lappal összefüggésben kiolvassáka keresett jelentéseket, amelyeket azok a rajtuk szereplő jelképek összetett értelmezhetősége révén hordoznak magukon. Minden laphoz egy bizonyos jelentéskör társul, ha a lap fejjel lefelé bukkan fel a felfordításkor, jelentésköréneknegatív elemei jutnak hangsúlyhoz; a kártyák egymásmellettisége olymódonbefolyásol, hogy azok erősíthetik, vagy éppen semlegesíthetik egymást.Mielőtt végül ismertetnénk az egyeslapok jelentéseit, már csak egyetlen dologra kell felhívnunk a figyelmet.Amikor a kártyák a jövőre vonatkozó kérdéseinkre válaszolnak, csupán tanácsotadnak, és nem azt mondják el, mi fog ténylegesen is bekövetkezni.Semmi sem történik meg teljes bizonyossággal abból, amit a kártya kimond;ugyanígy azonban a negatívumokat sem baljóslatként kell fogadni, hanemegyszerűen csak figyelmeztetésként.0. A Bolondnem feltétlenül együgyű; éppen egybizonyos naiv bölcsesség birtokosa, ami időnként környezete fölé emeli;kirekesztett és kiváltságokat élvező egyszerre; áhítattal képes csodálnidolgokat, ugyanakkor elég merész ahhoz, hogy azok mélyére pillantson; nemterhelik előítéletek; mindig kész az újat befogadni gyakori értelmezés: be nemtervezett esemény; váratlan, új kezdet; ha kedvező körülmények adódnak,szerencsét is jelenthet fordított állásban: esztelenviselkedésI. A Máguslényegében az átváltoztatás, az átalakításművésze; személyiségünknek azon részét képezi, amely kezdeményezi a változtatásokat,ezek hiányában ugyanis valódi énünk örökre megvalósulás nélkülmaradna gyakori értelmezés: tervbe vett változás;önbizalom, akaraterő, kockázatvállalás fordított állásban: akaratgyengeség, élhetetlenségII. A Főpapnőa tudás, a bölcsesség női alkotója;titkos, rejtett tudás hordozója; befogadó alkat; a tudás férfi aspektusánakkiegészítője, kiegyensúlyozója gyakori értelmezés: ösztönös megérzés,teremtőkészség, titkok felfedése fordított állásban: érzelmilabilitás, az intuíció hiányaIII. A Császárnőaz erő női arculata; ugyanakkor a főpapnőmellett a nőiség másik megjelenése, amely az előbbivel ellentétben nemrejtélyes, hanem teljesen nyitott; a tudatosság és a fenntartó termékenységmegtestesítője, amely viszont csak férfi párjával együtt érvényesülhetigazán gyakori értelmezés: természeti erő,termékenység; gyarapodás, biztonság fordított állásban: elszegényedés,belső viszályIIII. A Császáraz erő, az uralkodás és a cselekvésarchetípusa; természetünk energikus, férfias elemeit képviseli, de itt isfontos az ellenkező nemű elemek jelenléte gyakori értelmezés: életerő,uralkodás, hatalom, önuralom fordított állásban: cselekvésképtelenség,hatalomvesztésV. A Pápaa szellemi erőként kifejeződésre jutóférfienergia; a tudás belsőbb, rejtettebb elemeivel szemben benne a külsőirányultság az inkább meghatározó; uralkodás a dolgok szellemi természetefelett gyakori értelmezés: bölcsesség, ihletettség, jó tanács fordított állásban: téves értesülés,rossz tanácsVI. A Válaszútez a lap gyakran két női alak által közrefogottifjút ábrázol, az egyik nő tiszta, ártatlan, míg a másik csábítóan érzéki,buja; nyilvánvaló, hogy választási helyzet alakul ki, ahol is tulajdonképpena szellemiség és az érzékiség elkülönülése kényszerít döntés elé gyakori értelmezés: vonzalom, társasviszony; közelgő választás fordított állásban: döntésképtelenség;felmerülő problémák egy kapcsolatbanVII. A Diadalszekérlendületes előrejutást, nagy lépésekkelmegtett utat jelenít meg; egy világot magunk mögött hagyunk, hogy egy másikbaérkezhessünk meg gyakori értelmezés: megérdemeltsiker, jutalom fordított állásban: önzés, előmenetelmások rovásáraVIII. Az Igazságkivétel nélkül női alakban jelenikmeg (a férfi alakjában testet öltő Erő párjaként), kezében mérleggel éskarddal; a mérleg segít az értékek felbecsülésében, kiegyensúlyozásában,míg a kard a szellem ébredését jelképezi gyakori értelmezés: egyezség; józanítélőképesség fordított állásban: igazságtalanság,viszály; elfogultságVIIII. A Remetea szellemi útkereséssel járó magányszimbóluma; alakja öreges, mivel ifjúkori törekvéseivel már végleg leszámolt;ugyanakkor birtokosa olyan ismereteknek, bölcsességeknek, amely csak a sok-soktapasztalattal rendelkezők sajátja; jelképezi az állhatatosságot is gyakori értelmezés: megfontoltság,nyugalom; olykor igény az egyedüllétre; önállóság, magabiztosság, tapasztaltság fordított állásban: önfejűség,önteltség; elszigetelődésX. A Szerencsekeréka folytonos mozgás, a forgandóság jelképe gyakori értelmezés: szerencse;lehetőség váltásra, változtatásra fordított állásban: egy szerencsésidőszakot rossz követXI. Az Erőgyakran oroszlánnal küzdő férfi alakjábanjelentkezik; jelentésében így a puszta fizikai erőn is győzedelmeskedő,magasabbrendű, halhatatlan szellemi erőt mutatja fel gyakori értelmezés: jól kiérdemeltgyőzelem; a megfelelő alkalom megragadása fordított állásban: vereség; behódolás;elszalasztott alkalomXII. Az Akasztott Emberezen a kártyalapon lábánál felfüggesztvelógó emberalak jelenik meg, akinek az arca mégis nyugodt; alakja az emberi törvényekelleni lázadozást jeleníti meg, ami viszont egyben azt is jelenti, hogyazokkal szemben inkább a természethez igazodna, a maga útjain járna; akereszténység számára a keresztfához kapcsolódó halál képe is, így áldozatosságotis megjelenít gyakori értelmezés: önfeláldozásjó ügyért; ösztönösség fordított állásban: hasztalan erőlködésXIII. A Halálnem a rettegett vég, hanem az örök körforgásszükséges eleme, a megújulás lehetőségének hordozója; a halál fordulópont:a szellemi világba való átjutás küszöbe gyakori értelmezés: gyökeres belsőváltozások; egy fennálló rossz vége fordított állásban: tehetetlenség,megrekedésXIIII. A Mértékletességaz akasztás és a halál megrázkódtatásaután a béke és a nyugalom képe következik; a test önző vágyaitólelszakadva éppen a mértékletesség segíthet hozzá a helyes megőrzéshez gyakori értelmezés: békesség;megfontoltság; mértéktartás, "arany középút" fordított állásban: kiegyensúlyozatlanéletvitel, mértéktelenségXV. Az Ördögalakja az alvilág jelképe, de magánaka képnek itt mégis a próbatétel a legfontosabb mozzanata; alkalmával mégerősebb önvizsgálatra kényszerülünk, ha át akarunk jutni ezen az akadályon gyakori értelmezés: kihívás fordított állásban: káros vágyakfeléledése, hataloméhség, birtoklásvágy előretöréseXVI. A Toronyaz összeomló torony a bukást követőpusztulást hivatott megjeleníteni; de egyben megújulás lehetőségét ishordozhatja gyakori értelmezés: váratlan kihívás;elfojtott érzelmek felszabadulása fordított állásban: egyensúlyvesztés;súlyos érzelmi válságXVII. A Csillaga megtisztulás utáni (az Ördög és aTorony utáni) újjászületés egy magasabb régióban, a lét magasabb szintjén gyakori értelmezés: tágulóhorizont és belső látókör; megújuló élet fordított állásban: szűklátókörűség; kishitűségXVIII. A Holdelsősorban női jelkép; belső lényegünkethivatott feltárni; figyelmeztet arra is, hogy az ellentétes erőket végleg kikell békítenünk; a belső megbékélés szimbóluma lehet gyakori értelmezés: ideje ösztönösmegérzéseinkre hagyatkoznunk; bíznunk kell önmagunkban fordított állásban: félelemmegszokott dolgok feladásától; rettegés az ismeretlentől; bátortalanságXVIIII. A Napa férfiasság alapszimbóluma; az ellentétek feloldódása révén megszülető egység fényét, erejét jeleníti meg; azonban a Nap is örök körforgást mutat, ezzel jelképezi azt, hogy az élet körforgása is örök gyakori értelmezés: siker; jelentős teljesítmény fordított állásban: látszatsiker; kétes eszközökkel elért sikerXX. Az Ítéletképén egy angyal harsonájába fúj, ésennek hangjára holtak kelnek ki sírjaikból; lehet ez a minden lelket megmentő egyéni feltámadás jelképe; de szimbolikusan megjelenítheti a közösség egészének megváltását is gyakori értelmezés: gyógyulás; újjászületés fordított állásban: méltó büntetés; elszalasztott alkalomXXI. A Világképében a teljesség legfőbb szimbólumajelenik meg; állapotában (mint végpontban) minden elem győzelmesen egyesül;felszabadultság, minden korlát leomlása jellemzi ezt az abszolút teret,melyben megszűnik a tudatlanság, és amelyben megvalósul a tökéletesszabadság gyakori értelmezés: beteljesedés; új utak fordított állásban: elégedetlenség;az újjal való szembenézés megtagadása.- cp -
Földanya gyermekei - Az észak-amerika indiánok törzsi vallásai
Az észak-amerikai indián őslakosság törzsi vallásaiAz Észak-Amerikát az európai hódítók beözönlése előtt egyenletesen és szinte teljesen benépesítő, és tulajdonképp a térségben kizárólagosan meghatározó indián népességigen gazdag és változatos kultúrával rendelkezett. Ezen belül ugyanakkor a törzsi tagolódás miatt több különböző hiedelemvilág alakult ki. E törzsi vallások mindegyike más és más helyi jegyekkel, jellegzetességekkel is rendelkezett, ám egy momentum valamennyi népcsoport közös sajátja volt: ez pedig a föld vallásos, mély tisztelete. Az ősi indián szemlélet szerint a földet az embernek becsülnie, tisztelnie kell: a föld táplál és menedéket nyújt, így az cselekszik helyesen, aki szoros közösségben, kölcsönösségben él együtt a földdel, nem pedig csak kihasználja, kizsákmányolja azt, mint ahogy azt felfogásukban az újonnan érkezett idegen telepesek tették.Az indián őslakosság eredeteFöldtörténeti kutatások alapján ma általánosan elfogadott, hogy i. e. 73000 és 45000, valamint 25000 és 14000 között a mai Bering-szoros helyén szárazföld volt, ami hídszerűen kötötte össze Ázsiát és Amerikát, és amely földhídon át érkezhettek Amerika első lakói Szibériából (kutatások szerint a Bering-szoros két oldalán a közös nyelvi és kulturális hagyományok napjainkig nyomon követhetők).E népcsoportok - amelyek jellemzően vadászó életmódot folytathattak - feltehetőleg állatcsordákat követve, a jégkorszak végén nyomultak be a kontinens területére. Az észak felől érkező újabb és újabb csoportok idővel magukba olvasztották, vagy mind lejjebb szorították a korábban érkezetteket, és ennek a több hullámban lezajlott népvándorlásnak köszönhetően népesült be végül Amerika egésze.Törzsi vallásokAlapvetően igen élénk képzelőerőről tanúskodó, sokszínű, változatos hiedelemvilág jellemzi az indián népesség egészét, ugyanakkor az egyes helyi érvényű jellegzetességek mellet néhány általánosabb motívum jelenléte e térségben szintén adott. Lényegbeli megegyezéseket találhatunk a kultuszok jellegét, tárgyait és gyakorlatait tekintve; a továbbiakban viszont a közös alapok a helyi viszonyoknak megfelelően módosultak.E téren befolyásoló erőként adódik az adott törzs sajátos életmódja (táplálékszerzés mikéntje, élettérkialakítása, stb.), továbbá társadalmi berendezkedésének fejlettségi foka, de például kereskedelmi vagy egyéb érintkezés révén szomszédos törzsek életvitelének egyes vonásai is hatást gyakorolhatnak egy népcsoport vallási életére és hiedelmeire sok más egyéb mellett.Az amerikai őslakosság világszemléletét, szokásrendjét, életmódját és tárgyi emlékeit kutató szakemberek -antropológusok, régészek, kultúrtörténészek és valláskutatók -tulajdonképpen éppen az egyedi és az általánosan meghatározó kulturális jegyek feltárásával járulnak hozzá a törzsi vallások megismeréséhez is, ezáltal ugyanakkor fény derülhet általában is a vallás mibenlétére.A természet szellemeinek tiszteleteNagy vonalakban elmondható, hogy a kontinens törzsi vallásaiban mindig központi szerephez jut a természet vallásos tisztelete, amely a föld és táj elmélyült szeretete mellett megnyilvánulhat állatok, növények és egyéb, a környezetben fellelt jelenségek kultikus tiszteletében egyaránt. Ehhez kapcsolódik a szellemvilágba vetett hit,amely magját képezi e vallásoknak. Ebben a világszemléletben minden jelenségnek a fizikai megjelenésen túl van szelleme, amely az alak megsemmisülésével is tovább létezik (halhatatlanság), és valójában a vallásos tisztelet, a kultusz ehhez kötődik. A szellemvilág és az emberek világa között egy kiválasztott személy, vagyis a sámán közvetít, aki főként gyógyítással, jövőbelátással szolgálja közösségét, de alakjának általában is központi szerepe van a rítusok gyakorlásakor, ugyanis ezek a szellemekkel kapcsolatos ősi élményeken alapulnak. Az adott törzs mítoszait, önmeghatározását és hovatartozás-tudatát is éppen egy-egy ilyen kultusz szolgáltatja.A kultuszt és gyakorlatát leginkább az élelemszerzés módja határozta meg. Az Észak-Amerika belső vidékein élő nomád, főként gyűjtögetéssel és vadászattal élelmet szerző csoportok vallásaiban például a gyakran mostoha, kiszámíthatatlan természeti körülmények a növények és az állatok tiszteletét hangsúlyozó világkép kialakulásához vezettek. Növények begyűjtésekor imádkoztak azok szellemeihez, valamint apró gyöngyöt temettek az egy-egy gyökér kitépésekor keletkezett lyukakba. Vadászatot követően a megölt állat egyes testrészeit eltemették, és közben imádkoztak annak szelleméhez, hogy kiengesztelődését elnyerve biztosítható legyen a következő vadászat sikere is. Gyakran a gyógyítás erejét szintén az állatok szellemeitől származtatták, de állatokról neveztek el csillagképeket, valamint a térség mitológiája is bővelkedik állatokra és növényekre utaló mozzanatokban: lényegében a világ teremtését, a természeti rend és az emberi szokásjog kialakulását mind-mind állatok régmúltbeli cselekedeteivel magyarázták.Másutt meg éppen a halászatot biztosító folyó, vagy tengerpart kultusza alakult ki, megint máshol pedig a termőföld hangsúlyos tisztelete, amennyiben az adott törzs életmódjában a földművelés volt a meghatározó.Rítus és megújulásIgen hasonló volt a szertartások éves rendje is. Mindenhol találhatunk az életút fordulópontjaihoz - születéshez, felserdüléshez, párválasztáshoz, öregséghez, halálhoz - kötődő rituális eseményeket, beavatási szertartásokat. Az előbbi szakrális események pedig még további (társadalmi, gazdasági, természeti természetmegújító, egyensúlyhelyreállító szerepű) elemekkel is kombinálódhattak.A szertartások lényege tulajdonképpen minden esetben az volt, hogy átjáró nyíljon az emberek és a szellemek világa között. Mivel az indiánok számára valójában a vallási tevékenységek a lét minden más terével szorosan összefonódva jelentek meg (hasonlóan a művészethez), nem is választható igazán szét egy adott mozzanat és az ahhoz kötődő vallásos rítus.Általánosan talán a különböző természeti elemekhez kapcsolódó szertartások lehettek a legmeghatározóbbak. Hangszerekkel kísért énekszó mellett (gyakran különböző állatmaszkokat viselő) táncosok a szellemek különféle cselekedeteit mutatták be, ezzel maguk is részesei lettek az adott ősi, mitikus eseménynek; egy-egy ilyen cselekmény újabb és újabb megjelenítésével tulajdonképpen folyamatosan megújították a fennálló világrendet, és biztosították az optimális egyensúly fenntartását, illetve visszaállítását, helyreállítását; végeredményében pedig ezen egyensúlyállapothoz kapcsolták a termékenységet, a vidék élelemgazdagságát, és az élet megszokott mederben való haladását, az életszakaszok megfelelően zajló, természetes menetét, amely szintén a szellemvilág segítségével, beavatási szertartások során valósult meg.Közösségépítő szokások a fejlettebb kultúrákbanA társadalmilag összetettebben szerveződő, bonyolultabban rétegződő (állandó lakhelyen letelepedett, épp ezért is kifinomultabb közösségi szokásokkal rendelkező) törzseknél jelentős szerephez jutottak azok az ünnepek, szertartások, amelyek különböző törzsi és családi kapcsolatokat, közösségi viszonyokat voltak hivatottak egyrészt kialakítani, másrészt fenntartani, erősíteni.Észak-Amerika északnyugati partvidékének népeinél volt például jellemző ilyen ünnep, amelyet ott ajándékosztó ünnepnek neveztek. Az eseménynek volt egy házigazdája, aki több közösségből is vendégeket hívott magához. Az összejövetelen étellel kínálta az egybegyűlteket, közben pedig ő maga bizonyos kiváltságokat élvezett: felvehette például ez alkalomból egy nem rég elhunyt hozzátartozója társadalmi címét, kiváltságát; mindez ünnepélyes formában került kinyilvánításra; az ünnep végén pedig ajándékokat is kaptak a vendégek a házigazdától, amit elfogadva kifejezték, hogy elismerik a házigazda jogait. Lényegileg ezzel a tanúskodással helyettesítettek minden közokiratot, az esemény szájhagyomány útján lett a közös emlékezet részévé.A hagyományozásEzekre a közösségekre legtöbbször nem volt jellemző az írásbeliség (eltekintve kevés képírásos kultúrától), így a vallásos mítoszoknak ugyanúgy nem maradhatott fenn írásos emléke, akár például a társadalmi-történelmi eseményeknek. A törzsi vallások nem rendelkeztek szent iratokkal; így viszont annál nagyobb jelentősége volt az élőszóban való hagyományozásnak. A törzs idősebb tagjai elénekelték, esetleg el is játszották az ősi mitológia történeteit a fiatalabbaknak. Ez azonban sokkal több volt egyszerű mesélésnél: egy-egy ilyen alkalommal jelenvalóvá vált az adott nép gondolatvilágának egésze; az átélhetőség révén a fiatalok ezekből a történetekből is sajátították el a közösségi élet helyes módját, fogásait, valamint a közösségi emlékezet meghatározó elemeit.A törzsi vallások válságaA "civilizált" hódítók beözönlésével, erőszakos térhódításával éppen a kulturális folytonosság szakadt meg az indiánok számára, idővel felbomlott a hagyományozás egykor generációk sokaságát átfogni képes láncolata is.Az indián törzsekben élők számára az élet minden területén radikális változások következtek el; a rohamosan növekvő tömegekben érkező telepesekkel egyre kevésbé vehették fel a versenyt az őslakók, akik lassan idegen szokások átvételére kényszerültek a túlélés érdekében. Előbb csak fokozatosan kisebb és kisebb területekre szorultak vissza, majd végül életterük rezervátumok apró pontjaira szűkült. A rezervátumokba kényszerülő indián közösségekben felbomlottak a hagyományos törzsi berendezkedések, megváltozott az életforma, ami viszont azt eredményezte, hogy értelmetlenné, vagy kifejezetten lehetetlenné vált már tovább is fenntartani a régi értékrendet és szokásokat, és ez aztán az ősi vallások fokozatos elhalásával is együtt járt.Mára már tulajdonképpen nem léteznek ősi észak-amerikai törzsi vallások, mert ha ugyan egyes szertartásokat életben is lehet tartani, ez még nem képes egy egész hitvilág helyreállítására; a kulturális érintetlenség állapota soha nem nyerhető vissza. Ugyanakkor az indián vallások példája is mutatja: akár csak a legkisebb nép hagyományos világa is az emberi kultúra egészének értékes részét képezi.- cp -
Ata Allah - Az Isten ajándéka (Teve ABC)
A tömjén-kereskedők több ezer éve szelídítették meg a tevét, és arra tanították őket, hogy a hosszú, kimerítő utat Dél-Arábia és a Közép-Kelet északi részei között megtegyék. Így lett a teve asivatagi lakosok számára nélkülözhetetlen - a szállítás, az árnyék, atej, a hús, a gyapjú és a bőr elsődleges forrása.A fejlett technológiával rendelkező Szaúd-Arábiában ma már a beduinoknak sem olyan létfontosságú a teve, mint régen. A szállításban már nem játszik fő szerepet, inkább fajtiszta versenyállatnak használják, és a múlt szentimentális jelképét látják benne. De Afrika és Ázsia sokrészén a tevék még mindig húzzák az igát, hajtják a vízimalmot és kietlen, járhatatlan utakon szállítják az embereket és az árut.Hogy megköszönjük mindazt, amivel az arab teve hozzájárult a sivatag népeinek életéhez és a sivatagi tájak történelméhez, összeállítottunk egy átfogó teveábécét ennek a csodálatos teremtménynek a jellegzetes tulajdonságairól, testfelépítéséről és viselkedéséről.Ata Allah, Az Isten ajándékaAta Allah, Isten ajándéka: A Camelus dromedarius beduin neve. Egypúpú tevének vagy arab dromedárnak is hívják.Bőre: Öthónapos korában a tevék mellkasán és térdhajlatain vastag bütyökszerű pontok tűnnek fel. Ezek a bőrszerű foltok segítségével tudja megtartani a saját testsúlyát, amikor térdel, pihen és felkel.Eledele: A tevék 5-7 napot is kibírnak étel és ital nélkül, és a testsúlyuknak a negyedét is elveszíthetik anélkül, hogy ez kihatással lenne a normális funkcióikra. A tevék kedvenc eledele a datolya, a fű és a különböző magok, mint amilyen a búza és a zab, de egy kietlen tájon, ahol kevés az eledel megeszi a tüskés bokrot is, vagy bármit, amit talál - csontokat, magokat, száraz leveleket, vagy még a gazdája sátrát is!Eredete: A tudósok szerint a mai teve ősei 40 millió évvel ezelőtt éltek Észak-Amerikában, és onnan az alaszkai föld-hídon keresztül átjutottak Ázsiába, majd végül Afrikába. Ázsiában alakult ki a két, ma is ismert fő tevefajta: a dromedár és a kétpúpú, rövidebb lábú bactri teve.Élettartam: A 13 hónapig tartó terhességi időszak után, általában egy, ritkán két teveborjú jön világra. A borjúk a születésük utáni pár órában már járni tudnak, de öt éves korig az anyjuk közelében maradnak. Egy teve átlagosan 40 évet él, bár a málhás tevéket 25 év munka után többet nem dolgoztatják.Farka: A teve kötélhez hasonlító farka hosszabb, mint 50 cm.Füle: A tevének kicsi a füle, de éles a hallása - még akkor is, ha mint a szamár vagy a vadászkutya néha nem reagál a parancsra! A füle szőrrel van benőve, hogy védje a fülkagylót a homoktól és a portól.Gyorsaság: A lépésben haladó teve normális gyorsasága 5 kph; a teherrel megrakott teve pedig átlagban 40km-t tesz meg naponta. A versenytevék akár 20 kph is elérnek.Húsa: A legjobb tevehúst a fiatal hím tevék adják. Az arab konyha egyik csemegéjének számít, és egyre népszerűbb a sivatagos tájakon, ahol nehéz bárányt, marhát vagy kecskét tartani. Bár a tevehús eléggé rágós, íze a marhahúsra hasonlít.Lábak: Az erős izomzatú, hosszú, vékony lábak lehetővé teszik, hogy a teve hosszú ideig nehéz terhet cipeljen. A tevék 450 kiló terhet bírnak el, de leginkább ez csak 150 kilót tesz ki. A hattól nyolc hónapos munkaidőszak után a tevének pihennie kell, hogy visszanyerje erejét.Magassága: A teljesen kifejlett, felnőtt teve 1, 85m magas a vállánál és 2,15 m magas a púpjánál.Orra: A teve orrnyílásait nagy, izmos orrlyukak védik, amelyeket akarata szerint tudja kinyitni és becsukni. Az orr megrándításával a teve hűti a beáradó levegőt, és így lerakódik a kilélegzett levegő nedvessége is.Patája: A teve mindegyik lábán széles, egyenes, bőrszerű párna és két köröm van. Amikor a talajra helyezi a lábát, a párnák kiszélesednek, és megakadályozzák, hogy a lábak a homokba süllyedjenek. Párhuzamos lépéseket tesz, először az egyik oldalon levő lábaival lép, majd a másikon levőkkel. Ezek a mozdulatok a himbálódzó csónakra emlékeztetnek, valószínűleg innen kapta a teve a "sivatagi hajó" becenevet.Púp: A népszerű hit ellenére a tevék nem tárolnak vizet a púpjukban. Ez valójában egy zsírszövet-halom, és ebből szívja az energiát az állat, amikor nehéz táplálékhoz jutni. Amikor a teve ezt a zsírszövetet használja, akkor a púp lagymatag lesz és összezsugorodik. Ha a teve túl sok zsiradékot használ, a kicsire zsugorodott púp lekonyul, és a teve oldalára hajlik. Egy kis táplálék és pár napos pihenés után a púp visszaáll eredeti helyzetébe.Súlya: Egy nagy teve akár 700 kilós is lehet.Szája: A tevének nagy szája és 34 éles foga van. Ezek segítségével képes még a goromba, tüskés bokrokat is megenni, anélkül, hogy megsértse a száját, de ha szükség van rá, kitűnő fegyver a ragadozók ellen. A teve rágás nélkül nyeli le a táplálékot, majd felöklendezi ezt a meg nem emésztett ételt, és kérődzve rágja meg.Szeme: A tevének nagy, szelíd, őzike-szeme van. A homok és por ellen a két sor hosszú, kunkori szempilla nyújt védelmet, még a vastag és sűrű szemöldök a szúrós sivatagi naptól védi a teve szemét.Színe: A tevék színe magába foglalja a barna minden színárnyalatát, a krémszínűtől egészen a feketéig.Szőre: Tavasszal minden teve lehullajtja a szőrét, ami őszig újra kinő. A teveszőr világszerte keresett cikk, mivel kiváló minőségű bundákat, ruhakeféket, festőecseteket, valamint hagyományos beduin szőnyegeket és sátrakat készítenek belőle. Egy teve kb. 2,25 kiló szőrt hullajt le egy alkalommal.Teje: Sokkal táplálóbb, mint a tehéntej. Kevesebb a zsír-, és laktóz tartalma, káliumból, vasból és C-vitaminból viszont több van benne. Leginkább frissen isszák, a nehéz és édes, meleg, habzó folyadékot fokozatosan kedvelték meg a nyugati palotában. A legtöbb szaúd-arábiai teve nőstény, és a tejnyereség miatt tartják őket nyájban.Természete: Leginkább kiszámíthatatlan. Csökönyös, nehezen kezelhető állatnak tartják, aki köpködni és rúgni is szokott. A valóságban azonban jó-természetűnek, türelmesnek és intelligensnek ismerik. A nehéz teherrel a hátán felálló teve hörgése inkább egy súlyemelő erőlködésére emlékeztet, nem pedig a munka elleni nemtetszésének a kifejezője.Test-hőmérséklete: A tevék nem lihegnek, és nagyon keveset izzadnak. Az emberi test izzadni kezd, amikor a kinti hőmérséklet 37 °C, az ember normál testhőmérséklete fölé emelkedik, a tevének viszont egy egyedülálló test-hőérzékelője van: 6ºC-ig képes fokozni teste ellenálló-képességét, mielőtt izzadni kezdene. Ennek segítségével őrzi meg testének folyadékállományát, és elkerüli a felesleges vízveszteséget. Egyik emlős sem képes erre. Mivel a teve testhőmérséklete általában alacsonyabb a levegő hőmérsékleténél, a pihenő tevék azzal is védekeznek a hőség ellen, hogy szorosan egymásnak támaszkodnak.Víz: A tevének nagyon kevés vízre van szüksége, ha a rendszeres tápláléka lédús. Annak ellenére, hogy a tevék a súlyos vízveszteséget is elviselik, egy nagy állat 100 liter folyadékot megiszik tíz perc alatt. Ez a folyadékmennyiség egy másik emlőst megölné, de a teve egyedi metabolizmusa lehetővé teszi, hogy a vizet elraktározza a vérkeringésében.A teve képességeit évezredeken keresztül feljegyezték, és helye az emberiség történetében biztosítva van. De mivel a technikaifejlődés előrehaladásával a tevék egyre kevesebbet járulnak hozzá asivatagi élethez, a jelen és jövő generációk felellősége, hogy ez a gyönyörűállat a jövő világának szívében is jelentős helyet foglaljon el.Fordította: Bokor Beatrix
Aranyláz
A gazdagág és hatalom szimbóluma az arany újra hódít a divatban. Az aranyláz minden olyantervező fantáziáját megmozgatja, aki szeret játszani a legértékesebb fénnyel, hogy ezzel is különleges hangulatot varázsoljon anők köré. Az arany-divatból a legkiemelkedőbb az aranyfényű metál bőr, mely felvéve - legyen az kabát, szoknya vagy nadrág - ellenállhatatlan,agresszív, erőteljes és frivol. A csábítás benne izgalmassá és értékessé válik,viselőjének energiáit és önbizalmát megduplázza, simulékonysága pedigerőteljessé tesz.A derékban szűkített viharkabátok a trend élén állnak, csakúgy mint a Top Gun napszemüvegek, melyeknek fémesentükröződő üvege harmonizál az arany ragyogásával. Az új 18 karátos trend fiatalos, megkockáztatnám a flörti szót is (ha már a trendi olyan felkapott), tehát csábos ésellenállhatatlan. Az arany mindkét irányvonalban hódít, elsődlegesen a 60-as évek Barbarella ruháiban - ha emlékszünk Jane Fonda alakítására a Barbarella c. sci-fi filmben, melyben az általa hordott fémes miniruhák divatot teremtettek - másodlagosan a hosszú hableány-estélyi ruhákban. Az arany pazar fénye megtörik a lurex anyagok mikroszálain, ezzel iselőtérbe helyezve a női pompát és ragyogást. Strassz, flitter és aranyfüst, minden ami magába foglalja a nap fényét,főszereplővé válik. Ajánlott azoknak, akik merészek és nem akarnak észrevétlenek maradni. Öltözzünk aranyba, a sminkünkön keresztül a legkisebb kiegészítőig!Mindjárt itt a Szilveszter...Alexa Naka
Az eszkimók hiedelemvilága
A hatalmas néptömegek mindennapjait meghatározó világvallások - mint például a kereszténység, az iszlám, vagy a buddhizmus - mellett számtalan törzsi vallás is jelen van világunkban. Ilyen vallási közösségeket a törzsi társadalmakban élő népcsoportok alkotnak, földrajzilag pedig bárhol találkozhatunk velük: Óceániától Szibériáig.A ma is létező törzsi vallások általában olyan kultúrákban játszanak fontos szerepet, ahol még jelenleg is a törzsi berendezkedés adja meg alapjaiban a társadalmi viszonyokat. Az ilyen népcsoportok sokszor még egészen a legutóbbi időkig sem rendelkeztek írásbeliséggel, életmódjukat pedig erősen a természettel való szoros együttélés alakítja. A közösséget körülölelő természeti környezet azonban ilyenkor nem csupán megélhetést nyújt, hanem oltalmazó otthont is.Bár az ilyen vallások nem rendelkeznek saját írásos forrásokkal, szent könyvekkel, iratokkal, ez még egyáltalán nem eredményezi azt, hogy ezeknek ne lenne mindenre kiterjedő, mindent magukban foglaló rendszerük, egységes világképük. Van továbbá saját fejlődéstörténetük: alakulásuk nyomon követhető. Végeredményében pedig azt is mondhatjuk, hogy velük foglalkozni azért is érdekes lehet a számunkra, mivel valójában ezek képezik az összes vallás eredetét, alapját; bennük az ember általános vallásos hiedelemvilága, vallási örökségünk egésze tárul fel.Az Észak-Amerika sarkvidéki területeit benépesítő eszkimó közösségek jó példát szolgáltatnak a törzsi berendezkedésű népcsoportokra. A főként (kajakos) tengeri halászó és vadászó életmódú eszkimók valójában több nyelvi csoportot alkotnak (inuitok, jupikok, aleutok, stb.), ám ezek közös eredetűek: a régészek feltételezése szerint kb. nyolc-tízezer évvel ezelőtt érkezhettek e területre azon a földhídon keresztül, amely akkor még a Bering-szoros helyén volt. Az egyes csoportok kultúrájukat és hiedelemvilágukat tekintve a széttagolódás ellenére is nagyon hasonló maradt.Világfelfogásuk szerint ugyanabban a fizikai térben két világ - látható és láthatatlan - található meg egyszerre, ezek pedig további szintekre tagolódnak. Az emberek világa és a szellemvilág között finom egyensúly áll fenn; ezt a rendet megbontva, vagyis a szellemeket megsértve viszont betegség, zord időjárás következett a halandóra - ezt elkerülendő a közösség minden tagjának el kellett sajátítania a helyes viselkedés elemeit.A két világ közti határvonal ugyanakkor olykor átjárhatóvá válik: születéskor, halál esetén, vagy a serdülőkor elérésével (beavatás) a legmeghatározóbb ez az átjárhatóság-élmény, az ilyen alkalmak rítusok révén valósulnak meg. Az emberek és a szellemek világa közti határ tehát nem egy pontosan meghatározott, merev vonal, hanem nagyon is képlékeny, állandóan változó és nyitott.Gyakran találkozhatunk az ilyen hiedelemvilágban élő közösségben sámánnal, azaz olyan személlyel, aki segítséget nyújthat a szertartásoknál, és aki különleges képességei által folyamatosan kapcsolatban van a szellemek világával. E sajátos tudásnakköszönhetően képes gyógyítani (mind testi, mind lelki és szellemi téren), természeti csapást elhárítani, - lényegében az emberek által esetlegesen megharagított szellemek kiengesztelését végzi el hozzáértés, a szellemekkel való kapcsolatfelvétel képessége révén.Hiedelmeikben fontos szerephez jut továbbá az az elem, hogy minden élő és élettelen dolognak lelket tulajdonítanak. Szemléletükben például az elejtett állat lelkét ki kell engesztelni, és meg kell nyerni a vadászatot követően (így biztosítva a következő vadászat sikerét is: úgy vélik, ha tiszteletteljesen bánnak az állatokkal, azok ismét megengedik majd, hogy elfogják őket). Elképzelésük szerint egy mitikus régmúltban minden állat képes volt emberi alakot ölteni, mára azonban az állatok elvesztették e képességüket, és csak bizonyos alkalmakkor válik láthatóvá szemükben az emberi arc alakjában megjelenő lélek. Ha a vadásznak része van ilyen megnyilatkozásban, akkor a következő ünnepi alkalomra a látomás alapján maszkot készít, és énekes, zenés kíséret mellett eltáncolja a találkozás élményét.A sámánok és a törzsek öregei vigyáznak az éves szertartási rend megtartására, amelyek több kisebb (helyi jelentőségű) ünnep mellett általában a következő jelentősebb közösségi eseményekből állnak: ajándékozó vagy kérő ünnep (faluközösségen belül ajándékokat cserélnek, megerősítendő a rokonsági kapcsolatokat); halottak ünnepe (biztosítja, hogy az elhunytaknak legyen elegendő élelmük, ruházatuka túlvilágon); fókák, illetve egyéb zsákmányállatok ünnepei (az állatok lelkének kiengesztelésére); szellemhívogató ünnep (a legínségesebb időszak szertartása, melyben a szellemektől sikeres vadászatokat kértek az elkövetkező esztendőre).A vallásos hiedelmek a mindennapi élet szerves részét alkotják: hiedelemvilág és életvitel valójában nem különül el egymástól, az egyes törzsi vallások elemei még ma is szorosan összefonódnaka mindennapok mozzanataival; a vallásos elképzelések hatásai megjelennek az élelemszerzésben, a kézművességben, a közösségi kapcsolatrendszerekben- azaz a mindennapok szokásaiban általában.Idővel természetesen már elkerülhetetlenné lett a külvilág némi behatása (egyes területeken például ideiglenes orosz befolyás hatására az ortodox vallás is megvetette a lábát), ám az ezzel való együttélés mellett is élő maradt az ősi, hagyományos hiedelemvilág, a néhol felvett kereszténység mellett is újra felélednek a törzsi vallások elemei.- cp -