Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Abbázia + RCI HELP!!!

Holly, 2003. február 05. 23:15
Kérek mindenkit, aki ismeri ezeket a cégeket és hasznos információkat tud segítsen!!! ÁTVERÉS???
Ha hozzá szeretne szólni a témakörhöz, kérjük előbb jelentkezzen be a jobb felső sarokban található "Belépés" gombra kattintva!
Hozzászólások (80 találat)
reggi79, 2009-02-19  15:29
HIRDETMÉNY
Abbázia Idegenforgalmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság
(székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)
igazgatósága értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy a társaság
2009. február 26. napján 11 óra 30 perckor
közgy,lést tart, melyre a részvényeseit e hirdetménnyel meghívja.
A közgy,lés helye: Keszthely, Festetics út 7. Veszprémi Egyetem Georgikon
Mez5gazdaságtudományi Kar konferencia terme
A közgylés napirendje:
1.) Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésr5l, a társaság vagyoni helyzetér5l és üzletpolitikájáról)
2.) A felügyel5 bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény
felhasználásáról
3.) A könyvvizsgáló jelentése a beszámoló valódiságáról és jogszabályszer,ségér5l
4.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
döntést is)
5.) Döntés az igazgatósági tagok visszahívásáról.
6.) Az igazgatóság tagjainak megválasztása.
7.) Döntés a felügyel5bizottsági tagok visszahívásáról.
8.) A felügyel5bizottság tagjainak megválasztása.
9.) Az alapszabály 6., 7. és 8. napirendi pontokra figyelemmel történ5 módosítása.
10.) Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása. (tiszteletdíj és költségtérítés)
11.) A felügyel5bizottsági tagok díjazásának megállapítása. (tiszteletdíj és költségtérítés)
12.) A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
13.) A vezet5 tisztségvisel5k el5z5 üzleti évben végzett munkájának értékelése, és döntés a részükre megadható
felmentvény tárgyában
14.) Egyebek
A közgy,lés módja hagyományos, a részvényesek személyes megjelenésével történik.
A közgy,lésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott a részvényesi min5ségét a közgy,lés
megkezdését megel5z5 legalább két óráig köteles a részvénykönyvbe bejegyeztetni.
Minden részvényes jogosult a közgy,lésen személyesen vagy meghatalmazott útján részt venni azzal, hogy a meghatalmazást
közokiratba, vagy teljes bizonyító erej, magánokiratba foglalt formában kell a részvénytársasághoz benyújtani. A részvényes
a jogai gyakorlására – a tulajdonosi igazolás birtokában – a részvénykönyvbe történ5 bejegyzést követ5en jogosult. A
tulajdonosi igazolást a részvényes kérésére az értékpapír-számlavezet5 köteles kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak
tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezet5 cég
nevét és cégszer, aláírását, a részvényes nevét, lakóhelyét (székhelyét). A közgy,lésen való részvételi jog gyakorlásához
kiállított tulajdonosi igazolás a közgy,lés vagy a megismételt közgy,lés napjáig érvényes. A részvényesi jogok
gyakorlásához nincs szükség az el5bbi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására – az értékpapírokra vonatkozó törvény
szerint – a tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.
A részvényhez f,z5d5 szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Minden szavazásra jogosító részvény 10.000 Ft
névértéke egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem
teljesítette.
A regisztráció a közgy,lés napján 11 órától 11 óra 30 percig tart.
Ha a közgy,lés nem határozatképes, a megismételt közgy,lés tartására – ugyanezen napirendi pontokkal – 2009. február 26.
napján 12 óra 30 perckor kerül sor.
A megismételt közgy,lés – az eredeti napirenden szerepelt ügyekben – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Abbázia Nyrt.
igazgatósága
reggi79, 2009-02-19  15:27
HIRDETMÉNY
Az Abbázia Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság
(székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)
igazgatósága értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy a társaság
2009. február 26. napján 7 óra 30 perckor
közgy.lést tart, melyre a részvényeseit e hirdetménnyel meghívja.
A közgy.lés helye: Keszthely, Festetics út 7. Veszprémi Egyetem Georgikon
Mez5gazdaságtudományi Kar konferencia terme
A közgylés napirendje:
1.) Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésr5l, a társaság vagyoni helyzetér5l és üzletpolitikájáról)
2.) A felügyel5 bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény
felhasználásáról
3.) A könyvvizsgáló jelentése a beszámoló valódiságáról és jogszabályszer.ségér5l
4.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
döntést is)
5.) Döntés az igazgatósági tagok visszahívásáról.
6.) Az igazgatóság tagjainak megválasztása.
7.) Döntés a felügyel5bizottsági tagok visszahívásáról.
8.) A felügyel5bizottság tagjainak megválasztása.
9.) Az alapszabály 6., 7. és 8. napirendi pontokra figyelemmel történ5 módosítása.
10.) Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása. (tiszteletdíj és költségtérítés)
11.) A felügyel5bizottsági tagok díjazásának megállapítása. (tiszteletdíj és költségtérítés)
12.) A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
13.) A vezet5 tisztségvisel5k el5z5 üzleti évben végzett munkájának értékelése, és döntés a részükre megadható
felmentvény tárgyában
14.) Egyebek
A közgy.lés módja hagyományos, a részvényesek személyes megjelenésével történik.
A közgy.lésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott a részvényesi min5ségét a közgy.lés
megkezdését megel5z5 legalább két óráig köteles a részvénykönyvbe bejegyeztetni.
Minden részvényes jogosult a közgy.lésen személyesen vagy meghatalmazott útján részt venni azzal, hogy a meghatalmazást
közokiratba, vagy teljes bizonyító erej. magánokiratba foglalt formában kell a részvénytársasághoz benyújtani. A részvényes
a jogai gyakorlására – a tulajdonosi igazolás birtokában – a részvénykönyvbe történ5 bejegyzést követ5en jogosult. A
tulajdonosi igazolást a részvényes kérésére az értékpapír-számlavezet5 köteles kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak
tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezet5 cég
nevét és cégszer. aláírását, a részvényes nevét, lakóhelyét (székhelyét). A közgy.lésen való részvételi jog gyakorlásához
kiállított tulajdonosi igazolás a közgy.lés vagy a megismételt közgy.lés napjáig érvényes. A részvényesi jogok
gyakorlásához nincs szükség az el5bbi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására – az értékpapírokra vonatkozó törvény
szerint – a tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.
A részvényhez f.z5d5 szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Minden szavazásra jogosító részvény 10.000 Ft
névértéke egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem
teljesítette. Az osztalékels5bbséget biztosító részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik.
A regisztráció a közgy.lés napján 7 órától 7 óra 30 percig tart.
Ha a közgy.lés nem határozatképes, a megismételt közgy.lés tartására – ugyanezen napirendi pontokkal – 2009. február 26.
napján 8 óra 30 perckor kerül sor.
A megismételt közgy.lés – az eredeti napirenden szerepelt ügyekben – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Abbázia Apartman Nyrt.
igazgatósága
Holiday, 2008-12-16  15:47
Kedves áldozat!

A megfogalmazásod nem célirányos,nem nevezed meg miről beszélsz,melyik cégről....S talán egészében is értelmezhetetlen.Így segíteni nagyon nehéz.Egyenesen kizárt.
aldozat, 2008-12-15  17:46
A történet régi, s már nem is futok (futhatok) a pénzem után.Jó lecke volt, tanulság azoknak, akiket most szeretnének becserkészni! 1991-ben mentem lépre, egy bemutató kapcsán. Jövedelmi viszonyaim hamarosan megváltoztak, szerettem vvolna eladni, visszavásároltatni a részvénycsomagot-mely a mai napig a birtokomban van- de semmilyen módon nem értem el eredményt. Akkor még nem létezett az Értékpapirfelügyeleti törvény, igy a felügyelet sem tudott segiteni. Nem mellékes, hogy az éves közgyülésről csak egy alkalommal kaptam értesitést, aztán szépen "elfelejtettek" leirtak, pedig a mai napig elvben az Rt. tulajdonostársa vagyok. Kértem pl., hogy rendelkezni szeretnék a hetemmel, választ sem kaptam. Ajánlott levelemre sem válaszoltak, s most nem sorolom a z egyéb méltánytalanságokat, mert ma már nem látom értelmét. Zárójelben jegyzem meg, hogy alakultak viszont cégecskék, akik azzal kecsegtetik a részvényeseket, hogy értékesitik a részvénycsomagjukat, nem kevés pénzért, de a sikerre garanciát nem vállalnak.! Talán alvállalkozók? hogy még több pénztől szabaditsanakmeg? Gondolkodjatok, nem ugy, ahogy én tettem annak idején!
aldozat, 2008-12-15  17:44
A történet régi, s már nem is futok (futhatok) a pénzem után.Jó lecke volt, tanulság azoknak, akiket most szeretnének becserkészni! 1991-ben mentem lépre, egy bemutató kapcsán. Jövedelmi viszonyaim hamarosan megváltoztak, szerettem vvolna eladni, visszavásároltatni a részvénycsomagot-mely a mai napig a birtokomban van- de semmilyen módon nem értem el eredményt. Akkor még nem létezett az Értékpapirfelügyeleti törvény, igy a felügyelet sem tudott segiteni. Nem mellékes, hogy az éves közgyülésről csak egy alkalommal kaptam értesitést, aztán szépen "elfelejtettek" leirtak, pedig a mai napig elvben az Rt. tulajdonostársa vagyok. Kértem pl., hogy rendelkezni szeretnék a hetemmel, választ sem kaptam. Ajánlott levelemre sem válaszoltak, s most nem sorolom a z egyéb méltánytalanságokat, mert ma már nem látom értelmét. Zárójelben jegyzem meg, hogy alakultak viszont cégecskék, akik azzal kecsegtetik a részvényeseket, hogy értékesitik a részvénycsomagjukat, nem kevés pénzért, de a sikerre garanciát nem vállalnak.! Talán alvállalkozók? hogy még több pénztől szabaditsanakmeg? Gondolkodjatok, nem ugy, ahogy én tettem annak idején!
aldozat, 2008-12-15  17:31
A történet régi, s már nem is futok (futhatok) a pénzem után.Jó lecke volt, tanulság azoknak, akiket most szeretnének becserkészni! 1991-ben mentem lépre, egy bemutató kapcsán. Jövedelmi viszonyaim hamarosan megváltoztak, szerettem vvolna eladni, visszavásároltatni a részvénycsomagot-mely a mai napig a birtokomban van- de semmilyen módon nem értem el eredményt. Akkor még nem létezett az Értékpapirfelügyeleti törvény, igy a felügyelet sem tudott segiteni. Nem mellékes, hogy az éves közgyülésről csak egy alkalommal kaptam értesitést, aztán szépen "elfelejtettek" leirtak, pedig a mai napig elvben az Rt. tulajdonostársa vagyok. Kértem pl., hogy rendelkezni szeretnék a hetemmel, választ sem kaptam. Ajánlott levelemre sem válaszoltak, s most nem sorolom a z egyéb méltánytalanságokat, mert ma már nem látom értelmét. Zárójelben jegyzem meg, hogy alakultak viszont cégecskék, akik azzal kecsegtetik a részvényeseket, hogy értékesitik a részvénycsomagjukat, nem kevés pénzért, de a sikerre garanciát nem vállalnak.! Talán alvállalkozók? hogy még több pénztől szabaditsanakmeg? Gondolkodjatok, nem ugy, ahogy én tettem annak idején!
Holiday, 2008-12-12  11:27
Sok ilyen cég van ma magyarországon, s nagyon sajnálom, hogy más cégek,(kereknap,World holding,abbázia) mindenféle csellel hívják be az ügyfeleket,ez minket csak annyiban érint,hogy mi magyarázkodunk folyton miattuk.Sok elégedett ügyfelünk van,és van olyan is aki hibát követett el amikor ezt megvette.Erről nem a cég tehet.Egyenlőre csak ennyit,ha van kérdés írjátok meg!
Holiday, 2008-12-12  11:25
Sziasztok!
Szeretném elmondani,hogy jómagam a Holiday Club Hungary alkalmazottja vagyok.Végigolvastam az itteni hozzászólásokat és igazán ledöbbentem.6 éve dolgozom ennél a 17 éves cégnél,és az elején én is azt hittem (amíg nem értettem) hogy ez arról szól, hogy átverjük szerencsétlen embereket.Később rájöttem, hogy ez egy jó termék és hiszek benne.Hittel adom el vagy hittel hívom meg a családot a bemutatóra.Amit a saját cégem védelmében el szeretnék mondani, hogy a Hch nem kínál sem 160 ezer ft értékű ajándékot,sem más egyebet.Bemutatóit kizárólag a telefonos által elmondott és hirdetett keretek között teszi.Mit jelent ez? A telefonosnak kötelessége elmondani ha az ügyfél rákérdez, hogy van e a szállásutalványnak regisztrációs díja vagy nincs. S ha valaki egy kicsit is helyen van szellemileg magától is gondolhatja ,hogy van.Ez többek közt egy minimális költség,amit valójában azért kér el a cég,mert a millió kiosztott utalványból elenyésző amit fel is használnak ugyanakkor lefoglalják a családok a helyet,de nem érkeznek meg.Ilyen esetekben a regisztrációs díj töredékét fedezi a lefoglalt helynek.Azt engedjétek meg hogy hozzátegyem, hogy ez az összeg a szállásutalvány értékének töredéke.Pld.:Ha kapsz egy szállásutalványt Murauba akkor legjobb esetben is szállásodat fejenként 8000 ft.-ból kellene megoldanod,minden egyéb szolgáltatás nélkül.Nálunk a regisztrációs díj 9900 ft/fő. Gyermekere nem kell fizetni.S ez több napot fedez le, wellnessel egy 4 csillagos apartmanba.Mindezért annyit kérünk , hogy nézz meg egy bemutatót ,hallgasd meg mit ajánl a cég,s dönts belátásod szerint. A BEMUTATÓKON NINCS SEMMIFÉLE KÖTELEZETTSÉG!Mindenki maga tudja mit bír vállalni és mit nem.Az ,hogy időnként egy egy értékesítő agresszív,ezt a vezetője felé kell jelezni.Bár hozzáteszem,hogy ez nálunk nagyon ritka ,mert az ilyen kollégáktól hamar megvál a cég.folyt.köv.
reggi, 2008-11-21  11:30
Hogy értsétek, hogy mi is a Time Sharing Magyarországon: évtizedekkel ezelőtt az Abbázia kezdte ezt a fajta értékesítést, tudomásom szerint az ő értékesítő csapata volt a Holiday Club Hungary. Szétváltak, és ő is vásárolt szállodákat, melyeket a megszerzett tapasztalatok alapján elkezdett értékesíteni.
A lényeg: 1 év 52 hétből áll. Ha van egy ap. ház, amiben van 10 apartman, akkor az egy évben , egy házon belül 520 hét. Ezt szorozd meg kb. ha naívak vagyunk, 1 MILL. forinttal. Számolj hozzá évenként kb. naívak vagyunk 50 eFt karbantartási díjat hetenként, tehát azt is szorozd 520-al. És akkor nem egy épület van, hanem sokkal több. és sokkal több apartman egy épületben. Szerinted mennyit fordítanak vissza az apartman "renoválására"? vagy hát év után nyúlnak hozzá, ha esetleg hozzá nyúlnak. És hogy mi van a tulajdonosok pénzével: Tudomásom szerint az Abbázián belül nagyon sok cég van, talán közel a 20-hoz. Mindegyik cég rendelkezik részvényekkel az összes Rt-ből. lehet, hogy több száz, vagy több ezer darabbal. Így a részvényes gyűlésen saját maguknak meg tudják szavazni "szavaztatni" a több milliós osztalékukat, a tulajdonosok meg csak fizessenek. és évről évre így csinálják. Hány részvényes jár a gyűlésekre? Talán nem is sok. Na ennek okát is érdemes megérdeklődni. Nem csak nyitott szemmel kell járni, hanem számolni is. Talán a Fogyasztóvédelem ezt vizsgálja meg. Ha a szerződés kötéssel nem tudnak mit kezdeni. Sok sikert mindenkinek, és ne hagyjátok.
Bobo13, 2008-09-16  23:35
Üdv Mindenkinek!

Fido 75-nek tökéletesen igaza van, élethűen vázolja fel a történteket.
A nomoretimashare@freemail.hu hozzászólását is teljes mértékben támogatom.
Bár lenne egy hely ahol kérdőre vonnák ezeket a gátlástalan bandákat, és minden átvert ember visszakapná a kicsalt pénzét.Sajnos én is beleestem a Haliday Club Hungary Kft vermébe. Remélem a hozzászólásokból okulnak az emberek, és kevesebb embert tudnak átverni, és kicsalni a pénzüket.