Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Balesetbiztosítás
2009. január 13.

Ki lehet biztosított?

Biztosított lehet az a devizabelföldi természetes személy, aki
 
 • magáncélból (mentturista, illetve látogató),
 • 90 napot meg nem haladó időtartamra napidíjasként,
 • magyar állami ösztöndíjasként külföldre utazik


Mi minősül biztosítási eseménynek?

Biztosítási eseménynek minősül:
 
 • a biztosított külföldi tartózkodása során bekövetkezett betegsége vagy balesete;


 
 • a biztosított balesetből eredő halála;


 
 • a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, teljes (100%-os) egészségkárosodása; 


 
 • a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, részleges egészségkárosodása;


 
 • a szerződésben megjelölt, poggyásznak minősülő vagyontárgyak zárt helyiségből, vagy gépjármű lezárt csomagteréből történő ellopása, elrablása, elemi csapás vagy a biztosítottat ért baleset miatti sérülése, megsemmisülése;


 
 • a balesetet szenvedett biztosított ruházatában keletkezett károk, a zsebtartalom kivételével:


 
 • a biztosított Magyarországon élő közeli hozzátartozójának halála, vagy életveszélyes állapota az idő előtti hazautazás esetén:


 
 • a keresőmatricával ellátott poggyász vagy útlevél elvesztése útlevél- és poggyászkeresés esetén;


 
 • a biztosított halála, balesete, betegsége és kórházi kezelése az egyéb segítségnyújtási szolgáltatások esetén.


 
 • a biztosított poggyászának a feltételek szerinti késedelmes kiszolgáltatására, illetve 


 
 • a szabálysértés (kihágás) vagy gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt indított büntetőeljárásra is.


A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete

A biztosító kockázatviselése a biztosítás kezdeti napján 0 órától a biztosítás lejárati napján 24 óráig bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

A biztosítás tartama

A biztosítás tartama legfeljebb egy év, a biztosítás kezdetének időpontjában 70. életévüket betöltött biztosítottak esetén pedig legfeljebb 30 nap lehet.

A biztosító szolgáltatása
 
 • Felvilágosítást ad az orvosi ellátás lehetőségeiről; kórházak, speciális klinikák nevét bocsátja a biztosított rendelkezésére, illetve egyéb ellátási lehetőségeket nevez meg; megadja az idegen nyelven beszélő orvosok, kórházi szolgálatok nevét; a biztosított kívánságára tájékoztatja a hozzátartozót vagy a biztosított által megnevezett személyt a biztosított állapotáról; szükség esetén felveszi a kapcsolatot a biztosított háziorvosával, és közreműködik az orvosok közötti kapcsolattartásban; elsősegélyt és orvosi tanácsadást nyújt; szükség esetén tolmácsot biztosít; segítséget nyújt üzenetek továbbításában; tájékoztatást ad a külföldi készpénzsegély módjáról.


 
 • Járóképtelenség esetén megszervezi, hogy a biztosítottat mentőszolgálattal a legközelebbi kórházba vagy a legközelebb elérhető orvoshoz szállítsák, és átvállalja ennek költségeit.


 
 • Szükség esetén gondoskodik a biztosított további egészségügyi ellátásáról; mind az ambuláns, mind a kórházi kezelés során folyamatos kapcsolatot tart a kezelőorvossal és az egészségügyi intézménnyel; fedezetet nyújt a sürgős szükség esetén külföldön felmerült egészségügyi ellátás, valamit telefonköltségeinek megtérítésére; a sürgősségi ellátást igénylő esetekben az általános betegellátás szokásos és indokolt költségeit megtéríti.


 
 • Megszervezi a beteg hazaszállítását, valamint gondoskodik a földi maradványok hazaszállításáról; baleseti halál, baleseti eredetű maradandó teljes, illetve részleges egészségkárosodásra nyújt szolgáltatást; megszervezi a baleset következtében ismeretlen tartózkodási helyű biztosítottfelkutatását.


 
 • Átvállalja a szállodai költségeket, ha a biztosított külföldi tartózkodását a kórházi ellátást követően meg kell hosszabbítani.


 
 • Megszervezi és megtéríti a biztosított idő előtti hazautazását a biztosított közeli hozzátartozójának megbetegedése vagy halála esetén; megszervezi és megtéríti a beteglátogatás költségeit, ha a biztosított életveszélyes állapotba kerül, vagy 10 napot meghaladó kórházi ápolásra szorul; megszervezi és megtéríti a helyettesítő munkatárs utazását a biztosított külföldi megbetegedése esetén.