Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Casco igazolás
2009. január 13.

Casco - tudnivalók röviden

A Casco biztosítás a gépjármű-tulajdonos önkéntesvagyonbiztosítási lehetősége, mely alapvetően a saját hibából eredő károkra nyújt fedezetet, illetőleg azon károkra, melyek ugyan nem saját hibából erednek, de kötelező felelősségbiztosítás alapján mégsem térülnek meg. Lényeges, hogy e biztosítási forma keretében - szemben a gépjárművek kötelezőfelelősségbiztosításával - a káresemény során keletkezett valamennyi kárnem térül meg.

A biztosító társaságok feltételei eltérőek, de általában a gépkocsi sérüléséből eredő, ún. pléhkárok, valamit a lopáskárok térülnek meg Casco biztosítás alapján. Nem térül meg a személyi sérüléses károk szerződésben rögzítetteken felüli része, és a nem vagyoni kár. Saját kár marad az értékcsökkenés,mely a gépkocsi töréskárának következménye.

Nagy számban jelent problémát klubtagjainknak a lopáskárok rendezésével kapcsolatos gyakorlat is. Hangsúlyoznunk kell, hogy - a Polgári Törvénykönyv szabályain túl - a biztosítási feltételek rendelkezései és az Eurotaxkatalógus adatai szolgálnak a biztosítótársaságok számára kiindulópontul.

A lopáskárok esetén mind jogalap, mind összegszerűség kérdésében számos kérdés merül fel a gyakorlatban. Hiányzik a jogalap a Casco keretében történő kárrendezéshez a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján, ha a biztosított vagy a szerződős fél jogellenesen okozta a kárt, de még a biztosítási feltételek is tartalmaznak e vonatkozásban előírásokat felsorolva azokat az eseteket, amikor a biztosító fizetési kötelezettsége alól mentesül.

E körben a "súlyos gondatlanság" - mint a biztosító kötelezettsége alól mentességet jelentő körülmény - konkrét értelmezése sűrűn felmerülő probléma. Erre nézve a bírói gyakorlat ad útmutatást, amikor ilyennek minősítipl. a lezáratlan parkolást. Külön kérdés a riasztó bekapcsolása, vagy annak elmulasztása. A Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében úgy foglal állást, hogy amennyiben a biztosítási szerződést a riasztóra tekintettel kötötték meg, ennek hiányát a biztosítótársaságnak kell bizonyítania. Kétségtelen ugyanis, hogy a károsult nem tudja bizonyítani, be volt-e kapcsolva a riasztó- de erre nem is kötelezhető.

Lopáskároknál is sor kerülhet valamilyen arányú kármegosztás alkalmazására,amikor valamennyi körülmény körültekintő vizsgálata alapján a károsult biztosított közrehatása is megállapítható akár a kármegelőzés, akár a kárenyhítési kötelezettség körében.

A jogalap tisztázása után az összegszerűség kérdése is gondot jelent. A biztosító - lopáskár esetén - ugyanis az Eurotax katalógusban szereplő kárkori forgalmi értékből indul ki. A katalóguskár korrigálható - mind pozitív,mind negatív irányban - különböző feltételek fennállta esetén, (pl. előzménykár,a gépkocsi futásteljesítménye, tulajdonosok száma, stb.) azonban arra hivatkozással, hogy a használtautó piacon az adott típus ára magasabb, a kárkoriértékként meghatározott Ft-érték eredménnyel nem támadható.

Mint önkéntes biztosítási forma, a Casco biztosítási szerződés is felmondható, mégpedig a Ptk-ban rögzítettek szerint a biztosítási év végére,minimum 30 nappal annak lejárta előtt. Ez a szabály mind a biztosítót, mind a biztosítottat köti.