Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Csillagtúra az Isztrián

Azonosító szám: 10975időtartam: 5 nap / 4 éjszakautazás: busszalindulás: Budapest
2017. április 13., csütörtök
Hotel 3***
Program
Az Isztriai-félszigeten két ország osztozik. A déli és középső részek Horvát­or­szághoz tartoznak, míg a fél­sziget északi része a tulaj­don­kép­peni szlovén tenger­partot jelenti. A két szláv népen kívül sokfelé talál­ko­zunk az olasz kultúra nyoma­ival, hiszen az Isztria évszá­za­dokon keresztül a Velencei Köztár­saság része volt, illetve a két világ­há­ború között is Olasz­or­szághoz tarto­zott. A ten­ger­par­ti váro­sokban az olasz­ajkúak voltak több­ségben, ez a magya­rá­zata az olaszos óváro­soknak, a velencei Szent Márk-bazilika Campanilé­jére emlé­kez­tető harang­tor­nyoknak. Az utazás során utasa­inknak igyekszünk megmu­tatni Belső-Isztria kevéssé ismert, ugyan­akkor nagyon han­gu­la­tos tájait, tele­pü­léseit is, ahol viszont inkább a szláv kultúra emlé­keivel találkozhatunk.

1. nap:
Zágráb, Rijeka (Fiume)
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok - Nagykanizsa - Letenye - Varasd út­vo­na­lon Zágrábba. Is­mer­ke­dés Horvát­ország fővá­ro­sával: a ka­ted­rá­lis (magyar vonat­ko­zású emlé­kekkel), Jelasics tér, Szent Márk-temp­lom stb. To­vább­uta­zás Rijeka váro­sába. Rijeka Horvát­or­szág leg­na­gyobb kikö­tője, ten­ger­par­ti kapuja. Az egykori soknem­ze­ti­ségű város 100 évvel ezelőtt még Magyar­or­szághoz tarto­zott, akkor élte egyik virág­korát. Is­mer­ke­dés a várossal, sza­bad­idő, majd utazás a Pula melletti szállodába (4 éj).

2. nap:
Pula, Brioni-szigetek
Délelőtt vá­ros­né­zés Pulában, az Isztriai-félsziget leg­na­gyobb váro­sában. Pula volt valaha az Osztrák-Ma­gyar Monar­chia leg­na­gyobb hadi­ki­kö­tője. Az óvá­ros­ban több római kori műemlék talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a kiváló álla­potban meg­ma­radt amfi­teátrum. A vá­ros­né­zés után rövid sza­bad­idő Pulában, majd a kö­vet­ke­ző lehe­tő­ségekből választ­hatnak utasaink: további szabad program a városban vagy pihenés a szál­lo­dá­ban (illetve a közeli ten­ger­parton) vagy:
Fakultatív program: Brioni-szigetek
A 14 szigetből álló sziget­cso­portot az 1980-as évekig turisták nem láto­gat­hatták, hiszen Jugo­szlávia elnö­kének, Titónak itt volt a magán­re­zi­den­ciája.
Utazás autó­busszal egy han­gu­la­tos halász­falu, Fažana kikö­tőjébe. Átkelés a közeli Nagy-Brioni szigetre, ahol egy kb. 4 órás programon veszünk részt. Elő­ször egy kisvo­nattal utazunk körbe, közben gyönyör­ködünk a sziget pompás medi­terrán és egzo­tikus növény­ze­tében. Meg­néz­zük a mini szafari-parkot, a római és bizánci kori marad­ványokat, a Szent Germana-temp­lomot (horvát kö­zép­ko­ri mű­kincsek máso­latai), a Termé­szet­tu­do­mányi Mú­zeu­mot és a Tito életével kapcso­latos fénykép­kiál­lítást. A program végén még egy sétát teszünk az egykori kőbá­nyához, az 1600 éves olajfához és a híres pínea­fenyő fasorhoz.
A fakultatív program ára: 7.400 Ft (14 éves korig: 4.200 Ft). Az ár tartalmazza az autó­buszos transzfert, a hajózást, a kisvo­na­tozást, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat és a helyi idegen­ve­zető költ­ségeit (garantált indulás).

3. nap:
Bale, Rovinj, Dvigrad, Limski-fjord, Poreč
Kora délelőtt séta egy kö­zép­kor­ból itt felejtett tele­pülésen, Baléban. Rovinj a kö­vet­ke­ző állomás. A félszi­getre épült siká­toros kö­zép­ko­ri óváros a leg­szebbek közé tartozik Horvát­országban. Lehe­tőség felmenni a félsziget leg­ma­ga­sabb pontján álló Szent Euphémia-temp­lom harang­tornyába (meseszép kör­pano­ráma).

Ezt követően Dvigrad romvárosát nézzük meg. A kö­zép­ko­ri város­fa­lakkal körül­vett tele­pülés 1630 körül egy pestis­járvány miatt elnép­te­le­ne­dett, mára a látvá­nyos romok maradtak meg. Az egykori Szent Zsófia-temp­lom falai még ma is magasan állnak, az ódon házak egy részét azonban már benőtte az erdő.
Útban Poreč felé pihenő a Limski-fjordnál. 9 km mélyen nyúlik a száraz­föld belse­jébe ez a hegyekkel sze­gé­lye­zett, keskeny tenger­öböl, amelyet formája miatt fjordnak szoktak nevezni.
A nap utolsó programja Poreč városa. Az óváros leg­na­gyobb kincse a bizánci korból származó Euphrasius-bazilika a csodá­latos mozaik­jaival (UNESCO vi­lág­örök­ség).

4. nap:
Szlovén-Adria (Portorož, Piran, Koper, Hrastovlje)
Pihenés a szál­lo­dá­ban (illetve a közeli ten­ger­parton).
Fakultatív program: Kirándulás az Isztriai-félsziget északi részén fekvő szlovén tenger­partra. Elő­ször séta a híres üdülő­vá­rosban, Portorožban, majd vá­ros­né­zés egy elbűvölő, ódon hangu­latú kis­vá­rosban, Piranban, mely egy keskeny félszi­geten fekszik.
Ezután is­mer­ke­dés a szlovén tenger­part fővá­rosával, Koperrel. A medi­terrán hangu­latú óvárosban sok szép palota talál­ható. A főtér a város első­számú látni­va­lója, az itt álló szé­kes­egy­ház harang­tor­nyából pá­rat­lan kilátás nyílik.
Szlové­niai kirán­du­lá­sunkat Hrastovljében zárjuk. Ez egy kis falu az Isztriai-félsziget belse­jében. Az ősi erőd­temp­lomot láto­gatjuk meg, melynek hajóját és szenté­lyét nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik.
A fakultatív program ára: 6.200 Ft + eset­le­ges belépődíjak (garantált indulás).

5. nap:
Belső-Isztria (Motovun, Hum), Opatija (Abbázia)
Délelőtt Isztria tengerparttól távolabb eső terü­leteinek felfe­de­zé­sére indulunk. Elő­ször a legti­pi­kusabb bel­ső-isztriai tele­pülést, Motovunt nézzük meg. A hegy­tetőre épült kö­zép­ko­ri óvárosba helyi busszal megyünk fel. Közös séta a macs­ka­kö­ves utcákon. A város­fa­lakról pazar kilátás nyílik a környező isztriai tájra.
To­vább­uta­zás a Mirna folyó szép völgyében Buzet (egy másik akro­polisz jellegű tele­pülés) mellett elha­ladva Hum város­kába. Hum állí­tólag a világ leg­kisebb városa. Körülbelül 20-an lakják, de kö­zép­ko­ri város­falak veszik körül, az erődí­tett város­kapun belépve egy-két ódon hangu­latú utcácskán, te­recs­kén sétál­hatunk.
A kora délutáni órákban vissza­térünk a tenger­partra, és Opatija meglá­to­ga­tásával búcsú­zunk az Isztriától. Opatija a XIX. század végén az Osztrák-Magyar Monar­chia egyik leg­je­len­tő­sebb fürdő­városa volt, akkor épültek az előkelő szállodái. Opatija vará­zsát a szép szállo­dákon és villákon kívül a pálmafás sétányok és han­gu­la­tos parkok adják. Az opatijai séta után haza­uta­zás a Zágráb - Letenye - Nagy­ka­nizsa - Siófok - Székesfehérvár - Budapest út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva­tartások függvényében felcserélődhet.
Elhelyezés
Hotel 3***
Ellátás: félpanzió: büféreggeli, büfévacsora.

Fakultatív programok
Brioni-szigetek:
A 14 szigetből álló sziget­cso­portot az 1980-as évekig turisták nem láto­gat­hatták, hiszen Jugosz­lávia elnökének, Titónak itt volt a magán­re­zi­den­ciája. Utazás autó­busszal egy han­gu­la­tos halász­falu, Fažana kikö­tő­jébe. Átkelés a közeli Nagy-Brioni szigetre, ahol egy kb. 4 órás programon veszünk részt. Először egy kis­vo­nattal utazunk körbe, közben gyönyör­ködünk a sziget pompás medi­terrán és egzo­tikus növény­ze­tében. Megnézzük a mini szafari-parkot, a római és bizánci kori marad­vá­nyokat, a Szent Germana-templomot (horvát kö­zép­ko­ri műkincsek máso­latai), a Termé­szet­tu­do­mányi Múze­umot és a Tito életével kapcso­latos fény­kép­ki­ál­lítást. A program végén még egy sétát teszünk az egy­kori kőbá­nyához, az 1600 éves olajfához és a híres pínea­fenyő fasorhoz.

A fakul­tatív program ára: 7 900 Ft (14 éves korig: 4 500 Ft). Az ár tartal­mazza az autó­bu­szos transzfert, a hajózást, a kisvo­na­tozást, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat és a helyi idegen­vezető költségeit (garantált indulás).

Szlovén tengerpart:
Kirán­dulás az Isztriai-félsziget északi részén fekvő szlovén tenger­partra. Először séta a híres üdülő­vá­rosban, Portorožban, majd vá­ros­né­zés egy elbűvölő, ódon hangu­latú kisvá­rosban, Piranban, mely egy keskeny félszi­geten fekszik. Ezután is­mer­ke­dés a szlovén tenger­part fővá­ro­sával, Koperrel. A medi­terrán hangu­latú óvárosban sok szép palota talál­ható. A főtér a város első­ számú látni­valója, az itt álló szé­kes­egy­ház harang­tor­nyából páratlan kilátás nyílik. Szlové­niai kirán­du­lá­sunkat Hrastovljében zárjuk. Ez egy kis falu az Isztriai-félsziget belse­jében. Az ősi erőd­temp­lomot láto­gatjuk meg, melynek hajóját és szentélyét nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik.

A fakultatív program ára: 5 700 Ft + eset­leges belé­pő­díjak (garantált indulás).

Kiegészítő információk
Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata).

Szállás: 4 éj­sza­ka Pula mellett, egy csendes helyen fek­vő, jó 3 csil­la­gos szálloda kétá­gyas (pót­ágyaz­ható), fürdő­szo­bás szobá­iban. A lég­kon­dicio­nált szobákban tv, telefon, széf, in­gye­nes inter­net­kap­cso­lat, hűtő­szerkény és haj­szá­rí­tó szolgálja a vendégek kényelmét. Az épületben egy kis wellness részleg is ren­del­ke­zés­re áll, ahol a belső medence ingye­nesen hasz­nál­ha­tó, a többi szolgál­tatás külön térítés elle­nében. A szál­loda közvet­lenül a ten­ger­parton talál­ható, de a fürdésre is alkalmas ten­ger­par­ti strand kb. 10-15 perc sétával érhető el.

Autóbuszos felszállási lehetőségek:
 • Budapest: 6:00 - Déli pályaudvarnál, a PRÍMA (CBA) Déli Áruház felőli parkoló
 • Székesfehérvár: 7:00 - Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
 • Siófok: 7:40 - OMV benzinkút a McDonald's-nál
 • Nagykanizsa: 9:00 - MOL benzinkút a 7-es út mellett


Belépődíjak a programhoz:
PulaamfiteátrumHRK 50,-
RovinjharangtoronyHRK 20,-
PorečEuphrasius-bazilika és múzeumaHRK 40,-
KoperharangtoronyEUR 3,-
HrastovljeerődtemplomEUR 3,-
Motovunhelyi busz HRK 20,-

Az árak tájékoztató jellegűek.

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Árak

Az Ön által megadott időpontban és az ahhoz legközelebb eső időszakban az alábbi árak érvényesek.
(Az Ön által válaszott időpont árait tartalmazó oszlopot színessel kiemeltük.)
Csillagtúra az Isztrián
indulási időpontok:

2017-04-13

időtartam: 4 éjszaka
Hotel 3***
Részvételi díj67 400 Ft/fő
Egyágyas felár16 300 Ft/fő
Fakultatív programok
Brioni-szigetek7 900 Ft/fő
Szlovén Adria5 700 Ft/fő
BBP
BBP biztosítás580 Ft/fő/nap
LEFOGLALOM
Az ár tartalmazza:
 • autóbuszos utazást
 • 4 éjszakai szállást félpanzióval
 • útlemondási biztosítást
 • idegen­vezetést
 • felsorolt programokat
Az ár nem tartalmazza:
 • fakultatív programokat
 • BBP biztosítást
 • belépődíjakat