Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00
Útiokmányok - Hasznos információk
Útlevél

Útlevél, úti okmányok, utazási igazolványokAz ország területét elhagyni, illetve idegen országba belépni érvényes úti okmánnyal illetve személyazonosító igazolvánnyal lehet. Magyar állampolgár személyazonosító igazolvánnyal az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállam területére és a tagállamok között utazhat, valamint azokba az országokba, ahová azt nemzetközi szerződés lehetővé teszi.Hogyan kell kérelmezni az útlevelet? A kérelmező1.a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél,2.a magánútlevél és a második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a Hivatalnál,3.az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnélnyújthatja be. A Központi Hivatal székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. Központi Okmányirodai ügyekben általános és konkrét tájékoztatás a 1818-as Ügyfélvonalon (helyi tarifával hívható kékszám) kérhető, ahol a munkatársak a nap 24 órájában állnak az ügyfelek rendelkezésre. Külföldről az Ügyfélvonal a +36 (1) 452-3622 számon érhető el.Csak személyesen igényelhetek útlevelet? Igen, útlevelet csak személyesen lehet igényelni, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja.Mit kell tenni az okmányirodában? Az okmányiroda munkatársai elektronikus úton továbbítandó kérelmet készítenek, amely tartalmazza a kérelmező sajátkezű aláírását, arcképmását és a biometrikus adatát továbbá a korábbi útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.A kérelmező az úti okmány iránti kérelemről, illetve az új úti okmány átvételekor leadott útlevél átvételéről elismervényt kap. Arra is lehetőség van, hogy a korábbi okmányt is megtartsa a kérelmező, de ilyenkor a hatóság érvényteleníti azt.Mit kell magunkkal vinnünk az okmányirodába? A kérelmező köteles bemutatni az alábbi dokumentumokat, illetve közölni a következő adatokat:1.személyazonosító adatait (családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát),2.az ezek ellenőrzésére szolgáló okiratokat:, érvényes állandó személyazonosító igazolványt, vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint - ha azzal rendelkezik - a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát; 3.az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési anyakönyvi kivonatot, illetve a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot; bevett gyakorlat, hogy ha netán eltérés van az érvényes személyi igazolványban vagy egyéb személyazonosító okmányban szereplő információ és a gépi nyilvántartásban szereplő adat között, akkor az eljáró hatóság kérni szokta a születési anyakönyvi kivonatot is,4.értesítési címét, illetőleg lakcímét (ennek igazolására a személyazonosító igazolványt, illetve ha új típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, akkor a lakcímkártyát),5.külföldön élő kérelmező esetében csatolni kell a magyar állampolgárságát igazoló okiratot is.6.csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző úti okmányát - kivéve, ha az még érvényes, és az új okmány megérkezéséig a jogosult utazni kíván, mert ilyenkor elegendő a régit az új személyes átvételekor leadni,7.valamint a szükséges illetéket, illetve igazgatási szolgáltatási díjat meg kell fizetnie.8.A külképviseleten benyújtott kérelem esetében mellékelni kell még a kérelmező 2 db fekete-fehér vagy színes fényképét (igazolványképét) is.9.Ha a kérelmező előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell arról, hogy azt ellopták, elvesztette, illetőleg megsemmisült, vagy arról, hogy érvényes úti okmánnyal nem rendelkezik.Mi a teendő, ha gyermeknek vagy gondnokság alatt álló személynek szeretnénk útlevelet? Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be. A személyes megjelenés kötelezettsége alól a kérelmező nem mentesül, kivéve, ha kiskorú, és útlevelének az ujjlenyomatot (amely ún. biometrikus adatnak minősül) nem kell tartalmaznia. Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.A kérelméhez szükséges1.a személyazonosító igazolvány, illetve születési anyakönyvi kivonat,2.a lakcímkártya,3.a kiskorú előző úti okmánya (ha rendelkezik ilyennel, illetve, ha nem kívánja megtartani az új megérkezéséig),4.a kiskorú 2 db igazolványképe, ha a kérelmet a külképviselet előtt terjesztették elő,5.illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj megfizetése,6.a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványa vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványa,7.a gondnok-, illetőleg gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról,a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság, illetve az okmányirodát működtető önkormányzat jegyzője előtt tett, a magánútlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szüneteltetését igazoló jogerős bírósági határozat másolata. Az utolsó pont kapcsán fontos kiemelni, hogy mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges a magánútlevél kiadásához. Amennyiben a szülői felügyelet megszűnt, illetve szünetel, az ezt igazoló jogerős bírósági határozat másolatára van szükség.Mennyibe kerül az útlevélkérelem? A magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 7500 forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 14 000 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének, az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati és hajós szolgálati útlevél, valamint a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya kiadásának illetéke 2500 forint.A második magánútlevél kiadásának illetéke a fenti mértékek kétszerese.Az úti okmányban történő idegen nyelvű bejegyzésért - a meghatározott illetéken felül - 2000 forint illetéket kell fizetni.Mennyit kell várni a kész útlevélre? A hatóság 30 napon belül készíti el a magánútlevelet. A konzuli tisztviselő a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgár részére az ideiglenes magánútlevelet soron kívül állítja ki. Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében hét napon belül kiállítja.Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított három napon belül kiállítja.Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított huszonnégy órán belül kiállítja. A kérelmező az útlevelet postán kapja meg, de kérheti azt is, hogy az okmányirodánál vegye át.Mikor tagadhatják meg az útlevél kiadását?Ha a kérelmezővel szemben a külföldre utazást korlátozó rendelkezések valamelyike áll fenn. Lehet-e fellebbezni az elutasítás ellen? A megtagadó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az eljáró hatóságnál lehet fellebbezéssel élni.Az útlevél kiállítására irányuló hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke 5000 forint. A határozat bírósági felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül dönt.Meddig érvényes, és mikor érvénytelen az útlevél? Az útlevél érvényességi időtartama 3, 5, vagy 10 év, időtartama nem hosszabbítható meg.Érvénytelen az útlevél abban az esetben, ha személyazonosság megállapítására alkalmatlan, betelt, megrongálódott vagy meghamisították, az arra való jogosultság megszűnt, azt nem az arra jogosult használja fel, érvényességi ideje lejárt, vagy a használatára jogosult elhunyt.Az útlevél érvényességét nem érinti, ha a tároló elem (amely elektronikus formában tartalmazza az útlevél adatoldalán található adatokat) nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a törvényben meghatározott adatokat, illetve az útlevél használatára jogosult ujjlenyomatát.Milyen kötelezettségei vannak a birtokosnak? Az útlevelet köteles mindenki sértetlenül megőrizni, a hatóság felhívására bemutatni, visszavonás vagy visszatartás elrendelésekor az átvételre jogosult hatóságnak átadni, illetőleg a jogosultság megszűnésekor az azt kiállító hatóságnak leadni.Nem szabad az útlevelet másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul átadni, illetve átvenni. Az útlevélhatóságon, rendőrségen, a külföldi hatóságokon, valamint a jogszabályban erre felhatalmazott szerveken kívül más semmilyen bejegyzést nem írhat az útlevélbe.Mi a teendő akkor, ha ellopták, megsemmisült vagy elvesztettük az útlevelet? Az útlevél ellopását, elvesztését, megsemmisülését mindenki köteles haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül az úti okmány iránti kérelem átvételére jogosult szervnél vagy az útlevélhatóságnál bejelenteni. Az úti okmány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. A bejelentésről - amennyiben az nem a Hivatalnál történik - haladéktalanul értesíteni kell a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének az úti okmányok központi nyilvántartásába történő átvezetéséről.Mikor kell leadni az útlevelet? Az 1.európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyűlés Hivatalánál,2.a szolgálati útlevelet a kiadásra javaslatot tevő szervnél,3.a fent meghatározott hivatalos útlevelek kivételével a hivatalos útlevelet az utazást elrendelő szervnél,4.a fenti pontokban meghatározott útlevelek kivételével az összes úti okmányt az útlevélhatóságnál, vagy a körzetközponti jegyzőnéltizenöt napon belül le kell adni, ha megszűnt az arra való jogosultság. Halál esetén a még érvényes úti okmányt az elhunyt hozzátartozója - vagy akinek a birtokába került - tizenöt munkanapon belül köteles személyesen vagy postai úton eljuttatni az okmányirodához, a jegyzőhöz, a kiállító útlevélhatósághoz, vagy külföldön a konzuli tisztviselőhöz. Az elhunyt úti okmányát kérelemre - érvénytelenítve - visszajuttatják. Szintén be kell szolgáltatni a hatóságoknak - három munkanapon belül - a talált úti okmányt.Mikor kell kérni az útlevél cseréjét? Az úti okmány cseréjét akkor kell kérni, ha megváltoztak a személyi adatok, vagy ha az úti okmány személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt vagy megrongálódott.Az útlevélhatóság az érvénytelen úti okmányt visszavonja.A kiskorú személy úti okmányát vissza kell vonni, ha azt a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult bármelyik szülő azért kéri, mert az úti okmány kiadásához való hozzájárulását visszavonta, vagy ha a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő azért kéri, mert a másik szülő - akinek a szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel - a kiskorú úti okmányát a felügyeleti jog szünetelése alatt vagy megszűnését követően nem adta át.Mikor állítanak ki második magánútlevelet? Annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár - az ezt bizonyító igazolás alapján -, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri, meghatározott feltételek fennállása esetén második magánútlevél is kiadható.A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb két évig (18. életévét be nem töltött személy esetében egy évig) érvényes. A különös méltánylást érdemlő okból kiadott második magánútlevél érvényességi ideje egy év. Mennyit kell fizetni a második magánútlevélért? A második magánútlevél kiadásának illetéke a normál ügymenetért fizetendő díj kétszerese.Mennyibe kerül a soron kívüli, sürgősségi, azonnali útlevél? A magánútlevél, valamint a második magánútlevél soron kívüli kiállításáért a normál mértékű illetéken felül a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.A magánútlevél, valamint a második magánútlevél sürgősségi kiállításáért a normál mértékű illetéken felül a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.A magánútlevél, valamint a második magánútlevél azonnali kiállításáért a normál mértékű illetéken felül a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni. Mikor lehet ideiglenes útlevelet kérni? A magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább-, illetve hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, ha az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele, vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és az utazásig magánútlevél nem állítható ki.Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal, ha az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele, vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki.. Az ideiglenes magánútlevelet legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal hivatalból kell kiadni1.annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak a hazatérése céljából, aki külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll, és nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal,2.annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak, akire nézve a tartózkodási helye szerinti külföldi állam illetékes hatósága az ország területének elhagyását rendelte el, és nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal.Az ideiglenes magánútlevél Magyarország területére történő egyszeri beutazásra jogosít. További információért kattintson ide!
BŐVEBBEN
Nemzetközi jogosítvány
Nemzetközi vezetői engedélyt annak adhat ki az okmányiroda, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és olyan országban kíván vezetni, amelyben nemzetközi szerződés vagy viszonyosság alapján az érvényes magyar okmány járművezetésre nem jogosít. A nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes vezetői engedély adatai alapján állítják ki, és csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.Hol intézhető?Nemzetközi vezetői engedély kérelmezhető:személyesen bármely okmányirodábanelőkészíthető elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztülA kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:az okmányirodábanpostai úton A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást. Szükséges iratok:Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél)lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány)külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányÜgyintézéshez csatolandó okmányok: 2 db fotó (arcképmás)igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolás Költségek:Az eljárás díja 2300 forint.A nemzetközi vezetői engedélyt a kérelem beadása után azonnal kiállítják az okmányirodában.Érdemes tudni:Külföldre utazás előtt célszerű az illetékes ország külképviseletének megkeresése a magyar vezetői engedéllyel, illetve az az alapján kiállítandó nemzetközi vezetői engedéllyel történő vezetés tárgyában. Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, akkor nemzetközi vezetői engedély szükséges.A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.A vezetői engedély külföldön vezetési jogosultság igazolására alkalmas azokban az országokban, ahol a magyar vezetői engedélyt elismerik, személyazonosság igazolására belföldön, nemzeti szabályaink szerint alkalmas.A magyar vezetői engedélyt vezetési jogosultság igazolására elismerik az EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, továbbá bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban.B kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki.A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idővel azonos, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év. A nemzeti kategória ("K", "T", "M", "TR", "V") nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető. További információért kattintson ide!
Módosult az útlevélről szóló rendelet
A Kormány módosította a külföldre utazásról szóló, 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló rendeletet. Ennek értelmében az úti okmányok soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárás keretében történő kiállítására vonatkozó kérelmek átvételére, és az ilyen eljárásban kiállított úti okmányok kiadására ügyfélszolgálati irodát tartanak fenn. A kérelmező a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be.A diplomata- és külügyi szolgálati útlevelek esetében a külügyminiszter, az ideiglenes magánútleveleknél a konzuli tisztviselő, a menekültként és oltalmazottként elismert személyek, a menedékesek, valamint a bevándorolt és a már letelepedett jogállású személyek úti okmánya ügyében pedig a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal lakóhely szerint illetékes területi szerve járhat el. A menekültként, oltalmazottként és menedékesként elismert személyek egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányai iránti kérelmet a külképviseletnél lehet benyújtani. A magyar állampolgárság az erről szóló törvényben meghatározottak szerint igazolható. Ha a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt. A konzuli tisztviselők a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgárok részére az ideiglenes magánútlevelet soron kívül állítják ki. Az úgynevezett "különleges eljárás" során az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított három napon belül, míg azonnali eljárás esetén a benyújtásától számított huszonnégy órán belül állítja ki. Az úti okmányt személyesen vagy törvényes képviselő útján a körzetközponti jegyzőnél, külföldön a konzuli tisztviselőnél, vagy postai úton lehet átvenni.
IYHFC - Nemzetközi Youth Hostel Szövetség igazolványa
Youth Hostel TagkártyaA Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetségének szálláshelyeit a szövetség - tagkártyájával (Youth Hostel tagkártya, HI membership card) még olcsóbban vehetik igénybe az utazók. Mivel a szövetség tagja a világszintű Hostelling International hálózatnak, így ezzel a tagkártyával nem csak Magyarországon, de a világ 90 országának, több mint 4000 szálláshelyén (www.hihostels.com) is jogosult a kártya tulajdonosa kedvezményekre a szállásdíjak árából. A kedvezmény mértéke eltérő, illetve vannak olyan ifjúsági szálláshelyek is a Hostelling International hálózatában, ahol csak kártyával rendelkező utazó szállhat meg. Tagkártyák fajtái / áraiEgyéni Youth Hostel tagkártya - EUs állampolgárok részéreIgényelhető: korhatár nélkülÉrvényessége: 1 évMegvásárolható: csak EUs állampolgároknakÁra: 2300 FtCsoportos Youth Hostel tagkártyaHa barátokkal, osztálytársakkal csoportban utazol, akkor 9-10 fős csoportlétszám felett (maximum 30 főig) érdemesebb kiváltani a csoportos YH tagkártyát. Kiváltás előtt érdemes megérdeklődni a választott szálláshelyen, hogy milyen kedvezményekre jogosít náluk a csoportos kártya.Igényelhető: korhatár nélkül max 30 főreÉrvényessége: 1 hónapÁra: 20 000 FtVendégkártya és vendégbélyegA nem EUból érkező utazók nem vásárolhatják meg a magyar YH tagkártyát. Ők egyes szálláshelyeken vendégkártyát válthatnak ki. Erre a vendégkártyára eltöltött vendégéjszakánként egy-egy vendégbélyeget (un. welcome stamp-et) vásárolhatnak, mely végül 6 db összegyűjtött bélyeggel válik teljes értékű, kedvezményekre jogosító tagkártyává. Vendégbélyeg bármelyik vendégkártyával rendelkező utazónak értékesíthető, aki az adott szálláshelyen eltöltött vendégéjszakát.Igényelhető: korhatár nélkülÉrvényessége: 1 évÁra: 1 bélyeg ára (welcome stamp): 500 Ft Tagkártya értékesítő helyekBudapestAventura Boutique Hostel (www.aventurahostel.com): 1132 Budapest, Visegrádi utca 12. 1em/1a, T: 06/1/239-0782Budapest Hostel (www.budapestyouthhostel.hu): 1086 Budapest, Bíró Lajos utca 64., T:+36 1 210 0816CAR TOUR Utazási Iroda (www.cartour.hu): 1137 Budapest, Katona József u. 15. Tel.: 269-4744/103, info@cartour.huCsillebérci Szabadidő-, és Ifjúsági Központ (www.csilleberciszabadido.hu): 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 21.., T: 36-1-395-65-27Fortuna Hotel (www.hotelfortunabudapest.hu): 1097 Budapest, Gyáli út 3/b, +36-1-215-06-60, sales@hotelfortunabudapest.huFortuna Szálloda- és Étteremhajó (www.fortunahajo.hu): 1137 Budapest, Szent István park, alsó rakpart, + 36-1-288-81-00, fortunahajo@upcmail.huHotel Tomori (www.tpfk.hu): 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Tel.:06(1)362-1551, e-mail: kollegiumbp@tpfk.hu; Megközelíthető a Camponával szemben a Közgazdász utcán 5 percre.Marco Polo TOP Ho(s)tel (www.marcopolohostel.com): 1072 Budapest, Nyár utca 6., T: 06/1/413 25 55MM. Utazási Iroda: Budapest, Baross tér, Keleti PályaudvarStudent Lines Diákutazási Iroda (www.studentlines.hu): 1067 Budapest, Teréz körút 27., T: 06/1/302-7767STA Travel (www.statravel.hu): 1092 Budapest. Erkel utca 13., T: 06/1/299-0404BalatonHullám Hostel (www.balatonhostel.hu): 8253 Révfülöp, Füredi út 6., T: +36-87/463-089, info@balatonhostel.huIglauer Park (www.iglauerpark.hu): 8443 Városlőd, Fenyves u. 10-11., T.: +36-88/240-021, info@iglauerpark.huVilla Benjamin (benjaminpanzio.freeweb.hu): 8600 Siófok, Siófoki u. 9., T.: +36-84-350-704Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Központ (www.zanka.hu): 8250 Zánka, Hrsz.: 030/13, T.: +36-87/568-500, sales@zanka.huDebrecenBaumann Reisen Utazási Iroda (www.baumannreisen.hu): 4024 Debrecen, Kossuth út 2., T: +36/52/530-312OTP Travel - Silver Utazási Iroda (www.otptravel.hu): 4025 Debrecen, Piac u. 69., T.: +36-52-422-588Miskolc-egyetemvárosUNI-HOTEL Diákotthon (www.uni-hotel.hu): 3515 Miskolc-egyetemváros, T: +36/46/560-250Nagykanizsa Nagykanizsai Tourinform Iroda: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 1-3. T: +36/93/313-285, Fax: +36/93/536-077 PécsCentrum Apartmanházak (www.cityapartman.hu): 7624 Pécs Damjanich u. 11., T: +36/30/227-5961CAR TOUR Utazási Iroda (www.cartour.hu): 7621 Pécs, Citrom u. 5., T: +36/72/233-914
A rovat további hírei
Vízum
Vízummentességi megállapodások 1/a. Teljes körű, valamennyi úti okmány típusra kiterjedő kölcsönös vízummentes utazást biztosító nemzetközi szerződések az Európai gazdasági Térség részes államaival: Tartózkodási napok száma minden esetben 90 nap                                                                                                                       Belga Királyság   Ciprusi Köztársaság   Cseh Köztársaság   Dán Királyság   Észt Köztársaság   Finn Köztársaság   Francia Köztársaság   Görög Köztársaság   Holland Királyság   Izlandi Köztársaság   Írország   Lengyel Köztársaság   Lett Köztársaság   Liechtenstein   Litván Köztársaság   Luxemburgi Nagyhercegség   Máltai Köztársaság   Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 6 hónap Németországi Szövetségi Köztársaság   Norvég Királyság   Olasz Köztársaság   Osztrák Köztársaság   Portugál Köztársaság   Spanyolország   Svájc   Svéd Királyság   Szlovák Köztársaság   Szlovén Köztársaság   Andorrai Hercegség   1/b. Teljes körű, valamennyi útlevél típusra kiterjedő, kölcsönös vízummentes utazást biztosító szabályozás  az Európai Közösség 539/2001. számú rendelete II. mellékletében felsorolt államokkal: Argentin Köztársaság Bolívia Bolgár Köztársaság Brazil Szövetségi Köztársaság Chilei Köztársaság Costa Rica-i Köztársaság Guatemala  Honduras Hongkong Horvát Köztársaság Izrael Japán Koreai Köztársaság Makaó Malajzia Mexikói Egyesült Államok Monacói Hercegség Nicaraguai Köztársaság (magyar állampolgárok: 30 nap) Panamai Köztársaság Paraguayi Köztársaság Románia San Marino-i Köztársaság (magyar állampolgárok: 30 nap) Vatikán Állam (magyar állampolgárok: 30 nap) Salvador Szingapúri Köztársaság Uruguayi Keleti Köztársaság Új-Zéland Venezuelai Köztársaság Magyar állampolgárok a fenti országok közül személyi igazolvánnyal utazhatnak az Európai Gazdasági Térség valamennyi részes államába (Lásd az 1/a pontban felsorolt államok), illetve az alábbi országokba: Horvátország (valamennyi forgalomban lévő magyar személyi igazolvánnyal) Svájc (csak az új, kártya típusú  személyi igazolvánnyal). 1/c. Az 539/2001/EK tanácsi rendelet alapján, az ideutazó külföldinek 90 napos tartózkodásra vízummentességet biztosít a magyar fél, ugyanakkor a magyar állampolgárok továbbra is vízumkötelezettek: Ausztrália* 2004.07.01-től Magyarország felvételt nyer Ausztrália elektronikus vízumozási rendszerébe Brunei** 14 nap*   *Amennyiben a magyar állampolgár érvényes továbbutazásra szóló visszaigazolt repőlejeggyel rendelkezeik, a tranzit várót nem hagyja el és tranzit tartózkodása nem haladja meg a nyolc órát nem szükséges tranzitvízumot igényelnie ** Bruneibe utazó magyar állampolgárok 14 napos vízummentességben részesülnek. 1/d. Egyoldalúan, csak az odautazó magyar állampolgároknak vízummentességet biztosító megállapodás: Ecuador Szerbia és Montenegró Ukrajna 2./ Részleges vízummentességi megállapodások: a.) Csak diplomata útlevelekre: Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság 30 Európai Közösségek úti okmányával utazók (laissez-passer)   Iráni Iszlám Köztársaság 30 Jemeni Köztársaság   Szuverén Máltai Lovagrend   Szváziföldi Királyság 30 Üzbég Köztársaság 30 b./ Diplomata és szolgálati útlevelekre Albán Köztársaság 30 Azerbajdzsáni Köztársaság Belarusz Köztársaság Bosznia-Hercegovinai Köztársaság   Dél-afrikai Köztársaság 120 Ecuador   Filippin Köztársaság   Grúzia 30 Indiai Köztársaság 90 Kambodzsai Királyság   Kazah Köztársaság 30 Kirgiz Köztársaság 30 Kínai Népköztársaság 30 Kolumbiai Köztársaság   Kubai Köztársaság   Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság   Macedón Köztársaság 90 Marokkói Királyság   Moldáviai Köztársaság   Mongólia 30 Oroszországi Föderáció   Örményország 30 Paraguayi Köztársaság   Perui Köztársaság   Seychelle Köztársaság   Szerbia és Montenegró   Tadzsik Köztársaság   Thaiföldi Királyság   Török Köztársaság (speciális útlevelekre is) 30 Tunéziai Köztársaság (speciális útlevelekre is) 30 Türkmén Köztársaság   Ukrajna   Vatikán Állam 30 Vietnami Szocialista Köztársaság   3./ Magyar állampolgárok számára egyoldalúan biztosított vízummentesség Albán Köztársaság 30  Barbados 28 Brunei* 14 nap* Dél-afrikai Köztársaság 30 Filippin Köztársaság 21 Grúzia 90  Hondurasi Köztársaság   Marokkói Királyság 30 Peru   Seychelle Köztársaság 30 Sri Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság 30 Tunéziai Köztársaság 30 Mauritius   Kolumbia** 180 és 45 Bosznia-Hercegovinai Köztársaság  90 Macedón Köztársaság  2005 december 31. és 2006 június 30. között 90 Trinidad és Tobago 30 Belize 30 * Bruneibe utazó magyar állampolgárok 14 napos vízummentességben részesülnek. **Kolumbia esetében a vízummentesség: 180 nap - turisták számára 45 nap - ideiglenes látogatók számára (pl. újságíró, tudósító, filmes) 45 nap - technikai látogatók számára (pl. külföldi cégek szakemberei) Mentességet élvezők beutazása: Kapcsolódó jogszabályok: 2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról 25/2001. (XI. 21.) BM rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról 35/2001. (XII. 22.) BM-KüM együttes rendelet a külföldiek beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról 23/2001. (XII. 27.) KüM rendelet a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról