Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I.

ismerkedés Alsó-Ausztriával
Azonosító szám: 15042időtartam: 4 nap / 3 éjszakautazás: busszalindulás: Budapest
2017. október 21., szombat
Hotel 3***
Program
Niederösterreich tartomány (magyarul Al­só-Auszt­ria) törté­nelmi és kultu­rális emlé­kekben a leg­gaz­da­gabb része Auszt­riának, hiszen a közép­kor óta itt van az ország köz­pontja. Valaha a Habsburgok innen kormá­nyozták hatal­mas biro­dal­mukat. Bécs kör­nyé­kén egy egész sor látvá­nyos kastély, vár, kolostor talál­ható, ezek jó része a Wienerwald (magyarul Bécsi-erdő) nevű hegy­ségben vagy annak lábainál fekszik. Bécstől nyugatra a Wachau (az Osztrák Duna­kanyar) talán a legszebb tája Auszt­riának, ha az alpesi vidé­keket nem számítjuk. Hangu­latos falvak, kisvá­rosok, szőlős­kertek szegé­lyezik a Dunát, a hegy­te­tő­kön pedig roman­tikus várro­mok látha­tóak.

1. nap:
Laxenburg, Mödling, Liechtenstein vára, Heiligenkreuz, Mayerling
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tata­bánya - Győr - Hegyes­halom - Laxenburg út­vo­na­lon. A Laxen­burgi császári kastély parkja manap­ság a bécsiek egyik kedvenc kirán­du­lóhelye. A parkban lévő tó egyik szigetén, idil­likus környe­zetben talál­ható egy "mese­kas­tély", a kö­zép­ko­ri várkas­té­lyokra emlé­kez­tető Franzensburg. A rend­kívül gazdag beren­dezést az 1800-as évek elején az Osztrák Császárság terü­letén talál­ható kolos­to­rokból, kasté­lyok­ból gyűj­tötték össze, mint például a Magyar Koro­ná­zási Terem Egerből származó mennye­zetét. Láto­gatás a Fran­zens­burgban, majd utazás a Bécsi-erdő lábainál fekvő Mödlingbe. Közös séta a han­gu­la­tos óvá­ros­ban, melynek két gyöngy­szeme a szép rene­szánsz város­háza és a gótikus Szt. Othmar-templom. A szabad programot követően fotó­szünet Liechten­stein impozáns váránál (ez volt valaha a híres Liechten­stein hercegek ősi fészke), utána to­vább­uta­zás a Bécsi-erdő szívében fekvő Heiligen­kreuz faluba. Itt található Ausztria legré­gibb és leg­je­len­tő­sebb cisztercita kolos­tora. A kö­zép­kor­ból kiváló álla­potban fenn­maradt épü­let­együt­tes a közép-európai gótika egyik leg­ér­té­ke­sebb műem­léke. A vezetés során nem csak a kolostor külön­böző termeit csodál­hatjuk meg, hanem sok érde­kes­séget is megtud­hatunk a szerzetesek évszá­za­dokkal ezelőtti aszkéta élet­mód­járól. Ezután a szom­szé­dos Mayerlingbe utazunk, ahol egy vadász­házban 1889-ben Ferenc József császár és Sisi egyetlen fiúgyer­meke, Rudolf trón­örökös öngyil­kos­ságot követett el a szere­tő­jével együtt. A XIX. század egyik legrej­té­lye­sebb ese­mé­nyének hely­színét a császár átépít­tette egy karmelita kolos­torrá, a templom főol­tára pont ott van, ahol a 2 holt­testet megta­lálták. A templom és a mellette lévő emlék­ki­ál­lítás meg­te­kin­té­se után utazás a Bécs környéki szállodába (2 éj).

2. nap:
Bécs, Schönbrunn
Délelőtt is­mer­ke­dés az osztrák fővá­rossal az autó­busz­ból, közben pihenő az egészen kü­lön­le­ges Hun­dert­wasser-háznál. Ezt követően közös séta a bel­vá­rosban, látogatás a híres Szent István-szé­kes­egy­házban. A szabad program alatt le­he­tő­ség a Hof­burg világ­hírű kincs­tá­rának vagy a Császári lak­osz­tá­lyok­nak, esetleg valamely más múze­umnak a meg­lá­to­ga­tá­sá­ra. Délután a Habsburgok egykori rezi­den­ciá­jába, a Bécs egyik külvá­ro­sában talál­ható Schön­brun­ni kastélyba láto­gatunk. A pompás belső termek meg­te­kin­té­se közben sok magyar vonat­ko­zású emlékkel is talál­koz­ha­tunk. A kastély barokk parkja az osztrák kert­mű­vészet egyik legszebb példája.

3. nap:
Klosterneuburg, Kreuzenstein vára, Wachau (Krems, Dürnstein)
Klosterneuburgi sétával kezdjük a napot. Ez a kisváros valaha az osztrák hercegek szék­helye volt. A séta után megnézzük az európai hírű ágos­ton­rendi kolostort, melynek leg­ér­té­ke­sebb kincse a Verduni oltár (sok művé­szet­tör­té­nész szerint ez a középkor legnagy­sze­rűbb zománc munkája). Klosterneuburggal majdnem szemben, a Duna túl­oldalán emel­kedik a pazar fekvésű Kreuzenstein vára. Egy kö­zép­ko­ri várrom helyén a XIX. század végén, a XX. század elején épít­tette fel Hans von Wilczek gróf az "eszményi várat", ráadásul rengeteg értékes kö­zép­ko­ri hasz­ná­lati tárgyat, búto­rokat, fegy­ve­reket, fest­mé­nyeket, szobrokat, ipar­mű­vé­szeti tárgyakat gyűjtött össze a termek beren­de­zé­sére. Így tényleg az a láto­gató érzése, hogy egy tipikus kö­zép­ko­ri várba érkezett. Délután búcsút veszünk Bécs környé­kétől, és a Wachau, az Osztrák Duna­kanyar felé vesszük az irányt. Krems városa a Wachau keleti kapu­jában egyike Alsó-Ausztria legszebb kisvá­ro­sa­inak, mind a gótika, mind a rene­szánsz, mind a barokk idősza­kából maradtak meg értékes törté­nelmi emlékei. Vá­ros­né­zés Kremsben, majd a Wachau leg­lá­to­ga­tot­tabb kisvá­ro­sába, a pazar fekvésű Dürnsteinba utazunk. A városka feletti várban rabos­ko­dott valaha az angol király, Orosz­lán­szívű Richárd. Közös séta, majd to­vább­uta­zás a szállodához, mely a Duna mentén talál­ható, egy bájos kisvá­rosban a Wachau szívében (1 éj).

4. nap:
Wachau (Spitz, Aggstein, sétahajózás, Melk)
A nap nagy részét az Osztrák Dunakanyarban, a Wachauban töltjük. Ausztria keleti felének talán legel­bű­vö­lőbb vidéke ez. Megis­mer­ke­dünk egy tipikus "wachaui" kisvárossal, Spitz-cel (Duna-parti sétány, szép rene­szánsz és barokk házak, gótikus plé­bá­nia­templom, szőlős­kertek), láto­gatást teszünk a lenyű­göző fekvésű Aggstein várában (párat­lanul szép pano­ráma a "wachaui" tájra), valamint le­he­tő­ség lesz séta­ha­jó­zásra is, hiszen a vidék szép­sége első­sorban hajóról élvez­hető. A nap egyik csúcs­pontját a Melki apátság, az osztrák barokk mes­ter­mű­vé­nek meg­te­kin­té­se jelenti. A Duna feletti dombra épült hatalmas épü­let­együt­tes dísz­termei és maga az apát­sági templom az egye­temes barokk művészet csúcs­pontját képvi­selik. Késő délután haza­utazás a Hegyes­halom - Győr - Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartásának függ­vé­nyében felcserélődhet.
Elhelyezés
Hotel 3***
Ellátás: Büféreggeli

Kiegészítő információk
Utazás: Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás: 2 éj­sza­ka Bécs kör­nyé­kén egy 3 csil­la­gos, 1 éj­sza­ka pedig az Osztrák Dunakanyarban, egy emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás: Büféreggeli (fakultatív fél­pan­zió). A vacsorák mindkét szál­lo­dá­ban 3 fogásosak, a Du­na­ka­nyar­ban lévő szál­lo­dá­ban salátabüfével kiegészítve.

Belépődíjak
Az árak tájékoztató jellegűek!
Belépődíjak
Az árak tájékoztató jellegűek!
Laxenburg FranzensburgEUR 12,-
Heiligenkreuzcisztercita kolostorEUR 8,-
MayerlingemlékkiállításEUR 6,50
BécsSchönbrunni kastélyEUR 14,20
KlosterneuburgkolostorEUR 10,-
Kreuzenstein váraEUR 8,-
Melk apátságEUR 10,50
SétahajózásEUR 25,-
Aggstein váraEUR 5,70

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 4.45 Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
Budapest - 6.00 Déli pályaudvarnál, a PRÍMA (CBA) Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 6.45 M1 pálya és 1-es út kereszteződése, MOL benzinkút a McDonald's mellett
Győr - 7.30 Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló

Árak

Az Ön által megadott időpontban és az ahhoz legközelebb eső időszakban az alábbi árak érvényesek.
(Az Ön által válaszott időpont árait tartalmazó oszlopot színessel kiemeltük.)
A Bécsi-erdőtől az Osztrák I.
indulási időpontok:

2017-10-21

időtartam: 3 éjszaka
Hotel 3***
Részvételi díj55 600 Ft/fő
Egyágyas felár17 000 Ft/fő
Félpanzió15 200 Ft/fő
BBP
BBP biztosítás580 Ft/fő/nap
LEFOGLALOM
Az ár tartalmazza:
  • autóbuszos utazást
  • 3 éjszakai szállást reggelivel
  • útlemondási biztosítást
  • idegenvezetést
  • felsorolt programokat
Az ár nem tartalmazza:
  • BBP biztosítást
  • belépődíjakat