Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Drezda, Meissen, Szász-Svájc

csillagtúra Szászországban
Azonosító szám: 36342időtartam: 4 nap / 3 éjszakautazás: busszalindulás: Budapest
2017. április 21., péntek
Hotel 3***
Program
Szászország egy kb. négy magyar megyényi terület, Német­ország legke­letibb tarto­mánya. Az Érchegy­ségben bányá­szott nemes­ércek és a szor­galmas szászok munkája révén Német­föld egyik leggaz­dagabb vidéke volt ez. Nem véletlen, hogy pár száz évvel ezelőtt a főváros, Drezda, Európa egyik virágzó mű­vé­sze­ti központja volt, az Elba Firen­zé­jének is nevezték. Múze­umai ma is világ­hí­rűek.
A tarto­mányi fővá­roson kívül gyönyörű kisvá­rosok szere­pelnek a prog­ra­munkban, például a régebbi feje­delmi szék­hely, Meissen (a porcelán városa), és Görlitz, ahol több mint 3000 műemlék épület talál­ható. A termé­szeti szép­ségek kedve­lőinek sem kell csalód­niuk, hiszen a Szász-Svájc Nemzeti Park terü­letén fantasz­tikus szikla­kép­ződ­mények között hömpölyög az Elba.

1. nap:
Drezda
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri par­kolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya - Győr - Rajka - Brno - Prága út­vo­na­lon Drezdába, Szász­ország főváro­sába. A II. világ­há­bo­rúban szinte földig rombolt város ma ismét régi fényében tün­dö­köl, a tör­té­nel­mi épüle­teket újjá­épí­tették. A város­né­ző séta fő attrak­ciói a kö­vet­ke­zők: Staatsoper (Állami Ope­ra­ház), Hofkirche (kato­likus ka­ted­rá­lis), Resi­denz­schloss (az ural­kodó kastélya), Fürstenzug (a szász ural­kodók felvo­nulása - 102 méter hosszú fríz), Brühl-terasz (az Elba felett), Frauenkirche (Né­met­or­szág leg­na­gyobb barokk temp­loma), Kultúr­pa­lota (oldalán az NDK-fal) stb. Szállás Drezdában vagy kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap:
Meissen, Drezda
Kirándulás a szép fekvésű Meissenbe. Az Elba-parti városról minden­kinek Európa legelső és leg­hí­re­sebb porcelán­ma­nu­fak­tú­rája jut eszébe, de a gyönyörű óváros műem­lékei is párat­lanok. Séta az alsó­vá­rosban, majd lifttel felme­gyünk a felső­vá­rosba, ahol megte­kintjük a pompás gótikus szé­kes­egy­házat és annak múze­umát. Ezt köve­tően sza­bad­idő, ezalatt ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség lesz az Albrechtsburg (az egykori válasz­tó­fe­je­delmi várkas­tély) nagy­szerű belső terme­inek meg­te­kin­té­sé­re. Kora délután a porce­lán­ma­nu­fak­tú­rával is­mer­ke­dünk (a por­ce­lán­ké­szí­tés bemu­tatása, múzeum, vásár­lási lehe­tő­ség), majd újra Drezdába utazunk.

Látogatás a Zwingerben. A palota­együttes a német barokk egyik mester­műve, képtára Euró­pában az egyik legran­go­sabbnak számít. A késő délu­táni órák­ban sza­bad­idő lesz Drezdában, ezalatt az érdek­lő­dőkkel való­szí­nű­leg lesz még lehe­tő­ség egy újabb múzeum meg­te­kin­té­sé­re.

3. nap:
Szász-Svájc (Königstein, Bastei), Pirna
A Szász-Svájc Drezda és a cseh határ között talál­ható. Német­ország egyik leg­szebb tájegy­sége ez, gyönyörű folyó­völ­gyekkel, jelleg­zetes formájú táblás hegyekkel és fantasz­tikus szikla­kép­ződ­mé­nyekkel.
A Szász-Svájcban tett köru­ta­zásunk egyik fő állo­má­sát Königstein hatalmas felleg­vá­rának meg­te­kin­té­se jelenti. A vár fala­iról pazar kilátás nyílik az Elba völgyére. Innen tovább­uta­zunk a Bastei lenyű­göző szikla­vi­lá­gába. Külön érde­kes­sége ennek a te­rü­let­nek a kö­zép­ko­ri sziklavár. (Mind Königstein vára, mind a Bastei könnyen megkö­ze­lít­hető idősebb uta­saink számára is.)
A nap hátra­lévő részét Pirnában töltjük. Ezt az Elba-parti kisvá­rost a Szász-Svájc kapu­jának is szokták nevezni. Közös séta, majd sza­bad­idő a han­gu­la­tos tör­té­nel­mi óvárosban.

4. nap:
Görlitz
A délelőtti programunk Német­ország legke­letibb városa, Szász­ország egyik gyöngy­szeme, Görlitz, ahol több mint 3000 műemlék épület talál­ható. A város a II. világ­há­ború végén harc nélkül került a szovjet csapatok birto­kába, így aztán a vá­ros­né­zés során a korábbi évszá­zadok szinte minden építé­szeti stílusa tanul­má­nyoz­ható a góti­kától a szecesszióig. Sétánk során egy rövid időre átke­lünk majd a Neisse folyó hídján a szom­szé­dos lengyel városba, Zgorzelecbe is.
A késő délelőtti órákban indulunk hazafelé. Átkelés Csehor­szágba, majd haza­uta­zás a Liberec - Prága - Brno - Rajka - Győr - Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.
Elhelyezés
Hotel 3***
Ellátás: Büféreggeli

Kiegészítő információk
Utazás: Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás: Kétágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban egy Drezda környéki 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív vacsora.

Belépődíjak
Az árak tájékoztató jellegűek!
MeissendómEUR 4,-
AlbrechtsburgEUR 6,50
porcelán manufaktúraEUR 7,-
DrezdaZwingerEUR 9,-
Königstein váraEUR 9,-
Bastei középkori sziklavárEUR 1,50
kompEUR 1,-

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 4.45 Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
Budapest - 6.00 Déli pályaudvarnál, a PRÍMA (CBA) Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 6.45 M1 pálya és 1-es út kereszteződése, MOL benzinkút a McDonald's mellett
Győr - 7.30 Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló

Árak

Az Ön által megadott időpontban és az ahhoz legközelebb eső időszakban az alábbi árak érvényesek.
(Az Ön által válaszott időpont árait tartalmazó oszlopot színessel kiemeltük.)
Drezda, Meissen, Szász-Svájc
indulási időpontok:

2017-04-21

időtartam: 3 éjszaka
Hotel 3***
Részvételi díj54 700 Ft/fő
Egyágyas felár14 500 Ft/fő
Félpanzió14 700 Ft/fő
BBP
BBP biztosítás580 Ft/fő/nap
LEFOGLALOM
Az ár tartalmazza:
  • autóbuszos utazást
  • 3 éjszakai szállást reggelivel
  • útlemondási biztosítást
  • idegenvezetést
  • felsorolt programokat
Az ár nem tartalmazza:
  • BBP biztosítást
  • belépődíjakat