Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Madeira, az örök tavasz szigete

Funchal - Madeira - Monte- Pico dos Barcelos- Curral das Freiras
Azonosító szám: 15028időtartam: 8 nap / 7 éjszakautazás: repülővelindulás: Budapest
Mindegy
Dorisol Hotel 3***
Program
A Portugáliához tartozó sziget az Atlanti-óceánban talál­ható, Észak-Afrika part­jaitól mintegy 500 kilo­méterre. A sziget vonz­erejét első­sorban a mese­szép tájak, az egzo­tikus növényzet, a rengeteg virág, a bájos falvak jelentik, és nem utol­só­sorban a szinte örökké tava­szias, kellemes éghajlat. A sok napsütés a sziget déli részén - ahol az általunk hasz­nált szál­lodák talál­hatóak - akkor is jellemző, ha a sziget középső vagy északi részén esetleg folya­ma­tosan borult az idő.

1. nap:
Elutazás autó­busszal Székesfe­hér­várról és Bu­da­pest­ről (a Déli pá­lya­ud­vartól) a bécsi repü­lőtérre (2,5-3 órás út). Utazás a TAP portugál légi­tár­saság menet­rend szerinti jára­ta­ival, lisszaboni át­szál­lás­sal Madeirára. Transzfer a funchali szállodába (7 éj).

2. nap:
Funchal (botanikus kert, piac, óváros)
Délelőtt szabad program, pihenés. Délután is­mer­ke­dés Madeira mese­szép fekvésű fővá­ro­sával, Funchallal (kb. 5 óra). Elő­ször a bota­nikus kertet nézzük meg: szub­tró­pusi és trópusi növé­nyek Afri­kából, Ázsi­ából, Dél-Ameri­kából és Auszt­rá­liából; kaktusz­gyűj­te­mény; egzo­tikus madarak; pazar pano­ráma Funchalra. Ezután lá­to­ga­tás a városi piacon, ahol a Madeirán termesz­tett szub­tró­pusi gyümöl­csök, zöld­ségek és virágok hihe­tetlen válasz­tékát kínálják. A délután hátra­lévő ré­szé­ben séta Funchal szépen karban­tar­tott óváro­sában (ka­ted­rá­lis, Egyházi Művé­szetek Múzeuma, vá­ros­háza, Jezsuita templom stb.).

3. nap:
Kelet-Madeira (Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro Frio, Santana, Portela-hágó, Machico, Ponta do Garajau)
Egész napos kirándulás (8-9 óra). Elő­ször a sziget belse­jének egyik leg­na­gyobb falu­jába, Camachába utazunk. Camacha a híres madeirai kosár­fonó ipar köz­pontja. Ezután jó idő esetén felka­pasz­ko­dunk Madeira második leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára. A Pico do Arieiro 1818 méter magas, tiszta időben nagy­szerű kilátás nyílik a környező szikla­vi­lágra. A csúcsról lejőve pihenő Ribeiro Frióban, a piszt­ráng­ne­velő meglá­to­ga­tása. Innen könnyű túrá­zási lehe­tő­ség egy levada mentén a Balcőes-kilá­tó­pontra.
A sziget északi lejtőin leeresz­kedve is­mer­ke­dés Santana faluval és annak jelleg­zetes nádtetős háza­ival. Ebéd egy helyi étte­remben.
Délután a Portela-hágón keresztül érkezünk meg Madeira legke­letibb pont­jaira. Kilátó­pontok felke­re­sése után séta a sziget második leg­na­gyobb váro­sában, Machicóban. Vissza­útban a szállo­dához megálló a Ponta do Garajau fok mo­nu­men­tá­lis Krisztus szobránál, ahonnan léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik Madeira déli partjaira.

4. nap:
Monte, Pico dos Barcelos, Curral das Freiras
A délelőttöt a Funchal felett talál­ható Monte város­kában töltjük. Funchal központ­jától kabinos felvo­nóval megyünk fel Montéba. Az utazás során meg­cso­dál­hat­juk Madeira fővá­ro­sának külön­böző negye­deit. Montéban közös lá­to­ga­tás a Monte Palace Tró­pusi Kertben (egzotikus fák a világ minden részéből; japán kert; apró tavacskák dísz­ha­lakkal; csempe­fest­mények, melyek Portu­gália törté­nelmét mesélik el; ásvány­kiá­llítás stb.). Ezután a montei Miasszo­nyunk temp­lomot tekintjük meg, ahol lerójuk kegye­le­tünket az utolsó magyar király, IV. Károly sírjánál.
A Montéból Funchalba való lejutás ősi módja a toboggan nevű speciális szán, amit két jól megter­mett férfi kormányoz a szán mellett futva, miközben az nagy sebes­séggel csúszik lefelé az aszfalton. Lehe­tőség a toboggan kipró­bá­lására (ára: kb. 15 EUR, a hely­színen fize­tendő). A montei program után borkós­toló a világ­hírű madeirai borokból.
Délután elő­ször a Barcelos kilá­tó­pontról gyönyör­kö­dünk Funchal és kör­nyé­kének pano­rá­má­já­ban, majd kirán­dulás a sziget belse­jébe. Sűrű euka­liptusz erdőn keresztül haladva érkezünk meg az 1000 méter magasan lévő Serrado-nyeregre, ahonnan kb. 15 perc gyalog­lással érhető el a Serrado-kilá­tó­pont.

Innen fe­lejt­he­tet­len pano­ráma nyílik Madeira he­gyei­re és a több száz méterrel alatta lévő majd­nem kerek völgyben talál­ható Curral das Freiras falura. A faluba leeresz­kedve rövid séta és kóstoló a helyiek által készített Ginja likőrből.

5. nap:
Porto Santo szigete
Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Porto Santo szige­tére, ebéddel (kb. 14 óra). Transz­fer a funchali kikö­tőbe, majd hajózás a Madeirától 43 km-re fekvő Porto Santo szige­tére (kb. 2,5 óra). Porto Santo első­sorban a 8 km hosszú homokos strand­járól neve­zetes. A megér­kezés után utazás az egyik ten­ger­par­ti szállo­dába, lehe­tő­ség átöl­tözésre és stran­dolásra - jó idő esetén. Ebéd a szál­lo­dá­ban vagy egy helyi étte­remben.
Délután utazás a sziget délnyu­gati csücs­kében talál­ható Calheta-kilátó­ponthoz, ahonnan tiszta időben Madeira is jól látható. Ezután a Vila Baleira város­kában lévő Kolumbusz-ház meg­te­kin­té­se - kis múzeum. (Kolumbusz a sziget első kormány­zó­jának lányát vette feleségül.) To­vább­uta­zás a sziget egyik leg­ma­ga­sabb pont­jára, a 437 méter magas Castelo-csúcson lévő kilá­tóhoz, majd a Portela-kilátó­pont követ­kezik. Késő délután vissza­hajózás Madeirára.
A fakultatív program ára: kb. 110 EUR - belépő­díjjal és ebéddel együtt (irányár) / a hely­színen fize­tendő.
Figyelem: Az érzé­kenyebb gyom­rúaknak az óceán eset­le­ges erősebb hullám­zására gyógy­szerrel aján­la­tos felkészülni.

6. nap:
Nyugat-Madeira (Câmara de Lobos, Girão, út a tenger felett, Porto Moniz, Paúl da Serra)
Egész napos kirándulás (kb. 9 óra). Kora délelőtt séta Câmara de Lobosban, egy festői halász­fa­luban (Winston Churchill kedvenc tartóz­ko­dási helye volt). A kö­vet­ke­ző prog­ramunk a Cabo Girão. Ez a hatalmas szikla­tömb 580 méterrel emel­kedik a tenger fölé (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma). To­vább­uta­zás Ribeira Brava érin­té­sével a sziget északi partjára az Encu­meada-hágón keresztül.
Érkezés egy gyönyörű pano­rá­ma­úton Porto Monizba, Madeira észak­nyu­gati csücs­kébe. Ebéd, majd rövid sza­bad­idő. Lehe­tőség az akvá­rium meg­te­kin­té­sé­re. Délután felka­pasz­kodunk az 1400 méteres magas­ságban lévő Paúl da Serra fenn­síkra. Ez a kietlen, mocsaras vidék pont az ellen­téte a buja növény­zettel borított tenger­part közeli terü­le­teknek. Hama­rosan ismét leeresz­kedünk a déli part köze­lébe, Ponta do Sol faluba, és banán­ül­tet­vények mentén haladva érke­zünk vissza Funchalba.

7. nap:
Madeira Tematikus Park
Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Délelőtt kirán­dulás (4-5 óra) a Madeira Tema­tikus Parkba, mely látvá­nyos formában bemu­tatja mindazt, amit Madei­ráról tudni érdemes: Madeira felfe­de­zése, törté­nelme, jelene, föld­rajza, hagyo­mányok, kézmű­vesek, gazda­sági élet, a sziget leg­szebb tájai, Madeira jelképei stb. A park honlapja: www.parquetematicodamadeira.pt
A fakultatív program ára: 7.600 Ft - belé­pővel (ga­ran­tált indulás).

Fakultatív program: Espetada-est
Vacsora egy tipikus helyi étte­remben: madeirai para­dicsom- vagy zöld­ség­leves, espetada (nyárson grille­zett marha­hús­da­rabok), vegyes­köret, desszert, ma­dei­rai borok. Vacsora közben az énekesek por­tu­gál népda­lokat adnak elő (fado), az est fény­pontja pedig a helyi folk­lór­csoport bemu­tatója.
A fakultatív program ára: 9.500 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

8. nap:
Transzfer a repülőtérre, elutazás Madeiráról Bécsbe lissza­boni át­szál­lás­sal, majd onnan tovább autó­busszal Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra.

Figyelem: A prog­ramok sorrendje a nyitva­tar­tások függ­vé­nyé­ben fel­cse­rélődhet.
Elhelyezés
Dorisol Hotel 3***
Ellátás: Büféreggeli + 2 ebéd (a 3. és 6. napokon) / fa­kul­tatív büfévacsora az 5. és a 7. nap ki­vé­telével.

Fakultatív programok
Espetada-est:
Vacsora egy tipikus helyi étte­remben: madeirai para­dicsom- vagy zöld­ség­leves, espetada (nyárson grille­zett marha­hús­da­rabok), vegyes­köret, desszert, ma­dei­rai borok. Vacsora közben az énekesek por­tu­gál népda­lokat adnak elő (fado), az est fény­pontja pedig a helyi folk­lór­csoport bemu­tatója.

A fakultatív program ára: 9.500 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

Madeira Tematikus Park:
Délelőtt kirán­dulás (4-5 óra) a Madeira Tema­tikus Parkba, mely látvá­nyos formában bemu­tatja mindazt, amit Madei­ráról tudni érdemes: Madeira felfe­de­zése, törté­nelme, jelene, föld­rajza, hagyo­mányok, kézmű­vesek, gazda­sági élet, a sziget leg­szebb tájai, Madeira jelképei stb. A park honlapja: www.parquetematicodamadeira.pt

fakultatív program ára: 7.600 Ft - belé­pővel (ga­ran­tált indulás).

Kiegészítő információk
Utazás: Buda­pest­től Bécsig és vissza autó­busszal, Bécs­ből Madeirára és vissza a TAP portugál légi­tár­sa­ság menetrend szerinti repü­lő­já­ra­tai­val, lisszaboni át­szál­lás­sal. Madeirán jó minő­ségű, korszerű autó­busszal.

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 59.300 Ft, de ez az összeg jegy­kiál­lításig még változhat.

Szállás:
 • "A" jelű csoport: 7 éj­sza­ka Funchalban, egy 3 csil­la­gos, a Dorisol szállo­da­lánchoz tartozó ho­tel­ben (www.dorisol.com). A szál­loda Fun­chal szállo­da­ne­gye­dében talál­ható, 300 mé­ter­re az óceántól és a Lido uszoda­komp­lexum­tól, va­la­mint 2 km-re a város­köz­ponttól. A két­ágyas, für­dő­szo­bás, erkélyes szo­bák­ban műholdas tévé, telefon, bérel­hető széf, mini­bár/hűtő, haj­szá­rí­tó szol­gálja a vendégek kényelmét. A szobák több­sé­géből gyönyörű pano­ráma nyílik Funchalra vagy az óceánra. A szállo­dához külső és belső úszó­me­den­ce, valamint kondi­terem, jacuzzi és tenisz­pálya is tartozik. A szállo­dától ingyenes buszok járnak a központba és vissza.
 • "B" jelű csoportok: 7 éj­sza­ka Funchalban, egy 4 csil­la­gos hotelben. A szálloda a város­köz­ponttól kb. 2-2,5 km-re, az óceán­parttól és a Lido uszod­akomp­lexumtól pedig kb. 300 mé­ter­re talál­ható. A két­ágyas, für­dő­szo­bás, erkélyes szo­bák­ban műholdas tévé, telefon, légkon­di­ci­onáló, minibár, bérel­hető széf és haj­szá­rí­tó szolgálja a vendégek kényelmét. A szállo­dához két úszó­me­den­ce (egy külső és egy belső) is tartozik, ezen kívül külön térítés elle­nében a wellness-központ szol­gál­ta­tásait is igénybe ve­he­tik. A város­köz­pontba a szálloda ingyenes bu­szá­val is be lehet jutni. Bővebb információk a szállodáról: www.cardosomadeirahotels.com
 • 2016. aug. 17-24."B"255.000 Ft
 • 2016. aug. 27 - szept. 3."A"233.000 Ft
 • 2016. nov. 6-13. "B"249.500 Ft
 • 2016. nov. 20-27."A"227.000 Ft


Félpanziós felár: (5 vacsora a 2., 3., 4., 5. és 6. napon)
 • A 28.300 Ft
 • B 35.900 Ft


Egyágyas felár:
 • A 48.900 Ft
 • B 53.800 Ft


3. ágy kedvezménye:
 • A 18.800 Ft
 • B 22.300 FtIdőjárás: Madeirán a nyári és a téli hőmérsékletek között minimális különbség van. A január a leghűvösebb hónap, a nappali csúcshőmérsékletek akkor is 19 °C körül mozognak. A legmelegebb hónap a július, amikor nappal 24-25 °C körüli csúcshőmérsékletek jellemzőek. Télen több az eső, mint nyáron, de inkább a hegyekben és a sziget északi részén fordul elő. Madeira déli részén (ahol a szállodáink találhatóak) télen is jellemző a sok napsütés.

Egészségügyi előírások: Védőoltásra nincs szükség.

Időeltolódás: Magyarországhoz képest mínusz 1 óra.

Repülési idő: Közép-Európából Madeiráig a repülőút hossza kb. 4,5 óra.

Árak

Az Ön által megadott időpontban és az ahhoz legközelebb eső időszakban az alábbi árak érvényesek.
(Az Ön által válaszott időpont árait tartalmazó oszlopot színessel kiemeltük.)
Madeira, az örök tavasz szigete
indulási időpontok:

2017-03-18

időtartam: 7 éjszaka
indulási időpontok:

2017-03-25

időtartam: 7 éjszaka
Dorisol Hotel 3***
Részvételi díj242 000 Ft/fő245 000 Ft/fő
Egyágyas felár55 000 Ft/fő55 000 Ft/fő
Félpanzió36 000 Ft/fő36 000 Ft/fő
Fakultatív programok
Espetada-est9 000 Ft/fő9 000 Ft/fő
Madeira Tem. Park7 800 Ft/fő7 800 Ft/fő
Kötelező járulékok
Repülőtéri illeték85 500 Ft/fő85 500 Ft/fő
BBP
BBP biztosítás580 Ft/fő/nap580 Ft/fő/nap
LEFOGLALOM
Az ár tartalmazza:
 • repülőjegyet
 • 7 éjszakai szállást reggelivel
 • a 3. és 6. napi ebédet
 • útlemondási biztosítást
 • helyi autóbuszt
 • fenti programokat helyi idegenvezetővel
 • magyar idegenvezetőt (a budapesti indulástól a budapesti érkezésig)
 • a következő belépődíjakat: Funchal Botanikus Kert, Egyházi Művészetek Múzeuma, kabinos felvonó Montéba, Monte Palace Trópusi Kert
Az ár nem tartalmazza:
 • repülőtéri illetéket (A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 59.300 Ft, de ez az összeg jegy­kiál­lításig még változhat.)
 • BBP biztosítást
 • fakultatív programokat