Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Általános Szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek az Utas és a Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. között létrejött utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, az abban foglaltakkal összhangban értelmezendő.

Az utas a Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. utazási szolgáltatásait – külön rendelkezés hiányában – a Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. irodájában, vagy bármely más, a Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. utazási szolgáltatásait értékesítő (utazást szervező, vagy utazást közvetítő) utazási vállalkozónál (a továbbiakban: utazásközvetítő) megrendelheti. A Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. ugyanígy más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítésére jogosult.

A Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. tevékenységére az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályait, és a Ptk. 415- 516. §- t kell alkalmazni. Az utazási szerződésre a fentieken kívül a Nagyutazas.hu Online Kft. honlapján, illetve az irodában közzétett ajánlatainak rendelkezései az irányadók.

1. Megrendelés, jelentkezés

Az utas az utazást személyesen az utazási irodákban, illetve e-mailben és a weboldalon keresztül rendelheti meg.

Az utazási irodákban történt megrendelés esetén az utas a megrendelést utazási szerződés (amely a jelen szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi) aláírásával teszi meg. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazási szerződést mindkét fél aláírja. Az utazási szerződés hatályba lépéséhez szükséges továbbá, hogy az utas az utazás részvételi díját, illetve a Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. által meghatározott előleget megfizesse.

2. Az utazási szerződés részletes szabályai

Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatás (oka)t/részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni, a programfüzetben, illetve a honlapon közzétett, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található leírás tartalmának megfelelően.

A programkiadványokban, illetve a honlapon, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található ún. fakultatív szolgáltatások (programok) tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés tárgyát, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására utazási irodánk - közreműködője útján - csak akkor köteles, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak, és az utazás helyszínén az utas a megrendelést a jelen szerződés szabályai szerint megteszi. Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. A Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. kifejezetten felhívja az utas figyelmét arra, hogy a repülőjegy megvásárlásával az utas a légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit/kötelezettségeit az adott légitársasággal szemben érvényesítheti. A Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.

E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légi közlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Utazási irodánk a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, ennek visszatérítését az utas az utazási irodától nem követelheti.

A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az utas köteles önállóan is tájékozódni.

3. Fizetési feltételek

Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból tevődik össze. Az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az utas köteles a teljes részvételi díj 40%- ának megfizetésére. Ezen összegből a felek 10%–ot foglalónak, a fennmaradó 30%-ot előlegnek tekintik.

Az utas a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal – nyaraló vagy apartman foglalása esetén az utazás megkezdése előtt 45 nappal - köteles külön felhívás nélkül megfizetni.

4. Fizetési módok

Fizetés forintban lehetséges az irodában készpénzzel, átutalással, vagy bankkártyával az interneten.

5. Számlázás

A Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. vállalja, hogy a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követően számlát ad ki az utas nevére. A számla az utazási irodában átvehető, vagy az utas külön kérésére postai úton megküldhető.

6. Elállás (Lemondás)

Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy a címzett arról tudomást szerezzen. Elállásnak minősül az is, ha az utas - előzetes nyilatkozattétel nélkül - nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak. Az utas elállás (lemondás) esetén az alábbi díjak megfizetésére köteles: · az utazás megkezdése előtt 45. napig: a részvételi díj 25 % · az utazás megkezdése előtt 44-22. napig: a részvételi díj 30 % · az utazás megkezdése előtt 21-15. napig: a részvételi díj 40 % · az utazás megkezdése előtt 14-8. napig: a részvételi díj 60 % · az utazás megkezdése előtt 7-3. napig: a részvételi díj 80 % · az utazás megkezdése előtt 3. naptól vagy meg nem jelenés esetén: a részvételi díj 100 % Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az utazási iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt (ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van). A fentiekkel ellentétben ha az utazási iroda elállására, általa nem befolyásolható (működési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem volt előre látható, vagy ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban tájékoztatták, akkor a kár megtérítésére nem köteles.

7. Kártérítés

A Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft az utazási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is felelős, ha a szolgáltatás teljesítésében utazási vállalkozót (a továbbiakban: utazásközvetítő) vesz igénybe, kivéve ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Amennyiben a Nagyutazas.hu Online Utazási Iroda Kft. más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítését végzi, úgy az utas szavatossági igényeit a közvetített szolgáltatás kötelezettjével szemben érvényesítheti.

Felek megállapodnak, hogy a kártérítés mértéke a részvételi díj összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

8. Jogviták

A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat kötelesek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordulhatnak.