Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Csillagtúra Toszkánában

kirándulással a Cinque Terre falvaiba
Azonosító szám: 16005időtartam: 7 nap / 6 éjszakautazás: busszalindulás: Budapest
Mindegy
Hotel
Program
1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok - Nagykanizsa - Tornyi­szent­mik­lós - Maribor - Ljubljana - Mestre - Bologna - Firenze út­vo­na­lon. Szállás Montecatini Termében (6 éj).

2. nap:
Volterra, San Gimignano,
Montecatini Terme
A mai napi kirándulásunk során Toszkána két kö­zép­kor­ból itt felejtett kisvá­rosát, Volterrát és San Gimignanót nézzük meg.
Az etruszk eredetű Volterra egy hegy tete­jére épült, tipikus toszkán város. Nagymé­retű tör­té­nel­mi óváro­sában számos pompás kö­zép­ko­ri és rene­szánsz palota talál­ható. Híresek a város kézmű­vesei, gyö­nyö­rű fehér szobrok készülnek a közelben bányászott alabást­romból. A város­néző séta után szabad prog­ram, majd to­vább­uta­zás a közeli San Gi­mig­na­nóba, Tosz­kána egyik gyöngy­sze­mébe.
San Gimignano falakkal körül­vett óvárosát kö­zép­ko­ri Manhattannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, lá­to­ga­tás a ka­ted­rá­lisban (szép kö­zép­ko­ri freskók), majd lehe­tő­ség felmenni a leg­ma­ga­sabb torony tetejére (pa­no­ráma a sikátorok vilá­gára és a han­gu­la­tos toszkán tájra).
Délután vissza­térünk a szállo­dánkba, és ezután idegen­ve­zetőnk egy sétát tesz az érdek­lődő uta­sok­kal Montecatini Termében, mely Európa egyik híres fürdő­városa (szép parkok, patinás szállodák és fürdők).

3. nap:
Cinque Terre
A Cinque Terre az Olasz Riviéra keleti részén talál­ható, egészen közel Toszká­nához. Mese­szép vidék, a hegyek szinte a tengerből emel­kednek ki, a hegyol­da­lakon tera­szos szőlős­kertek, a ten­ger­parton pedig néhány elbű­völő halász­falu. Ezeket a falvakat régen csak hajóval lehetett meg­kö­ze­lí­te­ni, el voltak zárva a külvi­lágtól, ezért is őriz­hették meg ősi, évszá­za­dokkal ezelőtti álla­po­tukat. A nap során 4 faluban teszünk sétát: Monterossóban, a Cinque Terre fő tele­pü­lésén, Vernazzában, amit a leg­szebbnek tartanak, valamint a meg­hök­ken­tő fekvésű Manarolában és Rio­maggio­réban.
Mivel autó­busszal ezen tele­pü­lések többsége mind a mai napig nem elérhető, ezért vonattal járjuk be őket. Ha az időjárás engedi, akkor az ápri­listól októ­berig in­duló csopor­tok esetében lehe­tő­ség lesz egy hajó­ki­rán­du­lásra is ezen vad­re­gé­nyes part­szakasz mentén úgy, hogy a hajóról nem­csak a tájat, de a Cinque Terre mind az 5 tele­pü­lését is meg­cso­dál­hat­juk.

4. nap:
Firenze vagy Montecatini Terme
Pihenés, szabad program Montecatini Termében, a gyógy­für­dőiről híres üdülő­vá­rosban.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Firenzébe, a rene­szánsz művé­szetek "főváro­sába". A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri város­há­zával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű ha­rang­tor­nyá­val és a ke­resz­telő­ká­polná­val, a San Lorenzo-bazilika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-temp­lom, Uffizi-képtár.
A fakultatív program ára: 6.000 Ft + eset­le­ges belépődíjak (garantált indulás).

5. nap:
Arezzo, Siena
Egész napos kirándulás Toszkána két tarto­mányi szék­he­lyére, Arezzóba és Sienába.
Arezzo, az arany­mű­vesek városa Kelet-Toszká­nában talál­ható, a tör­té­nel­mi óváro­sában tett séta nagy élményt jelent majd utasa­inknak. A szám­talan lát­ni­való közül kiemel­kedik a nagy­szerű főtér, a Piazza Grande pompás épü­let­együt­tese. A város művé­szet­tör­téneti szen­zá­ciója pedig Piero della Francesca csodá­latos rene­szánsz fres­kó­so­ro­zata a San Francesco-temp­lom szen­té­lyében, mely a Szent Kereszt legen­dáját meséli el. (Figyelem: A fres­kó­so­ro­zat meglá­to­ga­tása előzetes fogla­lással le­het­sé­ges, de a belépők csak két hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lő­zően foglal­hatóak. Ezért irodánk is ezekkel a felté­te­lekkel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni, és nagy eséllyel vissza­iga­zoltatni.)
Az arezzói program után to­vább­uta­zás Sienába, Olasz­ország legegy­sé­ge­sebb hangu­latú kö­zép­ko­ri gótikus váro­sába, ahol szinte minden épület mű­em­lék. Ezek közül kiemel­kedik a csodálatos ka­ted­rá­lis (tele műkin­csekkel), Olasz­ország védő­szent­jé­nek, Sienai Szent Kata­linnak a szülő­há­za, melynek egyes helyi­ségeit kápol­nákká alakí­tották (gyönyörű freskók) és a világ­hírű gótikus vá­ros­háza égbe­szökő tornyával a főtéren, mely Olasz­ország talán leglátvá­nyosabb kö­zép­ko­ri tere.

6. nap:
Pisa, Lucca
Délelőtt lá­to­ga­tás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák terén talál­ható a román stílus három lebi­lin­cse­lően szép alko­tása: a ke­resz­te­lő­ká­polna, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai ferde torony (a szé­kes­egy­ház ha­rang­tor­nya). Lehe­tőség a Dómmú­zeum és a tér negyedik értékes építmé­nyének, a kö­zép­ko­ri teme­tőnek a meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután utazás a szom­szé­dos Luccába, Puccini szülő­váro­sába. Is­mer­ke­dés a fallal körül­vett, nagy­szerű óvárossal (szép román kori temp­lomok, siká­torok, ódon paloták stb.). A város különös ne­ve­zetes­sé­ge az a zárt, ellipszis alakú tér, mely egy római amfi­teátrum helyén épült.

7. nap:
Hazautazás a Firenze - Bologna - Mestre - Ljubljana - Maribor - Tornyi­szent­mik­lós - Nagykanizsa - Sió­fok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: Toszkána több váro­sában a turista­buszok nem mehetnek a főbb látni­valók köze­lébe, ezért egyes helyeken az átla­gosnál hosszabb sétákra kell számítani.

A programok sorrendje a múzeumok nyit­va­tar­tá­sá­nak függvé­nyében felcserélődhet.
Elhelyezés
Hotel
Ellátás: Félpanzió. A vacsorák minimum 3 fogásosak, a reggeli büfé.
(Figyelem: Olaszországban a bü­fé­reggelik ál­ta­lában egyszerűbb svédasztalt je­len­te­nek.)

A márc. 15-i és az ápr. 8-i csoportok esetében a szálloda egyik este egy borkós­to­lóval egy­be­kötött tipikus toszkán vacsorát biztosít egy han­gu­la­tos toszkán farmon, mely a várostól néhány kilo­méterre talál­ható.

Fakultatív programok
Firenze:
Egész napos kirándulás Fi­ren­zé­be, a reneszánsz művészetek "fővárosába". A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri város­házával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű harangtornyával és a keresz­telőkápolnával, a San Lorenzo-bazilika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-templom, Uffizi-képtár.

A fakultatív program ára: 6 200 Ft + esetleges belépődíjak (garantált indulás).

Kiegészítő információk
Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata).

Szállás: 6 éj­sza­ka kétágyas, fürdő­szo­bás szállodai szo­bák­ban.

Olaszországi idegenforgalmi adó:
2012-ben Olasz­ország legtöbb tele­pü­lésén beve­ze­tésre került a szállo­da­hasz­ná­lathoz kapcso­lódó ún. ide­gen­for­galmi adó, melynek mértéke 1-2 euró/éj utason­ként, és minden esetben a hely­szí­nen fize­tendő. Elő­for­dul­hat eset­leg, hogy 2016-ban az adót további olasz tele­pü­lé­seken is kivetik.

Az egyes utazá­soknál egy körül­belüli összeget adtunk meg (tájé­koz­tató jelleggel). A hely­színen euró­ban fize­tendő adó pontos összegét a cso­por­tok indul­ása előtt küldött utas­tá­jé­koz­tató le­vél­ben fogjuk megadni. Megértésüket kö­szön­jük!

Autóbuszos felszállási lehetőségek:
 • Budapest: 6:00 - Déli pályaudvarnál, a Príma (CBA) Déli Áruház felőli parkoló
 • Székesfehérvár: 7:00 - Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
 • Siófok: 7:40 - OMV benzinkút a McDonald's-nál
 • Nagykanizsa: 9:00 - MOL benzinkút a 7-es út mellett


Belépődíjak a programhoz:
San GimignanoBazilikaEUR 3,50
régi városháza + toronyEUR 6,50
Cinque Terre kártyaEUR 16,-
Cinque Terrehajókirándulás EUR 9,-
Firenzeszékesegyházingyenes
keresztelőkápolna EUR 15,-
San Lorenzo-bazilika EUR 5,-
Santa Croce-templom EUR 4,-
Uffizi-képtár EUR 16,50
ArezzoSan-Francesco-templomingyenes
San-Francesco-templom szentélyeEUR 8,-
SienadómEUR 6,-
Pisadómingyenes
keresztelőkápolna + temetőEUR 7,-
Ferde toronyEUR 18,-
LuccaGuinigi-toronyEUR 4,-

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Figyelem: Toszkána több váro­sában a turista­buszok nem mehetnek a főbb látni­valók köze­lébe, ezért egyes helyeken az átla­gosnál hosszabb sétákra kell számítani.
A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Árak

Az Ön által megadott időpontban és az ahhoz legközelebb eső időszakban az alábbi árak érvényesek.
(Az Ön által válaszott időpont árait tartalmazó oszlopot színessel kiemeltük.)
Csillagtúra Toszkánában
indulási időpontok:

2017-03-27

időtartam: 6 éjszaka
indulási időpontok:

2017-04-02

időtartam: 6 éjszaka
indulási időpontok:

2017-04-08

időtartam: 6 éjszaka
Hotel
Részvételi díj137 500 Ft/fő146 900 Ft/fő150 400 Ft/fő
Egyágyas felár37 000 Ft/fő37 000 Ft/fő37 000 Ft/fő
Fakultatív programok
Firenze6 200 Ft/fő6 200 Ft/fő6 200 Ft/fő
BBP
BBP biztosítás580 Ft/fő/nap580 Ft/fő/nap580 Ft/fő/nap
LEFOGLALOM
Az ár tartalmazza:
 • autóbuszos utazást
 • 6 éjszakai szállást félpanzióval
 • útlemondási biztosítást
 • programokat
 • idegenvezetést
Az ár nem tartalmazza:
 • fakultatív programot
 • BBP biztosítást
 • belépődíjakat
 • olaszországi idegenforgalmi adót - a helyszínen fizetendő