Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Útlevél
2012. február 08.

Útlevél, úti okmányok, utazási igazolványok

Az ország területét elhagyni, illetve idegen országba belépni érvényes úti okmánnyal illetve személyazonosító igazolvánnyal lehet. Magyar állampolgár személyazonosító igazolvánnyal az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállam területére és a tagállamok között utazhat, valamint azokba az országokba, ahová azt nemzetközi szerződés lehetővé teszi.

Hogyan kell kérelmezni az útlevelet?
A kérelmező
1.a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél,
2.a magánútlevél és a második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a Hivatalnál,
3.az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél
nyújthatja be.

A Központi Hivatal székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. Központi Okmányirodai ügyekben általános és konkrét tájékoztatás a 1818-as Ügyfélvonalon (helyi tarifával hívható kékszám) kérhető, ahol a munkatársak a nap 24 órájában állnak az ügyfelek rendelkezésre. Külföldről az Ügyfélvonal a +36 (1) 452-3622 számon érhető el.

Csak személyesen igényelhetek útlevelet?
Igen, útlevelet csak személyesen lehet igényelni, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja.

Mit kell tenni az okmányirodában?
Az okmányiroda munkatársai elektronikus úton továbbítandó kérelmet készítenek, amely tartalmazza a kérelmező sajátkezű aláírását, arcképmását és a biometrikus adatát továbbá a korábbi útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.

A kérelmező az úti okmány iránti kérelemről, illetve az új úti okmány átvételekor leadott útlevél átvételéről elismervényt kap. Arra is lehetőség van, hogy a korábbi okmányt is megtartsa a kérelmező, de ilyenkor a hatóság érvényteleníti azt.

Mit kell magunkkal vinnünk az okmányirodába?
A kérelmező köteles bemutatni az alábbi dokumentumokat, illetve közölni a következő adatokat:

1.személyazonosító adatait (családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát),
2.az ezek ellenőrzésére szolgáló okiratokat:, érvényes állandó személyazonosító igazolványt, vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint - ha azzal rendelkezik - a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;
3.az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési anyakönyvi kivonatot, illetve a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot; bevett gyakorlat, hogy ha netán eltérés van az érvényes személyi igazolványban vagy egyéb személyazonosító okmányban szereplő információ és a gépi nyilvántartásban szereplő adat között, akkor az eljáró hatóság kérni szokta a születési anyakönyvi kivonatot is,
4.értesítési címét, illetőleg lakcímét (ennek igazolására a személyazonosító igazolványt, illetve ha új típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, akkor a lakcímkártyát),
5.külföldön élő kérelmező esetében csatolni kell a magyar állampolgárságát igazoló okiratot is.
6.csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző úti okmányát - kivéve, ha az még érvényes, és az új okmány megérkezéséig a jogosult utazni kíván, mert ilyenkor elegendő a régit az új személyes átvételekor leadni,
7.valamint a szükséges illetéket, illetve igazgatási szolgáltatási díjat meg kell fizetnie.
8.A külképviseleten benyújtott kérelem esetében mellékelni kell még a kérelmező 2 db fekete-fehér vagy színes fényképét (igazolványképét) is.
9.Ha a kérelmező előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell arról, hogy azt ellopták, elvesztette, illetőleg megsemmisült, vagy arról, hogy érvényes úti okmánnyal nem rendelkezik.

Mi a teendő, ha gyermeknek vagy gondnokság alatt álló személynek szeretnénk útlevelet?
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be. A személyes megjelenés kötelezettsége alól a kérelmező nem mentesül, kivéve, ha kiskorú, és útlevelének az ujjlenyomatot (amely ún. biometrikus adatnak minősül) nem kell tartalmaznia.

Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

A kérelméhez szükséges

1.a személyazonosító igazolvány, illetve születési anyakönyvi kivonat,
2.a lakcímkártya,
3.a kiskorú előző úti okmánya (ha rendelkezik ilyennel, illetve, ha nem kívánja megtartani az új megérkezéséig),
4.a kiskorú 2 db igazolványképe, ha a kérelmet a külképviselet előtt terjesztették elő,
5.illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
6.a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványa vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványa,
7.a gondnok-, illetőleg gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról,
a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság, illetve az okmányirodát működtető önkormányzat jegyzője előtt tett, a magánútlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szüneteltetését igazoló jogerős bírósági határozat másolata.

Az utolsó pont kapcsán fontos kiemelni, hogy mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges a magánútlevél kiadásához. Amennyiben a szülői felügyelet megszűnt, illetve szünetel, az ezt igazoló jogerős bírósági határozat másolatára van szükség.

Mennyibe kerül az útlevélkérelem?
A magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 7500 forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 14 000 forint.

A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének, az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati és hajós szolgálati útlevél, valamint a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya kiadásának illetéke 2500 forint.

A második magánútlevél kiadásának illetéke a fenti mértékek kétszerese.

Az úti okmányban történő idegen nyelvű bejegyzésért - a meghatározott illetéken felül - 2000 forint illetéket kell fizetni.

Mennyit kell várni a kész útlevélre?
A hatóság 30 napon belül készíti el a magánútlevelet.

A konzuli tisztviselő a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgár részére az ideiglenes magánútlevelet soron kívül állítja ki. Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében hét napon belül kiállítja.

Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított három napon belül kiállítja.

Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított huszonnégy órán belül kiállítja.

A kérelmező az útlevelet postán kapja meg, de kérheti azt is, hogy az okmányirodánál vegye át.

Mikor tagadhatják meg az útlevél kiadását?
Ha a kérelmezővel szemben a külföldre utazást korlátozó rendelkezések valamelyike áll fenn.

Lehet-e fellebbezni az elutasítás ellen?
A megtagadó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az eljáró hatóságnál lehet fellebbezéssel élni.

Az útlevél kiállítására irányuló hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke 5000 forint.

A határozat bírósági felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül dönt.

Meddig érvényes, és mikor érvénytelen az útlevél?
Az útlevél érvényességi időtartama 3, 5, vagy 10 év, időtartama nem hosszabbítható meg.

Érvénytelen az útlevél abban az esetben, ha személyazonosság megállapítására alkalmatlan, betelt, megrongálódott vagy meghamisították, az arra való jogosultság megszűnt, azt nem az arra jogosult használja fel, érvényességi ideje lejárt, vagy a használatára jogosult elhunyt.

Az útlevél érvényességét nem érinti, ha a tároló elem (amely elektronikus formában tartalmazza az útlevél adatoldalán található adatokat) nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a törvényben meghatározott adatokat, illetve az útlevél használatára jogosult ujjlenyomatát.

Milyen kötelezettségei vannak a birtokosnak?
Az útlevelet köteles mindenki sértetlenül megőrizni, a hatóság felhívására bemutatni, visszavonás vagy visszatartás elrendelésekor az átvételre jogosult hatóságnak átadni, illetőleg a jogosultság megszűnésekor az azt kiállító hatóságnak leadni.

Nem szabad az útlevelet másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul átadni, illetve átvenni. Az útlevélhatóságon, rendőrségen, a külföldi hatóságokon, valamint a jogszabályban erre felhatalmazott szerveken kívül más semmilyen bejegyzést nem írhat az útlevélbe.

Mi a teendő akkor, ha ellopták, megsemmisült vagy elvesztettük az útlevelet?
Az útlevél ellopását, elvesztését, megsemmisülését mindenki köteles haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül az úti okmány iránti kérelem átvételére jogosult szervnél vagy az útlevélhatóságnál bejelenteni. Az úti okmány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. A bejelentésről - amennyiben az nem a Hivatalnál történik - haladéktalanul értesíteni kell a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének az úti okmányok központi nyilvántartásába történő átvezetéséről.

Mikor kell leadni az útlevelet?
Az
1.európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyűlés Hivatalánál,
2.a szolgálati útlevelet a kiadásra javaslatot tevő szervnél,
3.a fent meghatározott hivatalos útlevelek kivételével a hivatalos útlevelet az utazást elrendelő szervnél,
4.a fenti pontokban meghatározott útlevelek kivételével az összes úti okmányt az útlevélhatóságnál, vagy a körzetközponti jegyzőnél
tizenöt napon belül le kell adni, ha megszűnt az arra való jogosultság.

Halál esetén a még érvényes úti okmányt az elhunyt hozzátartozója - vagy akinek a birtokába került - tizenöt munkanapon belül köteles személyesen vagy postai úton eljuttatni az okmányirodához, a jegyzőhöz, a kiállító útlevélhatósághoz, vagy külföldön a konzuli tisztviselőhöz. Az elhunyt úti okmányát kérelemre - érvénytelenítve - visszajuttatják. Szintén be kell szolgáltatni a hatóságoknak - három munkanapon belül - a talált úti okmányt.

Mikor kell kérni az útlevél cseréjét?
Az úti okmány cseréjét akkor kell kérni, ha megváltoztak a személyi adatok, vagy ha az úti okmány személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt vagy megrongálódott.

Az útlevélhatóság az érvénytelen úti okmányt visszavonja.

A kiskorú személy úti okmányát vissza kell vonni, ha azt a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult bármelyik szülő azért kéri, mert az úti okmány kiadásához való hozzájárulását visszavonta, vagy ha a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő azért kéri, mert a másik szülő - akinek a szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel - a kiskorú úti okmányát a felügyeleti jog szünetelése alatt vagy megszűnését követően nem adta át.

Mikor állítanak ki második magánútlevelet?
Annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár - az ezt bizonyító igazolás alapján -, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri, meghatározott feltételek fennállása esetén második magánútlevél is kiadható.

A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb két évig (18. életévét be nem töltött személy esetében egy évig) érvényes. A különös méltánylást érdemlő okból kiadott második magánútlevél érvényességi ideje egy év.

Mennyit kell fizetni a második magánútlevélért?
A második magánútlevél kiadásának illetéke a normál ügymenetért fizetendő díj kétszerese.

Mennyibe kerül a soron kívüli, sürgősségi, azonnali útlevél?
A magánútlevél, valamint a második magánútlevél soron kívüli kiállításáért a normál mértékű illetéken felül a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.

A magánútlevél, valamint a második magánútlevél sürgősségi kiállításáért a normál mértékű illetéken felül a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.

A magánútlevél, valamint a második magánútlevél azonnali kiállításáért a normál mértékű illetéken felül a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.

Mikor lehet ideiglenes útlevelet kérni?
A magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább-, illetve hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, ha az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele, vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és az utazásig magánútlevél nem állítható ki.

Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal, ha az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele, vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki.. Az ideiglenes magánútlevelet legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal hivatalból kell kiadni

1.annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak a hazatérése céljából, aki külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll, és nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal,
2.annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak, akire nézve a tartózkodási helye szerinti külföldi állam illetékes hatósága az ország területének elhagyását rendelte el, és nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal.
Az ideiglenes magánútlevél Magyarország területére történő egyszeri beutazásra jogosít.

További információért kattintson ide!